A A A

Õpilasuurimus

Õpilasuurimus on individuaalne või rühmas juhendamisel valminud kirjalik töö, milles püstitatakse probleem ja otsitakse sellele lahendust. Uurimise käigus kogutakse andmeid, analüüsitakse neid ning arutletakse, mida võib tulemustest järeldada.

Õpilasuurimuse lähe on teadmishimu, usk iseendasse, küsimuste esitamise oskus, valmisolek leida esilekerkinud probleemi(de)le lahendusi ja arutleda nende üle. Õpilasuurimusega ühest küljest arendatakse oskust leida teaduslikke seisukohti ja teha tõendusmaterjali põhjal järeldusi, seada eesmärke ning oma tulemusi hinnata, teisest küljest kasutatakse neid juba väljakujunenud oskusi töö koostamisel. Õpilasuurimus arendab kriitilist mõtlemist, argumenteerimis-, eneseväljendus- ja esinemisoskust ning oskust töötada erinevate allikate ja andmetega.

Kirjalik õpilasuurimus sisaldab ka õpilase enesehinnangut eesmärkide ja tegevuskava täitmise kohta. Õpilane märgib loovtöö alustamise ja valmimise kuupäeva ning koostamisele kulunud aja tundides.


Näide õpilasuurimuse ülesehituse kohta

Õpilasuurimuse ülesehitus koosneb järgmistest osadest:

  • tiitelleht,
  • sisukord,
  • sissejuhatus,
  • töö põhiosa (peatükid ja alapeatükid),
  • kokkuvõte, sh enesehinnang,
  • kasutatud kirjanduse loetelu,
  • lisad (vajaduse korral).