A A A

Matemaatika lõimingust teiste õppeainetega projektõppe kaudu

2010
Eda Tuvikene, Mõniste Kool
Lea Lepmann, Tartu Ülikool

 

Saateks

Uue põhikooli riikliku õppekava kohaselt peaks iga kooli õpikeskkond toetama õpilase arenemist iseseisvaks ja aktiivseks õppijaks. Matemaatikas tähendab see eeskätt probleemi lahendamise ja kriitilise mõtlemise oskuste väljaarendamist, sest just need oskused on aluseks õpitud teadmiste iseseisvaks rakendamiseks uues kontekstis.

Rahvusvaheliste testide TIMSS ja PISA tulemuste pingerea eesotsas oleva Singapuri kogemuse analüüs on näidanud, et probleemülesannete lahendamise oskusele avaldab arvestatavat positiivset mõju õpilastevaheline kooperatsioon, millega seonduvad kommunikatsioon, refleksioon, metakognitsioon ja põhjendamine. Metakognitiivsete oskuste osas toetavad probleemi lahendamise oskust oma ettepanekute esitamine, teistelt selgituste küsimine, kaaslaste lahenduste hindamine, üksteise kiitmine ja innustamine (Wong et al, 2009, lk 268).

Üheks efektiivseks meetodiks õpilaste initsiatiivi ja koostööoskuste arendamisel peetakse projektõpet. Projekti käigus ettetulevate probleemide lahendamine julgustab õpilasi uurima erinevaid lahendusvariante, tegema koostööd teiste õpilastega, välja pakkuma oma ideid ja neid põhjendama (Nowakowsky, 1998). Teine oluline projektõppe eesmärk on saavutada matemaatikateadmiste sügavamat omandamist, seostades õpitut ümbritseva maailmaga (Blomhøj & Kjeldsen, 2009). Projekti täitmisel on kombineeritud nii individuaalne töö kui ka koostöö.

Uues põhikooli riiklikus õppekavas on senisest suuremat tähelepanu pööratud lõimingule. Lõimitud õppes nähakse ühte lahendust ainekesksuse probleemile ning laiemalt ka sellele, et õppijad suudaksid koolis õpitut uues kontekstis rakendada. Lõimimise ühe vahendina soovitatakse teiste ainete õpetajatega kollegiaalses koostöös tehtavaid õpilaste ühisprojekte.

Projektõppe põhitunnused

Tavaliselt iseloomustatakse projektõpet nelja põhitunnuse kaudu (Ludwig, 1998, lk 74–81; Kaasik, Lepmann, 2002, lk 72):

 1. õppesisu seotus igapäevase eluga: see peaks õpilasi ette valmistama tulevikus ettetulevate probleemide lahendamiseks;
 2. õpilastele õppimisautonoomia andmine: see võimaldab õppijatel suuremal määral lähtuda oma huvidest, andes võimaluse kanda vastutust, teha ise valikuid, juhtida ja kontrollida oma tegevust; koostöö kaaslastega suurendab õpimotivatsiooni, pakub väljakutseid ja julgustavad õpilasi; õpetaja ei peaks projekti kavandamisel ega läbiviimisel olema juhi rollis;
 3. rühmatöö kasutamine: see võimaldab arendada koostöövalmidust, ühtekuuluvustunnet, oskust teiste ideid mõista, aktsepteerida ja loovalt edasi arendada;
 4. tulemuse avalikustamine: see suunab õpilasi oma lahendust korralikult läbi mõtlema, kirjalikult vormistama ja teistele ette kandma, olles seejuures valmis küsimustele vastama ja oma valikuid põhjendama; tulemuseks võib olla kirjalik raport, mingi konkreetne ese, stend, suuline etteaste (nt näidend) vms.

Projektõppe korraldust iseloomustab järgmiste põhimõtete järgimine (Projektõppe ja tehnoloogia integreerimine s.a.):

 • soodustada õpilastevahelist arutelu ja koostööd, mitte nendevahelist võistlusmomenti;
 • kombineerida kognitiivset ja käelist tegevust;
 • võimaldada rakendust iga õpilase individuaalsetele teadmistele ja oskustele;
 • arvestada õpilaste huve;
 • aidata kaasa ainealaste teadmiste integreerimisele igapäevase eluga;
 • kujundada arusaama, et elulistel probleemidel on tavaliselt erinevaid lahendusi;
 • motiveerida erinevate ainete lõimimist;
 • soodustada õpetaja ja õpilaste ning õpilaste endi vahelist koostööd.

Rollijaotus rühmas

Nagu eelnevas öeldud, tehakse osa projektist reeglina koostöös kaasõpilastega. Ideaalvariandis moodustuvad rühmad õpilaste vabal valikul. Praktikas on end kõige paremini õigustanud kolmekuni viieliikmelised rühmad. On hea, kui rühma liikmed on erinevate võimete ja kalduvustega, sest projekti täitmine nõuab erinevaid oskusi: ideede genereerimine, lahendusteede otsing, omavahelised arutelud, rutiinsed tegevused, töö juhtimine, aruande vormistamine, tulemuse esitlemine jne. Õpilastele tuleks selgitada, et tulemus sõltub suuresti õigest tööjaotusest rühmas. Tavaline rollijaotus rühmas võiks olla järgmine (Muschla & Muschla, 2006, lk 15):

 • rühmajuht (projektijuht) suunab teiste tööd, jaotab ülesanded, kontrollib nende täitmist ja omab kogu aeg ülevaadet töö seisust;
 • protokollija märgib üles rühmaliikmete ideed, töö täitmise kava ja igaühe konkreetsed ülesanded;
 • kontrollija vaatab iga liikme tehtud töö üle;
 • materjalide hankija tegeleb töö tegemiseks vajalike materjalide ja/või info otsimisega;
 • kirjutaja vormistab projekti tulemuse;
 • esitleja kannab tulemuse suuliselt ette.

Kui rühmas on vähem liikmeid, täidab iga õpilane samaaegselt mitut rolli. Mõned õpilased soovivad projekti teha täiesti üksi. Ka see on võimalik.

Projektide hindamine

Projekti lõpetamise ja hindamise etapil kannab iga rühm oma tulemuse teistele ette. Seda võib teha ka laiema publiku ees (tundi kutsuda külalisi, korraldada näituse jne). Kõigil on võimalus esitada küsimusi. Toimub projekti arutelu ja hindamine. Hinnata saab mitmest aspektist: matemaatiline sisukus ehk kasutatud matemaatiliste meetodite otstarbekus, üldistamise tase, tulemuste rakendatavus, vormistus, kokkuvõtete sügavus jne (Ludwig, 1998, lk 74–81). Tavaliselt hinnatakse kõigi ühes rühmas tegutsenud õpilaste tööd ühesuguse hindega (või antakse hinnanguline tagasiside), kuid pole välistatud ka erinevad hinded. Projekti puhul hinnatakse sageli vaid lõpptulemust. Kuid ka õppimise protsess ise pakub võimalusi hindamiseks, mida ei tohiks kasutamata jätta. Heaks hindamisvahendiks projektõppes on hinnangutabel. Hinnangutabelis on kirjas põhimõtted ja reeglid, mille põhjal õpetaja otsustab õpilase töö tulemuslikkuse ja edukuse üle. Projekti lõpus annab õpetaja õpilastele tagasiside, mis aitab neil tugevdada oma oskusi järgmise projekti jaoks (Blomhøj & Kjeldsen, 2009).

Kui õpilased töötavad projekti kallal klassiruumis, saab õpetaja ringi liikudes õpilasi jälgida ja hindamiseks vajalikke märkmeid teha. Infot annab ka see, milliseid küsimusi rühma liikmed õpetajale esitavad ja kui palju nad abi vajavad. Kasutada võib eelnevalt ettevalmistatud kontrolllehte, mida õpetaja ringi liikudes täidab.

