A A A

Meediapädevust toetav valikkursus "Inimene nüüdisaegses teabekeskkonnas"

Kursus “Inimene nüüdisaegses teabekeskkonnas” integreerib õppija igapäevase meediakasutuse tema teadmistega ühiskonnast, meediast, poliitikast, esteetikast ja inimeste omavahelisest suhtlemisest.

Valikkursuse aluseks on gümnaasiumi riikliku õppekava üldised sihiseaded. Erilist tähelepanu pööratakse järgmistele eesmärkidele:

  • Õpilane kujuneb teabeteadlikuks inimeseks, kes tajub ja teadvustab ümbritsevat teabekeskkonda, suudab seda analüüsida ning toimida selles oma eesmärkide ja ühiskonnas omaksvõetud kommunikatsioonieetika kohaselt.
  • Õpilasel kujunevad välja teabe ja teabeallikate kriitilise hindamise oskused ning harjumus neid rakendada igapäevaste otsuste tegemisel.

Valikkursuse koostasid Kadri Ugur, PhD (Tartu Ülikool) ja Priit Talv (MTÜ EMCC).

 

Valikkursuse “Inimene nüüdisaegses teabekeskkonnas” ainekava(2019).

Valikkursuse täiendatud (2021) materjal Postimehe Haridusportaalis.

Valikkursust toetav lisainfo asub leheküljel www.emcc.ee/digimeedia.