Kogu projekti erinevate aspektide hindamiseks võib varem teha punktijaotuse. Järgnevas tabelis on üks näide, kuidas 100 punkti (100%) jaotada (Muschla & Muschla, 2006, lk 29):

Hinnatav tegevus/aspekt Punkte
Terviklahendus/lõpptulemus (sobivus ja praktilisus) 25
Tulemuste põhjendused (argumentide sobivus) 15
Kasutatud meetodid (info kogumisel, selle analüüsil, tulemuste esitamisel jne) 15
Töö korrektsus (põhjendustes, arvutustes, teisendustes jne) 15
Loomingulisus (omanäoline lähenemine) 10
Rühmaliikmete püsivus, järjekindlus 10
Koostöö (üldine suhtlemine, ideede arutelu, teiste kuulamine) 10

Näiteid projektidest

Järgnevas esitatakse näiteid projektidest, mida saab kasutada II ja III kooliastme matemaatikas. Iga projekti juures tuuakse välja need õppeained, mida projekt lõimib. Iga õppeaine juures esitatakse taotletavate pädevuste loetelu, mis pärineb põhikooli riiklikust õppekavast. Sõltuvalt kasutatavatest meetoditest võib üks ja sama teema sobida erinevatesse klassidesse. Enamikku projektidest on artikli üks autor Eda Tuvikene katsetatud Mõniste Koolis ning tunnetanud selle meetodi aktiviseerivat ja arendavat mõju õpilastele. Järgnevate projektide juures on tema tähelepanekud esitatud pealkirja “Katsetamise kogemusi” all. Projektõpe on väga hea viis õpilasi kindla eesmärgi nimel tegutsema panna ja kogeda, et kõik õpilased on valmis pühenduma mõttetegevusele rohkem kui esialgu arvatakse.
Esitatud projekte on võimalik edasi arendada selliselt, et need valmivad erinevate ainete õpetajate juhendamisel. Sel juhul saab vaadeldavas teemas minna sügavuti mitmes suunas ja erinevaid õppeaineid veel tihedamalt lõimida.

Proovige ning Teie ja Teie õpilased ei kahetse!

1. Geograafia ja matemaatika

1.1. Projekt „Minu koolitee“

Sihtgrupp: 5.–9. klass.
Hõlmatud ained, kujundatavad pädevused

 • Loodusõpetus: õpilane oskab seostada looduses paiknevat kaardil kujutatuga ja kasutada piirkonna kaarti.
 • Geograafia: õpilane tunneb mõõtkava mõistet, tingmärke ja oskab lugeda kaarti; arendab kaardi lugemisoskust Regio CD-atlase abil.
 • Informaatika: õpilane oskab koostada ja vormindada diagramme ja sagedustabelit; vormistada projekti raportit.

Matemaatikapädevused:

 • õpilane oskab omandatud teadmisi elulistes situatsioonides rakendada;
 • õpilane oskab arvandmeid analüüsida ja korrastada;
 • õpilane oskab kasutada erinevaid andmete esitamise viise ja neid tõlgendada;
 • õpilane oskab kaardi mõõtkava arvutada;
 • õpilane oskab andmeid graafiliselt esitada;
 • õpilane oskab sektordiagrammi koostada;
 • arendatakse õpilastevahelise koostöö oskust; suhtlemisoskust; kirjalikku väljendusoskust.

Projekti eesmärk: kinnistada teadmisi mõõtkava mõistest, arvandmete analüüsi meetoditest ja nende graafilisest esitamisest.
Projekti väljund: valmivad klassi õpilaste kooliteede kaardid; iga grupp esitab klassi õpilaste kooliteede analüüsi ja selle graafilise esitluse.
Aeg: 3 koolitundi.
Vahendid: Regio CD-atlas, mõõtesirkel, kaardid, värvipliiatsid, joonlaud.
Projekti sisu ja (töö)korraldus
Projekti täitmiseks tuleb kõigepealt igal õpilasel täita individuaalne ülesanne. Tunnis hindab iga õpilane oma koolitee pikkust ja kirjutab koolitee oletatava pikkuse õpetaja koostatud tabelisse. Iga õpilase koduseks ülesandeks jääb kanda oma koolitee plaanile. Plaani valmistab sobivas mõõtkavas ette loodusõpetuse õpetaja Regio CD-atlase abil (soovi korral võivad õpilased seda ka ise teha). Iga õpilane leiab plaanilt oma kodu ja koolimaja asukoha ning joonistab plaanile oma koolitee. Edasi arvutab õpilane kaardi mõõtkava kasutades võimalikult täpselt oma koolitee pikkuse. Iga õpilane esitab plaani, kuhu on kantud tema koolitee ning lisatud kirjalikud arvutused koolitee pikkuse leidmiseks.
Kui õpilane kasutab kooli tulekuks transpordivahendit, võib ta eraldi välja tuua jalgsi ja transpordivahendiga läbitavate teeosade pikkused. Kui kooli on võimalik tulla eri teid pidi, võib esitada ka erinevad koolitee võimalused, leida neist lühima vms. Koolitee pikkuse võib lasta arvutada ka sammudes. Selleks peaks õpilane mõõtma eelnevalt oma paarissammu pikkuse.
Tööde kontrollimises võivad osaleda mõlemad õpetajad. Matemaatikaõpetaja kontrollib arvutuste õigsust ja mõõtkava kasutamise oskust. Loodusõpetuse õpetaja kontrollib õpilase vastust CD-atlase abil. Seda võib teha ka õpilastega koos, tutvustades ühtlasi arvutiprogrammi erinevaid võimalusi. Kui õpilane on oma koolitee pikkuse valesti leidnud, peab ta vastavad mõõtmised plaanil veelkord läbi tegema, teades nüüd juba õiget vastust. Kooliteede arvutatud pikkused kantakse samasse koondtabelisse. Iga õpilane saab kontrollida, kui täpselt ta suutis eelnevalt hinnata oma koolitee pikkust ning kui täpselt ta plaani pealt teepikkuse määras. Õpilase individuaalse töö tulemust võib numbriliselt hinnata.
Pärast individuaalsete kooliteede leidmist jagunevad õpilased rühmadesse (4–5 õpilast). Iga rühm saab kasutamiseks tabeli klassi kõigi õpilaste kooliteede andmetega. Rühmas arutatakse läbi, millised aspektid seoses kooliteega lähema analüüsi alla võetakse ja kuidas olemasolevat andmemassiivi kirjeldatakse (sagedustabelite, diagrammide, erinevate arvkarakteristikute nagu aritmeetilise keskmise, moodi, suurima ja vähima väärtuse jms valik).
Iga rühma valitud projektijuht tutvustab rühmas koostatud kava õpetajale (või teistele rühmadele). Vajadusel annab õpetaja soovitusi edaspidiseks tööks.
Kõik rühmad võivad uurida ühesuguseid aspekte, kuid iga rühm teeb seda enda koostatud plaani alusel. Samuti võivad erinevad rühmad keskenduda kooliteede erinevate tahkude uurimisele. Kui rühmas on jõutud üksmeelele projekti sisu osas, jaotatakse ülesanded rühma liikmete vahel ja määratakse kindlaks aeg nende täitmiseks (mõne õpilase ülesanne olgu tulemuste õigsuse kriitiline hindamine ja kontroll, mõne õpilase ülesanne töö kirjalik vormistamine jne). Ülesannete täitmine toimub koduse tööna.
Kui iga õpilane on oma ülesande täitnud, vaadatakse tööd rühmas üle ja tehakse vajadusel parandusi. Seejärel asutakse koondtööd vormistama. Projekti kirjalikus raportis peaks iga rühm esitama omapoolseid hinnanguid saadud tulemustele ja tegema ettepanekuid uuritava küsimusega seonduvalt.
Iga rühm tutvustab oma tulemusi teistele. Seda võib teha kas matemaatikatunnis, loodusõpetuse tunnis või klassiõhtul. Huvitavamad tulemused ja diagrammid võib riputada koolis üles kõigile tutvumiseks.
Lisavõimalused:

 • koolitee keskmise pikkuse arvutamine, õpilaste jaotumine lähtuvalt sellest;
 • tüdrukute-poiste koolitee uurimine;  koolitee turvalisuse analüüsimine, ohud kooliteel;
 • vaadeldakse kooli tulekuks kasutatavaid erinevaid transpordivahendeid ja sellest tulenevaid probleeme;
 • arvutatakse kooliteeks kuluvat aega ja keskmist kiirust;
 • uuritakse koolitee pikkuse (aja) ja õppeedukuse omavahelist seotust (Kaasik, Lepmann, 2002, lk 74–76).

Katsetamise kogemusi
Sarnase projekti viisin läbi 5., 6. ja 7. klassis. Õpilased joonistasid kodutööna oma koolitee. Nad panid kirja, kui palju aega neil kulub kooli jõudmiseks ja kuidas nad kooli tulevad. Kolmeliikmelistes rühmades uuriti tunnis Mõniste valla kaarti. Otsiti üles oma elukoht ja märgiti kaardile kõik koolitee võimalused. Erinevate värvidega tähistati ära jalgsi tuleku ja koolibussi tee. Hiljem kanti kõigi klassi õpilaste kooliteed ühisele kaardile. Arvutati õpilaste kooli tuleku keskmised kiirus. Koolituleku aja ja kiiruse analüüsimiseks koostati arvutiklassis diagrammid. Aega selleks tööks kulus kaks koolitundi

projektope_16. klassi õpilase kodutöö

1.2. Projekt „Maailm arvudes“

Sihtgrupp: 4.–9. klass.
Hõlmatud ained, kujundatavad pädevused 

 • Geograafia: õpilane leiab maailmakaardilt suuremaid ja väiksemaid riike ning linnu; õpilane leiab kaardilt ja nimetab maailma tihedamalt ja hõredamalt asustatud alad; õpilane kasutab teabeallikaid ja hindab kriitiliselt neis sisalduvat geograafiainfot.
 • Bioloogia: õpilane kasutab erinevaid infoallikaid ning hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet; õpilane võrdleb loomade, taimede, seente, algloomade ja bakterite välistunnuseid; õpilane kasutab bioloogiat õppides tehnoloogiavahendeid, sh IKT võimalusi.
 • Informaatika: õpilane oskab kavandada, luua ja esitada infotehnoloogia abiga vormistatud tekste; õpilane oskab otsida ja koostada diagramme, pilte ja tabeleid; õpilane arendab tööd vormistades oma ilumeelt.

Matemaatikapädevused:

 • õpilane oskab liigitada objekte ja nähtusi ning analüüsida ja kirjeldada neid mitme tunnuse järgi;
 • õpilane oskab illustreerida arvandmestikku tulp- ja sirglõikdiagrammidega;
 • õpilane arendab koostööoskusi, suhtlemis- ja esinemisoskust.

Projekti eesmärk: koguda ja võrrelda arvulisi fakte meid ümbritseva maailma kohta.
Projekti väljund: valmivad esitlused huvitavatest faktidest.
Aeg: 1–2 koolitundi.
Vahendid: teatmeteosed, internet.
Projekti sisu ja (töö)korraldus
Töö viiakse läbi paaristööna. Esimese ülesandena proovivad õpilased leida huvitavaid arvulisi fakte eluta ja eluslooduse kohta. Näiteks võib objekte võrrelda suuruse järgi (suurim madu, väikseim konn, suurim (maismaa)loom, kõige madalam ja kõige kõrgem temperatuur jne); liikumiskiiruse järgi (kiireim mereloom, kiireim maismaal jooksja); pikkuse/kõrguse või pindala järgi (kõrgeim mägi, suurim ookean, pikim/lühim jõgi, suurim kõrb, pikim/kõrgeim loom); massi järgi (raskeim maismaaloom, kergeim lind) või vanuse järgi (kõige kauem elav loom, lühima elueaga putukas).
Paaris olevad õpilased jagavad omavahel faktide otsimise töö. Paaristöö vormistatakse esitlusena posteril, kus tutvustatakse leitud fakte klassikaaslastele. Oma tööd võib illustreerida kaartide, tabelite, graafikute, fotode või joonistustega. Näiteks märgitakse maailmakaardil ära leitud objektide elu- ja asukohad.
Lisavõimalused:

 • tuuakse võrdluseks näiteid lähiümbruse kohta;
 • otsitakse õpetaja poolt etteantud konkreetset fakti. Näiteks leitakse viie kõrgema mäetipu nimed ja kõrgused ning saadud andmete põhjal koostatakse diagramm (Muschla & Muschla, 2009, lk 39–44).

2. Inimeseõpetus ja matemaatika

2.1. Projekt „Palju kaloreid ma nädalas kulutan?“

Sissejuhatus. Meie kehad omandavad kaloreid toidust ja salvestavad neid rasvana või põletavad energiana. Mida aktiivsem on inimene, seda rohkem kaloreid ta kulutab.
Sihtgrupp: 7.–9. klass.
Hõlmatud ained, kujundatavad pädevused

 • Inimeseõpetus: õpilane saab aru tervisliku eluviisi komponentidest ja teab tervisliku toitumise põhimõtteid; õpilane saab aru toitumist mõjutavatest teguritest.
 • Kehaline kasvatus: õpilane teab tervistava kehalise aktiivsuse põhimõtteid; õpilane oskab planeerida oma päevakava.

Matemaatikapädevused:

 • õpilane püstitab hüpoteese, kontrollib neid, üldistab ning arutleb loogiliselt;
 • õpilane oskab rakendada sobivaid matemaatilisi mudeleid konkreetses elulises ülesandes (isikliku kalorikulu arvutamisel);
 • õpilane kasutab matemaatiliste seoste uurimisel arvutit ja muid abivahendeid;
 • õpilane moodustab reaalsete andmete põhjal statistilise kogumi, korrastab seda;
 • õpilane oskab teisendada erinevaid ühikuid (aja-, massi-, energiaühikud);
 • õpilane oskab esitada põhjendusi ja arutleda.

Projekti eesmärk: aru saada kalorite kulutamise ja füüsilise aktiivsuse vahelisest seosest.
Projekti väljund: valmib kirjalik kokkuvõte nädala jooksul õpilase poolt kulutatud kaloritest.
Aeg: 2 koolitundi, lisaks andmete kogumise aeg.
Vahendid: arvuti, kalkulaator, erialane kirjandus, kaal.
Projekti sisu ja (töö)korraldus
Teemasse sissejuhatavalt küsitleb õpetaja õpilasi, palju kaloreid nad hinnanguliselt iga päev kulutavad. Antud projekti läbimine aitab õpilastel sellele küsimusele tõesemalt vastata.
Projektõppe juures on kesksel kohal nii individuaalne õppimine kui ka koostöö ja võrdne osavõtt (Muschla & Muschla, 2006). Õpilased võivad tööd teha üksi, koos teistega ja koos õpetajaga. Antud projektis teevad õpilased tööd üksinda.
Õpilased peavad kirjutama üles kõik oma tegevused seitsme päeva jooksul. Seejärel tuleb välja arvutada iga tegevuse käigus kulutatud kalorite hulk. Lõpparuandes esitavad õpilased kulutatud kalorite hulga iga päeva ja kogu nädala lõikes. Aruande vormistamise juures võiks kasutada tabelit. Arvutused tuleks iga päeva kohta teha minuti täpsusega. Näiteks: poeskäik 10 minutit, tervisejooks 20 minutit jne.
Kalorikulu arvutamiseks kasutatakse valemit: kalorite kulu = Sinu kaal * kalorite kulu tunnis * tegevuse aeg. Õpetajal tuleb toonitada, et kõik arvestused antud kontekstis on ligikaudsed. Infot vastava tegevuse juures kaotatud kalorite kulu kohta saab otsida internetist või kirjandusest. Õpilaste töö lihtsustamiseks saab vastava arvutustabeli eelnevalt koostada inimeseõpetuse tunnis.
Töö lõpus tuleb vastata kirjalikult ka järgmistele küsimustele.

 • Kas sa oled aktiivsem nädala sees või nädalavahetusel? Miks see nii on?
 • Millise tegevusega kulutasid sa nädala jooksul kõige rohkem kaloreid ja millisega kõige vähem?
 • Kas Sinu keskmine kalorikulu nädalas on aasta jooksul ühesugune või muutuv? Miks? Põhjenda vastust.
 • Kas projekti tulemus üllatas sind? Millega?

Projekti kokkuvõttev tabel ja küsimuste vastused esitatakse (või saadetakse) õpetajale tutvumiseks.
Projekt lõpeb klassis kokkuvõtva ümarlauaga, kus õpetaja analüüsib kirjalikke kokkuvõtteid, tuues välja õpilaste kalorikulude erinevused, arvutustes esinenud eksimused ja projekti täitmise puudujäägid (tegevuste kestvus, tõepärasus ja erinevus). Õpilased toovad välja projekti tulemuste üllatuslikud momendid.
Lisavõimalused:

 • kooli võib kutsuda mõne spordiala treeneri, kes räägiks kehalise tegevuse olulisusest;
 • tervislikust toitumisest saab rääkima kutsuda toitumisspetsialisti;
 • terviseõpetuse raames võiksid õpilased välja arvutada seitsme päeva jooksul erinevatest toidukordadest kogutud kalorite suuruse ja võrrelda seda energia tarbimisega;
 • õpetaja annab kõikide õpilaste anonüümsed tulemused rühmadele kasutamiseks, millede põhjal viiakse läbi andmeanalüüs (Muschla & Muschla, 2006, lk 66–72).

Katsetamise kogemusi
Viisin projekti läbi 9. klassis koostöös inimeseõpetuse ja keemia õpetajaga. Projekti kestus oli 10 päeva. Õpilased kirjutasid üles oma seitsme päeva liikumised ja arvutasid kokku kulutatud kalorid. Tööd saadeti õpetajale. Ühes klassitunnis analüüsiti tulemusi (kes kulutas kõige rohkem kaloreid, miks see nii on jms). Inimeseõpetuse tunnis arvutati samal ajavahemikul, kui palju õpilased nädala jooksu kaloreid toidu kaudu tarbisid. Räägiti toitumisharjumustest ja tervislikust toidust.
Väljavõtteid õpilaste töödest.

 • Kaloreid kaotasin igal päeval võrdselt. Nädalavahetusel olen ma enamasti kodus ning tegelen koduste tegemistega, oma lemmiktegevuse lugemisega ja lihtsalt laisklemisega. Talvel saab ka kelgutamas käidud, mis annab nädalavahetusel aktiivsust juurde. Nädala sees ma eriti väljas ei käi, sest külm on ja on vaja ka õppida ning tegeleda koduste töödega.
 • Kõige rohkem olen kaloreid kulutanud kelgutamise, magamise, tantsimise ja jalutamisega. Kõige vähem lugemise, kaardimängu ja söömisega.
 • Kindlasti muutub minu kalorite kulumise hulk, sest talvel olen ma laisem ning meeldib toas istuda. Aktiivsemaks muutun ma kevadel soojemate ilmade ja suvega, sest suvel on palju vaba aega ning siis saab palju väljas käidud.
 • Üllatas see, et nüüd ma nägin, kui vähe ma tegelen tegelikult aktiivsete aladega ning peaks ennast ka talvel rohkem käsile võtma.

3. Eesti keel, kirjandus ja matemaatika

3.1. Projekt „Matemaatilise teksti kirjutamine ilma arve ja arvsõnu kasutamata“

Moto/sissejuhatus. Oleme ümbritsetud arvudest, mis abistavad meid igal sammul. Me mitte ainult ei loenda nende abil, vaid lausa sõltume neist (Ball, 2007, lk 7).
Sihtgrupp: 4.–9. klass.
Hõlmatud ained, kujundatavad pädevused:

 • Eesti keel: õpilane arendab oma keelekasutust ning oskab tekste mõista ja luua; õpilane rikastab väljendusoskust; on keeleteadlik, väljendab end selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt kui ka kirjalikult, arvestades kultuuris väljakujunenud keelekasutustavasid; õpilane kuulab, loeb ja kirjutab mõtestatult eri liiki tekste ning esitab teavet eri viisidel.

Matemaatikapädevused:

 • õpilane oskab ülesannete lahendamise kaudu hinnata ja arendada oma matemaatilisi võimeid;
 • õpilane oskab kasutada erinevaid matemaatilise info esitamise viise ning oskab üle minna ühelt esitusviisilt teisele;
 • õpilane oskab kasutada arvsõnu ning lugeda, kirjutada ja võrrelda arve.

Projekti eesmärk: rõhutada arvude olulisust tavaelus.
Projekti väljund: õpilased kirjutavad ilma arvsõnu kasutamata ühe valitud ajalehe artikli ümber; nii artiklite algtekst kui ka õpilaste poolt muudetud tekst pannakse kaasõpilastele tutvumiseks üles klassi stendile.
Aeg: 1 koolitund.
Vahendid: arvuti, ajaleht, A3 paber.
Projekti sisu ja (töö)korraldus
Töö sooritatakse paarides. Õpilastel palutakse korraks ette kujutada, milline oleks maailm ilma arvudeta… Seejärel tuleb neil valida ajalehest üks artikkel (näiteks spordi kohta) ja kirjutada see ümber ilma arve ja arvsõnu kasutamata. Töö käigus mõeldakse sellele, kuidas arvud ja arvsõnad mõjutavad artikli mõistetavust. Valmis tööd tutvustatakse klassikaaslastele (Muschla & Muschla, 2009, lk 240–243).
Lisavõimalused:

 • õpilastele antakse koduse tööna koostada referaat „Kust tulid arvud?“

Katsetamise kogemusi
Alguses tekitas projekti teema õpilastes hämmingut. Lugesin ette mõned näited, et õpilased saaksid aru, mida neilt oodatakse. Näide. Jalgpalli tulemused. Hispaania: hulk väravaid. Itaalia: mitte päris nii palju (Ball, 2007). Õpilased said antud ülesandega hakkama ühe koolitunniga. Tööd saadeti õpetajale. Õpetaja luges õpilaste tööd läbi ja trükkis välja. Tööd pandi klassi seinale. Järgmises ainetunnis viidi läbi projekti ühine lühike arutelu. Ühises arutelus selgus, et ilusa ja loogiliselt kirjapandud teksti koostamine on raske. Õpilased jõudsid järeldusele, et teksti moonutamisega kadus ära esitatava selgus ja tõepärasus.
Näide tehtud tööst
Homme algab riigieksamite periood (algtekst)
Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb sooritada viis lõpueksamit, millest vähemalt kolm on riigieksamid. Kõik valitud riigieksamid tuleb ka sooritada, eksamist loobuda ei saa, teatas eksami-ja kvalifikatsioonikeskus. Kui õpilane puudub riigieksamilt ning ta ei soorita ka lisaeksamit, jääb tal kool samal aastal lõpetamata. 2010. aasta riigieksamitele on registreerunud kokku 21 899 eksaminandi, eksamivalikuid on üle 51 000. Selle aasta riigieksamite periood algab homme eesti keele kui teise keele riigieksami kirjaliku osaga, eksami suuline osa toimub 16., 19. ja 20. aprillil. Eesti keel teise keelena on kohustuslik riigieksam vene või muu õppekeelega koolis. Tänavu registreerus sellele eksamile 3463 eksaminandi, sealhulgas gümnaasiumilõpetajaid 2155, kutseõppeasutuste õpilasi 1193 ja varemlõpetanuid 115. Kirjandit kirjutavad abiturendid laupäeval, 24. aprillil. Eesti õppekeelega koolides on kirjand kohustuslik riigieksam, vene õppekeelega koolides oli kirjand esmakordselt vabatahtlike eksamivalikute hulgas. Kokku asub kirjandit kirjutama veidi üle 10 000 koolilõpetaja (Jaagant, 2010).
Homme algab riigieksamite periood (õpilaste töö)
Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb sooritada mõned eksamid, millest vähemalt osad on riigieksamid. Kõik valitud riigieksamid tuleb ka sooritada, eksamist loobuda ei saa, teatas eksami- ja kvalifikatsioonikeskus. Kui õpilane puudub riigieksamilt ning ta ei soorita ka lisaeksamit, jääb tal kool samal aastal lõpetamata. Selle aasta riigieksamitele on registreerunud kokku päris palju eksamite tegijaid, eksamivalikuid on veel rohkem. Selle aasta riigieksamite periood algab homme eesti keele kui mõne muu keele riigieksami kirjaliku osaga, eksami suuline osa toimub aprilli lõpus. Eesti keel on kohustuslik riigieksam vene või muu õppekeelega koolis. Tänavu registreerus sellele eksamile hulk eksamite tegijaid, sealhulgas osad gümnaasiumilõpetajaid, kutseõppeasutuste õpilasi ja varemlõpetanuid. Kirjandit kirjutavad abituriendid laupäeval, mis on peale jüripäeva. Eesti õppekeelega koolides on kirjand kohustuslik riigieksam, vene õppekeelega koolides oli kirjand esmakordselt vabatahtlike eksamivalikute hulgas. Kokku asub kirjandit kirjutama palju koolilõpetajaid.

3.2. Projekt „ Tekstülesande koostamine“

Sihtgrupp: 4.–9. klass.
Hõlmatud ained, kujundatavad pädevused

 • Eesti keel: õpilane oskab luua ja korrektselt vormistada eri tüüpi tekste, kasutades keelevahendite rikkust ning järgides keelenorme; õpilane oskab formuleerida probleemi kirjalikult, väljendada suuliselt oma arvamust ja argumenteerida seda, teha järeldusi; õpilane oskab redigeerida teksti.

Matemaatikapädevused:

 • õpilane tunneb probleemülesande lahendamise üldist skeemi;
 • õpilane arendab oma õpioskusi, koostöö-, otsustamis- ja infoga ümberkäimise oskusi;
 • õpilane arendab ülesande koostamise ja lahendamise oskusi;
 • õpilane oskab koostada sobivaid matemaatilisi mudeleid erinevate eluvaldkondade probleemide modelleerimiseks ja lahendamiseks.

Projekti eesmärk: aidata kaasa loovate inimeste kujunemisele.
Projekti väljund: valmivad tekstülesanded, mida saab kasutada õppetöö rikastamiseks.
Aeg: 1 koolitund.
Vahendid: pliiats, paber, erinevate ainete õpikud.
Projekti sisu ja (töö)korraldus
Tööd tehakse paaris. Õpilased koostavad erinevate teemade kohta tekstülesandeid ja lahendavad need. Õpetaja jagab igale paarile kaks paberilehte. Ühele lehele kirjutavad õpilased oma ülesande ja annavad selle lahendamiseks mõnele teisele paarile. Klassikaaslased lahendavad saadud lehel ülesande ja kommenteerivad lehe teisel poolel saadud ülesannet, analüüsides teemavalikut, teksti arusaadavust jms. Lahendatud ülesanne tagastatakse koostajatele. Ülesande koostajad viivad vajadusel oma ülesandesse sisse parandused, kontrollivad lahendust ning tagastavad töö lahendajatele. Teisele paberile kirjutavad õpilased nüüd oma koostatud ülesande (parandatud kujul) ja selle omapoolse lahenduse. See paber antakse õpetajale. Ülesande loevad läbi ja teevad omapoolsed parandused ning kirjutavad kommentaarid veel ka eesti keele ja matemaatika õpetaja. Õpetaja tagastab õpilastele nende tööd. Õpilased trükivad ülesanded arvutil ja saadavad õpetajale. Valminud ülesandeid saab kasutada edaspidises õppetöös (Muschla & Muschla, 2009, lk 139–144).
Katsetamise kogemusi
Üks huvitavamaid projekte oli osavõtt võistlusest „Märka matemaatikat enda ümber – teised õppeained“. Võistluse käigus valmisid võrrandi abil lahenduvad tekstülesanded, mille sisu tuli mõne teise aine õppematerjalist. See võimaldas matemaatikat lõimida väga erinevate õppeainetega.

4. Kunst ja matemaatika

4.1. Projekt „ Kehad meie ümber“

Sihtgrupp: 4.–9. klass.
Hõlmatud ained, kujundatavad pädevused

 • Kunst: õpilane oskab oma tööd (stendi) planeerida; arendab visualiseerimise ja kujundamise (värvivalik, paigutus, kirja suurused, teksti ja pildi osakaalud jms) oskust; õpilane oskab luua esteetiliselt ja vormistuslikult läbimõeldud materjale nii iseseisvalt kui ka koostöös kaasõpilastega.
 • Eesti keel: õpilane oskab kriitiliselt mõelda ja analüüsida, millist informatsiooni esitada ja mis kujul seda anda; oskab koostada sisukaid tekste; oskab vormistada tööd sõnaliselt korrektselt; arendab oma verbaalset põhjendamisoskust, keelekasutust ja õigekirja.
 • Informaatika: õpilane oskab erinevas vormis kogutud informatsiooni töödelda; oskab luua infotehnoloogia abiga vormindatud tekste; oskab otsida ja koostada antud teemal vajalikke diagramme, pilte ja tabeleid.

Matemaatikapädevused:

 • õpilane oskab vaadelda, võrrelda ja rühmitada geomeetrilisi kujundeid ja kehi;
 • õpilane oskab arvutada kuubi, risttahuka, prisma, koonuse, silindri, kera ruumalasid ja täispindalasid;
 • õpilane teab ning oskab teisendada pikkus-, pindala- ja ruumalaühikuid;
 • õpilane konstrueerib (käsitsi ja arvutiga) kehade pinnalaotusi etteantud mõõtmete järgi;
 • õpilane oskab kasutada mõõtkava.

Projekti eesmärk: uurida, milliseid geomeetrilisi kujundeid kasutatakse kauba pakendamiseks.
Projekti väljund: valmivad erinevad stendid kuubi, risttahuka, prisma, koonuse, silindri ja kera tutvustamiseks.
Aeg: 1–2 koolitundi.
Vahendid: printer, arvuti, fotoaparaat, kogutud tootepakendid, stendimaterjal.
Projekti sisu ja (töö)korraldus
Õpilastel palutakse otsida kauplusest tooteid, mis kujutavad erinevaid geomeetrilisi kehi. Tooted pildistatakse või tuuakse kooli tootepakendid, mis antakse õpetajale. Edasine töö sooritatakse paaristööna. Õpilased saavad ülesandeks valmistada ruumikujundeid tutvustav stend. Olenevalt klassist, tõmbavad rühmad erinevate kehamudelite vahel loosi: 5.–6. klass kuubi ja risttahuka, 7.–8. klass kuubi, risttahuka ja prisma, 9. klass kuubi, risttahuka, prisma, koonuse, silindri ja kera vahel. Stendi koostamisel saab kasutada ka kaasõpilaste poolt kogutud materjale.
Töö käigus mõõdetakse valitud tooted, arvutatakse nende täispindalad ja ruumalad, kujundatakse vastav stend ja tutvustatakse seda klassikaaslastele. Projektitöö käigus selgitatakse välja, milliseid geomeetrilisi kehasid võib poes kaupade pakendite hulgas kõige sagedamini leida (Projektipaun s.a.).
Lisavõimalused:

 • õpilastele võib eeltööna anda kaupluste tootekataloogide otsimise ja tutvumise, mis lihtsustab kauba leidmist ja valiku tegemist;
 • valmistatakse ristsõna põhikoolis õpitud tasandiliste kujundite ja ruumiliste kehade mõistete ning nende ümbermõõdu, pindala ja ruumala leidmise valemite peale;
 • uuritakse materjali kulu ja selle kulu vähendamise võimalusi pakendi kuju muutmise teel.

Katsetamise kogemusi
2010. aastal viisin projekti läbi 9. klassis. Eesmärk oli korrata kogu põhikooli stereomeetriat. Tööd tehti paarides. Paarilise valisid õpilased ise. Tõmbasime loosi, millise keha kohta iga paar stendi koostab. Nädala jooksul kogusid õpilased materjale ja tegid stendikavandi. Stendi valmistamine võttis aega ühe koolitunni.
Valminud tööd panid õpilased üles kooli koridori. Õpetajal oli ainult vaatleja roll. Õpilasi tuli natuke tagant kiirustada, et nad jõuaksid oma töö 45 minutiga valmis. Arvan, et õpilastele see projekt meeldis, sest tunni lõpus seisis üks keskmise õppeedukusega õpilane oma stendi ees ja teatas, et täna oli üks parimaid matemaatikatunde. Tore oli näha, kuidas klassiõpetajad suunasid algklasside õpilasi stende uurima, sest äsja oli 4. klassis läbitud kuubi ning risttahuka teema.

projektope_2Näiteid õpilaste töödest

4.2. Projekt „Ainevoldiku tegemine“

Sihtgrupp: 7.–9. klass
Hõlmatud ained, kujundatavad pädevused

 • Kunst: õpilane arendab oma ilumeelt, värvide kasutamise oskust, töö planeerimise ja kunstilise kujundamise oskust.
 • Eesti keel: õpilane oskab hankida teavet eri allikatest ning kasutada käsiraamatuid; õpilane oskab esitada asjakohaseid küsimusi ning teha loetust kokkuvõtte; õpilane oskab leida olulise info ning teha selle põhjal järeldusi; õpilane julgeb avaldada rühmatöö ajal oma arvamust ja põhjendada seda.
 • Informaatika: õpilane mõistab internetist leitud info kriitilise hindamise vajalikkust, hindab teabeallikate objektiivsust ning leiab vajaduse korral sama teema kohta alternatiivset vaatenurka esindavaid allikaid; oskab luua infotehnoloogia abiga vormindatud tekste, valemeid ja pilte.

Matemaatikapädevused:

 • õpilane hindab oma matemaatilisi teadmisi ja oskusi ning edasist tegevust kavandades arvestab nendega;
 • õpilane kasutab enda jaoks sobivaid õpioskusi, vajaduse korral otsib abi ja infot erinevatest teabeallikatest;
 • õpilane arendab püsivust, sihikindlust ja täpsust;
 • õpilane arendab läbi rühmatöö enda koostööoskusi;
 • õpilane tunnetab loogiliste mõttekäikude elegantsi ning õpitavate geomeetriliste kujundite ilu;
 • õpilane näeb seoseid erinevate matemaatiliste mõistete vahel ning loob neist süsteemi;
 • õpilane oskab liigitada objekte ja nähtusi ning analüüsida ja kirjeldada neid mitme tunnuse järgi;
 • õpilane oskab kasutab erinevaid matemaatilise info esitamise viise ning oskab üle minna ühelt esitusviisilt teisele.

Projekti eesmärk: õpetada õpilast (õppe)materjali valima, süstematiseerima, olulist eristama, kogutud materjali visualiseeritult ja kujundatult esitama.
Projekti väljund: infovoldikud, mis on heaks õppematerjaliks erinevate matemaatikateemade kordamiseks.
Aeg: 2–3 koolitundi.
Vahendid: arvuti, käsiraamatud.
Projekti sisu ja (töö)korraldus
Õpilased teevad tööd paarides. Käsitletava teema valivad õpilased endile ise õpitud matemaatikateemade hulgast. Seejärel otsitakse kokku materjal ja süstematiseeritakse see. Internetist on vaja leida ka illustreerivat materjali: pilte, teemakohaseid valemeid jms. Voldiku koostamist toetab programm Microsoft Office Publisher. Otsitud materjalidest koostatakse ja kujundatakse infovoldik, mis saadetakse õpetajale. Õpetaja kontrollib voldikutel oleva info matemaatilist korrektsust ja saadab vajadusel puuduste likvideerimiseks voldikud koostajatele tagasi. Valmis voldikud trükitakse. Tervel klassil on võimalus nendega tutvuda (Math Brochure Projects s.a.).
Lisavõimalused:

 • uuritud materjali kohta koostatakse PowerPoint esitlus.

Katsetamise kogemusi
Voldikute koostamisega tegelesid kõik kooli 7.–9. klassi õpilased. Aega kulus selleks tööks 2 koolitundi. Suur abi oli arvutiõpetajast, kes oli arvutitundides eelnevalt tutvustanud programmi Microsoft Office Publisher. Andsin ette voldikute teemade loendi: arvavaldis, tähtavaldis, võrrand, nurk, nurga liigid, nurgakraad, nurga mõõtmine, kümnendmurd, risttahukas ja kuup, harilik murd ja tehted harilike murdudega, protsent, kolmnurk, tehted negatiivsete arvudega, sarnaste liikmete koondamine ja sulgude avamine, arvhiiglased ja arvkääbused, lineaarvõrrand, funktsioon, püramiid, korrapärane hulknurk, püstprisma, ruutvõrrand, ruutfunktsioon, murdvõrrand, kujundite sarnasus, Pythagorase teoreem, Rooma numbrid. Iga paar pidi valima ühe antud teemadest. Klassisiseselt ei tohtinud teemad korduda. Minu kartus, et õpilased ei jõua omavahel kokkuleppele ja lähevad teemade üle vaidlema, osutus asjatuks. Õpilased tegid tööd väga hästi. Töö täiustamist või parandamist tuli soovitada vaid mõnele üksikule. Kõik õpilased said tutvuda kõigi teiste töödega. Trükkisin voldikud välja, kustutasin autori nime ja palusin õpilastel iga voldiku kohta välja kirjutada selle plussid ja miinused. Töid analüüsiti paaristööna. Voldikuid tutvustan sügisel matemaatikanädala raames tervele kooliperele.

projektope_3Üks näide valminud töödest

4.3. Projekt „Ajaleht matemaatikast“

Sihtgrupp: 5.–9. klass
Hõlmatud ained, kujundatavad pädevused

 • Kunst: õpilane kujundab endas koostöövalmidust ja üksteise toetamise väärtustamist nii rühmatöös kui kogu klassi ühistegevuses; õpilane õpib tundma oma huve ja võimeid ning kujundama positiivset enesehinnangut sotsiaalses grupis (rühmas, klassis); õpilasel areneb eneseväljendusoskus; õpilane arendab visualiseerimise ja kunstilise kujundamise (värvivalik, paigutus, kirja suurused, teksti ja pildi osakaalud jms) oskust.
 • Eesti keel: õpilane väärtustab eesti keelt kui rahvuskultuuri kandjat ja avaliku suhtluse vahendit; õpilane kuulab, loeb ja kirjutab mõtestatult eri liiki tekste ning esitab teavet eri viisidel; õpilane kasutab asjakohaselt erinevaid suhtluskanaleid, suudab leida, kriitiliselt hinnata ning kasutada meedias ja internetis pakutavat teavet.
 • Informaatika: õpilane oskab arvutiga vormindada lühemaid ja pikemaid tekste, järgides tekstitöötluse põhireegleid; õpilane oskab leida soovitavat materjali internetist, suudab erinevas formaadis algmaterjali kopeerida tekstifaili või esitlusse ning vajaduse korral seda töödelda; õpilane teab intellektuaalomandi kaitse häid tavasid ja peab neist kinni teiste poolt koostatud materjalide kasutamisel; õpilane oskab salvestada tehtud tööd ettenähtud kohta, leida ja uuesti avada salvestatud faili.

Matemaatikapädevused:

 • õpilane oskab kasutada info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat, et lahendada elulisi probleeme ning tõhustada oma õppimist ja tööd;
 • õpilane arendab kriitilise teabeanalüüsi oskusi;
 • õpilane saab uusi matemaatikateadmisi uurimuslikku õpet kasutades;
 • õpilane oskab hinnata oma matemaatilisi teadmisi ja oskusi ning arvestada neid edasist tegevust kavandades;
 • õpilane oskab kasutada matemaatika alase informatsiooni uurimisel arvutit ja muid abivahendeid;
 • õpilane oskab leida huvitavat ainealast materjali, õpib hindama selle tõeväärtust ja kujundab endas oskusi, kuidas materjali atraktiivselt esitada.

Projekti eesmärk: õpetada õpilast (õppe)materjali valima, süstematiseerima, olulist eristama, kogutud materjali visualiseeritult ja kujundatult esitama.
Projekti väljund: valmib ajaleht, mis on heaks abimaterjaliks erinevate matemaatikateemade kordamiseks ning huvitavaks lisalugemiseks.
Aeg: 1–2 koolitundi
Vahendid: arvuti, erinevad matemaatikaõpikud ja käsiraamatud.
Projekti sisu ja (töö)korraldus
Õpilased teevad tööd rühmades, kuid projektitöö lõpptulemus valmib klassi ühistööna. Rühmade vahel loositakse välja ajalehe erinevad teemad, mille kallal asutakse tööle. Teemadeks võivad olla näiteks: ajakirjanduses või internetis avaldatud artiklid matemaatika kohta, õpilaste endi kirjutised matemaatikast, näited matemaatika kodutöö tegemiseks, informatsioon matemaatikaalase lisatöö võimaluste kohta, nuputamisnurk, matemaatilised koomiksid. Õpilased otsivad lehte ka illustreerivat materjali: pilte, teemakohaseid valemeid jms. Kogutud materjalidest koostatakse ja kujundatakse ühiselt ajaleht, mis saadetakse õpetajale. Õpetaja kontrollib ajalehel oleva info matemaatilist korrektsust ja saadab vajadusel puuduste likvideerimiseks ajalehe koostajatele tagasi. Valmis ajaleht trükitakse. Tervel klassil või koolil on võimalus sellega tutvuda (Muschla & Muschla, 2009, lk 111–116).
Lisavõimalused:

 • klassi ühistööna valmib matemaatika ajakiri.

Katsetamise kogemusi
Ühel koolipäeval, kui olin koolitusel, koostasid minu 7. klassi õpilased ühe ainetunni jooksul arvutiõpetaja juhendamisel matemaatika ajalehe. Ajaleht koostati programmi Microsoft Office Publisher abil. Valminud lehe saatsid õpilased arvuti teel mulle. Kirjutasin omapoolsed kommentaarid, mille said õpilased järgmises ainetunnis kätte koos väljatrükitud ajalehega. Paranduste sisseviimise ja redigeeritud töö esitamise andsin õpilastele kodutööks. Kõrval on üks õpilaste poolt koostatud ajaleht.

projektope_4

5. Käsitöö, tehnoloogiaõpetus ja matemaatika

5.1. Projekt „Kehamudelite valmistamine“

Sihtgrupp: 5.–9. klass.
Hõlmatud ained, kujundatavad pädevused

 • Käsitöö: õpilane tunneb rõõmu üksinda ja koos teistega töö tegemisest; õpilane tunneb ja kasutab mitmesuguseid materjale ning töövahendeid, järgides seejuures ohutusnõudeid ja hoides korras töökoha; õpilane leiab ideid ning oskab neid esitleda; õpilane saab aru tööjuhenditest ja selgitavatest joonistest.
 • Kunst: õpilane teadvustab ning kasutab oma töö- ja õpistiili; õpilane tunnetab oma kunstivõimeid ja -huve; väljendab visuaalsete vahenditega oma mõtteid, ideid ja teadmisi; oskab visandada ja kavandada loovülesandeid lahendades; õpilane arendab oma tundemaailma, intuitiivset ja loovat mõtlemist; rikastab oma igapäevaelu.

Matemaatikapädevused:

 • õpilasel areneb analüüsimise, ratsionaalsete võtete otsingu ja tulemuste kriitilise hindamise oskus;
 • õpilases areneb oskus kanda õpitud teadmisi üle praktilisse tegevusse;
 • õpilane oskab joonestada ruumiliste kujundite pinnalaotusi (püströöptahukas, püstprisma, püramiid, silinder, koonus, kera).

Projekti eesmärk: arendada õpilase käelist tegevust, korrektsust ja ilumeelt konkreetse keha pinnalaotuse ning kehamudeli valmistamise kaudu.
Projekti väljund: valmivad II ja III kooliastmes õpitavate ruumiliste kehade mudelid, mida saab kasutada näitvahenditena õppetöös.
Aeg: 1-2 koolitundi.
Vahendid: värviline kartong, liim, käärid.
Projekti sisu ja (töö) korraldus
Töö sooritatakse paaristööna. Eelnevalt on matemaatikatundides tutvutud ruumiliste kehadega, nende pinnalaotustega ja kokku volditud etteantud pinnalaotusi. Õpetaja toob klassi erineva suurusega õpitud kehade mudeleid. Õpilased valivad paari peale ühe mudeli, mille kohta tuleb neil joonestada täpne pinnalaotus. Joonise võib teha käsitsi paberile joonestusvahenditega või konstrueerida arvutis. Valmis pinnalaotus lõigatakse välja ja pannakse kokku mudel. Töö esitatakse õpetajale hindamiseks.
Lisavõimalused:

 • võib luua huvitava kujuga geomeetrilisi kehi, näiteks arhimeedilisi kehi (Muschla& Muschla, 2009, lk 188–194);
 • pinnalaotuse koostamise võib anda õpilasele ise koostamiseks arvuti abiga.

Katsetamise kogemusi
Olen koolimatemaatikat püüdnud rikastada huvitava kujuga geomeetriliste kehadega, mida oleme loonud koos õpilastega matemaatika öölaagrites. Oma töödes oleme kasutanud aastate jooksul nii erinevaid materjale (kartong, kile) kui ka kujundi osi erinevalt ühendanud (kummiga, klambritega, liimiga). Alati oleme valmis tööd välja pannud imetlemiseks kogu kooliperele.

projektope_5Matemaatika öölaagri jooksul valminud tööd

5.2. Projekt „ Tangram“

Sihtgrupp: 4.–9. klass
Hõlmatud ained, kujundatavad pädevused

 • Kunst: õpilane tunnetab ja arendab teadlikult oma kunstialaseid võimeid; õpilane leiab loovülesandes erinevaid lahendusvariante ja isikupäraseid teostusvõimalusi, esitleb saadud tulemusi ning põhjendab oma valikuid; õpilane arendab oma tundemaailma, intuitiivset ja loovat mõtlemist.
 • Käsitöö: õpilane oskab kasutada tööks vajalikke ja sobivaid materjale; õpilane hoiab korda ja puhtust ning järgib esmaseid ohutusnõudeid; oskab kasutada tööjuhendit ning tegutseda selle järgi koos teistega; õpilane leiab töö tegemiseks loovaid lahendusi.

Matemaatikapädevused:

 • õpilane oskab lahendada geomeetrilise sisuga probleemülesandeid;
 • õpilane oskab tööjuhendi järgi konstrueerida joonise;
 • õpilane oskab konstrueerida erinevaid tasandilisi kujundeid etteantud elementide järgi.

Projekti eesmärk: arendada õpilastes loovat mõtlemist.
Projekti väljund: valik kujundeid, mida saab tangrami tükkidest kokku panna.
Aeg: 1 koolitund
Vahendid: kartong, käärid.
Projekti sisu ja (töö)korraldus
Tööd tehakse kahekesi. Rühmad joonistavad juhendi järgi tangrami ja tükeldavad selle. Saadud tükkidest proovitakse kokku panna erinevaid kujundeid. Iga rühm valib leitud kujunditest välja kolm varianti ja joonistab need lehele. 4.–5. klassis tegeldaksegi ainult tangrami tükkidest kujundite moodustamisega, 7.–9. klassis ka juhendi järgi tangrami enda valmistamisega.
Juhend tangrami valmistamiseks
Joonista ruut ja üks ruudu diagonaal DB, ühenda diagonaalist ühel pool olevate külgede keskpunktid G ja F, joonesta ruudu teine diagonaal läbi ruudu keskpunkti E kuni lõikumiseni lõiguga GF ja tähista saadud lõikepunkt tähega J, poolita lõigud DE ja EB ning ühenda lõigu DE keskpunkt H punktiga G ning lõigu EB keskpunkt I punktiga J. Nii tekib kaks suurt ja kaks väikest kolmnurka, üks keskmine kolmnurk, üks ruut ja üks rööpkülik (Muschla & Muschla, 2009, lk 169–173).

projektope_6

Lisavõimalused:

 • valmistatakse niinimetatud munapusle ja kujundid, mida selle pusle tükkidest saab kokku panna (Kaasik & Lepmann, 2002, lk 51–53).

projektope_7

Katsetamise kogemusi
Tangrame olen oma õpilastega kokku pannud matemaatika nädala raames ja parandusõppe tundides. Erinevaid tangrame olen aastate jooksul ostnud reisidelt. Eriti on meeldinud Venemaalt ostetud mängualused. Õpetaja leiab abi ka internetist.
Aadressil http://www.puzzles.com/PuzzlesInEducation/HandsOnPuzzles/Grade1-2.htm on palju huvitavaid tangrame, mida saab välja trükkida ja lamineerida.
Tangrame on hea kokku panna ka arvutis. Aadressilt http://games.ztor.com/tang/ leiab erinevaid tangrame, mida saab ekraanil tükke lohistades kokku panna. Samuti annab arvuti koheselt tagasiside.

projektope_8

6. Muusikaõpetus ja matemaatika

6.1. Projekt „Matemaatika muusikas“

Sihtgrupp: 7.–9. klass.
Hõlmatud ained, kujundatavad pädevused

 • Muusikaõpetus: läbi muusikaõpetuse toetatakse ja tasakaalustatakse õpilase emotsionaalset arengut ning teiste õppeainete omandamist; õpilane seostab erinevates ainetes käsitletud (samu) mõisteid; õpilane rakendab matemaatikas juba omandatud murdarvude tundmist muusikaõpetuses.
 • Eesti keel: õpilane õpib loetud teksti analüüsima, proovib kasutada kogutud andmeid põhjendamisel ja harjutab oma seisukohtade argumenteeritud kirjapanekut; õpilane pöörab tähelepanu töö ülesehitusele ja terviklikkusele ning kasutatud sõnavara mitmekesisusele, mille hulgas on ka terminoloogia ja oskussõnavara.

Matemaatikapädevused:

 • õpilane oskab kasutada erinevaid matemaatilise info esitamise viise ning üle minna ühelt esitusviisilt teisele;
 • õpilane oskab näha õpitut ka tavapärasest erinevas kontekstis.

Projekti eesmärk: õpetada õpilast märkama erinevaid matemaatilise info esitamise viise.
Projekti väljund: valmivad uurimistulemusi kajastavad esseed, mis esitatakse õpetajale ja millest parimaid tutvustatakse klassikaaslastele.
Aeg: 1–2 koolitundi ja iseseisva töö aeg.
Vahendid: raamatud, internetiühendusega arvuti, printer.
Projekti sisu ja (töö)korraldus
Projektis teevad õpilased tööd paarides. Käesolev projekt nõuab mõningate faktide uurimist. Õpilased uurivad kirjandusest või internetist matemaatika ja muusika vahelisi seoseid. Õpetaja võiks projekti sissejuhatuses natuke õpilasi aidata, tuues näiteid matemaatika ja muusika vahelistest seostest. Välja võiks pakkuda ka materjale, mis toetavad projekti kulgu.
Õpetaja võib abi saada näiteks kodulehtedelt:

Samuti on Koolimatemaatika XXXVI kogumikus ilmunud M. Abelilt hea artikkel „Matemaatikast muusikas“.
Õpilased koguvad koos fakte ja otsustavad, milliseid leitud materjale kasutada. Üks paarilistest paneb essee kokku ja teine „toimetab“ selle, andes omapoolseid soovitusi ja tehes parandusi. Saadud faktide põhjal kirjutatakse essee, mis esitatakse õpetajale. Kindlasti tuleb kokku leppida esseede esitamise tähtaeg (Muschla & Muschla, 2006, lk 277–283).
Lisavõimalused:

 • õpilaste poolt esitatud esseedest saab kokku panna kogumiku.

7. Ajalugu ja matemaatika

7.1. Projekt „Rooma numbrid“

Sissejuhatus. Numbrite ja arvude loomise ajalugu on täis hämmastavaid keerdkäike ja pöördeid. Võttis õige palju aega, enne kui jõuti selliste numbrite ja arvusüsteemideni, mida kasutame tänapäeval (Ball, 2007).
Sihtgrupp: 4.–9. klass
Hõlmatud ained, kujundatavad pädevused

 • Ajalugu: õpilane mõistab vanaaja kultuuripärandi tähtsust inimkonna ajaloos; õpilane seostab erinevate numbrite ja arvusüsteemide kujunemist erinevate ajalooperioodide ja erinevate maadega.
 • Eesti keel: õpilane oskab iseseisvalt õppida, hankida teavet erinevatest allikatest, kasutada käsiraamatuid ja internetti info hankimiseks.

Matemaatikapädevused:

 • õpilane oskab kasutab erinevaid matemaatilise info esitamise viise ning oskab üle minna ühelt esitusviisilt teisele;
 • õpilane oskab lugeda ja kirjutada Rooma numbreid;
 • õpilane treenib arvutamisoskuse pädevusi.

Projekti eesmärk: õpetada õpilastele tehteid rooma numbritega.
Projekti väljund: valmivad ülesanded tehete kohta Rooma numbritega.
Aeg: 1 koolitund
Vahendid: õpik, teatmeteosed, internet.
Projekti sisu ja (töö)korraldus
Tööd tehakse kahe- või kolmeliikmelistes rühmades. Rühmad koostavad töölehe, kus on neli arvutamis- ülesannet, mis on kirjutatud Rooma numbritega. Ülesannete koostamisel võivad õpilased kasutada nelja põhitehet. Rühmad lahendavad omakoostatud ülesanded ühele lehele ja annavad selle õpetajale. Teisele lehele kirjutatakse needsamad ülesanded lahendamiseks teistele rühmadele. Rühmad vahetavad töölehti.

projektope_9

Lisavõimalused:

 • õpilased tutvuvad teiste ajalooliste arvusüsteemidega, näiteks babüloonlaste, egiptlaste ja maiade numeratsioonisüsteemidega (Muschla & Muschla, 2009, lk 75–80).

Katsetamise kogemusi
Koostöös kooli ajalooõpetajaga koostasime kooli ajaloo nädala raames 5. klassiga Rooma numbreid tutvustava stendi. Stendiga said kõik kooli õpilased nädala jooksul tutvuda ja neil oli võimalik vastata nn päevaküsimusele. Iga koolipäeva alguses lisasime stendile ühe nuputamis- ülesande, mis sisaldas Rooma numbreid. Õpilased said vastata sellele küsimusele koolipäeva jooksul ja panna oma nimelise vastuse vastuste kasti. Iga õppepäeva lõpus tühjendati vastuste kast ja fikseeriti õigesti vastanud õpilaste nimed. Parimad õpilased said nädala lõpus väikese auhinna.
Ajaloo nädala raames toimus ka 5.–9. klassi õpilastele peastarvutamise võistlus, kus arvutus- ülesanded olid esitatud Rooma numbritega. Õpilased said ülesannetelehe, mille täitmiseks oli neil aega 10 minutit.

7.2. Projekt „Matemaatika ajaloo suurkujud“

Moto/sissejuhatus. Hiilgav teadlane ja matemaatik Isaac Newton ütles kord: „Kui ma nägin kaugemale, siis vaid tänu sellele, et seisin hiiglase õlgadel.“ Newton mõtles sellega, et tema enda töö, nagu ka kõigi teiste matemaatikute töö, oli üles ehitatud enne neid elanud suurte matemaatikute tulemustele (Ball, 2007).
Sihtgrupp: 4.–9. klass.
Hõlmatud ained, kujundatavad pädevused

 • Ajalugu: õpilane tunneb huvi mineviku vastu; õpilane leiab, üldistab, tõlgendab, kasutab ja hindab kriitiliselt ajalooteavet.
 • Eesti keel: õpilane väljendab end selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt kui ka kirjalikult; õpilane oskab õppida, hangib teavet eri allikatest.

Matemaatikapädevused:

 • õpilane omandab erinevaid info esitamise meetodeid;
 • õpilane kasutab õppides IKT vahendeid;
 • õpilane väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest.

Projekti eesmärk: tutvuda matemaatika ajaloo suurkujudega.
Projekti väljund: esitlused kuulsatest matemaatikutest.
Aeg: 2–3 koolitundi.
Vahendid: raamatud, internet.
Projekti sisu ja (töö)korraldus
Tööd tehakse paaris. Otsitakse ajaloost tuntuid matemaatikuid. Leitud inimestest valitakse üks, kelle kohta koostatakse PowerPoint esitlus või poster. Oma tööd tutvustatakse klassikaaslastele. Õpilased vastavad esitluse käigus järgmistele küsimustele:

 • Miks sa valisid just selle inimese?
 • Millal ta elas?
 • Kus ta sündis?
 • Milline oli ta haridustee?
 • Milline oli tema suurim matemaatika alane saavutus?

Korduste vältimiseks võib õpetaja lasta õpilastel tõmmata loosi erinevate matemaatikute nimede vahel (Muschla & Muschla, 2009, lk 81–85).
Lisavõimalused:

 • klassi ühistööna koostatakse matemaatika ajatelg, kuhu märgitakse peale tuntud matemaatikute sünniajad ja nende tähtsamad saavutused.

Katsetamise kogemusi
Olen alati matemaatika õpetamise kõrval õpilastele tutvustanud ka matemaatika ajaloo poolt. Matemaatikanädalal on olnud õpilastel võimalus lugeda stendilt kuulsate matemaatikute tegemistest.
2010. aastal tegid 7. klassi õpilased paaristööna ettekande tuntud matemaatikutest. Õpilased said valida järgmiste matemaatikute vahel: Ahmos, Pythagoras, Eukleides, Archimedes, Eratosthenes, Al-Horazmi, Fibonacci, Galilei, Kepler, Descartes, Fermat, Pascal, Newton, Euler, Gauss, Einstein. Õpilased koostasid programmi Microsoft Office Word abil valitud matemaatiku kohta väikese kokkuvõtte. Iga kokkuvõte sisaldas:

 • pilti,
 • sünni- ja surma-aastat,
 • sünnikohta,
 • infot vanemate kohta,
 • haridusteed,
 • saavutusi matemaatikas,
 • tuntud ütlemisi.

projektope_10

7.3. Projekt „Vana aja koolitund“

Sihtgrupp: 4.–9. klass
Hõlmatud ained, kujundatavad pädevused

 • Ajalugu: õpilane tunneb huvi mineviku vastu; õpilane tunneb oma kodukoha ajalugu ja Eesti ajalugu; õpilane otsib, leiab, üldistab, tõlgendab, kasutab ja hindab kriitiliselt ajalooteavet.
 • Eesti keel: õpilane kasutab asjakohaselt erinevaid suhtluskanaleid ja oskab hankida teavet eri allikatest; õpilane suudab leida, kriitiliselt hinnata ning kasutada meedias ja internetis pakutavat teavet; arendatakse õpilase keelekasutust, koostööoskust ja esinemisoskust.

Matemaatikapädevused:

 • õpilane väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest;
 • õpilane oskab probleeme püstitada, sobivaid lahendusstrateegiaid leida ja neid rakendada;
 • õpilane suudab erinevaid õppemeetodeid ja õppesisu võrrelda;
 • õpilane omandab erinevaid info edastamise viise;
 • õpilane rakendab matemaatikateadmisi teistes õppeainetes ja igapäevaelus.

Projekti eesmärk: tutvuda konkreetse ajastu matemaatikaõpetusega, et tajuda toimunud muutuste suurust.
Projekti väljund: valmib vanaaja koolitund.
Aeg: 4–5 koolitundi.
Vahendid: kooliajaloo raamatud, vanad matemaatikaõpikud.
Projekti sisu ja (töö)korraldus
Projekti jooksul valmistatakse ette matemaatikatund mõnest vanemast ajaperioodist. Tööd tehakse koos, terve klassiga. Eelnevalt lepitakse kokku, millisest ajajärgust tund tehakse. Eelnevalt on ajaloo tunnis tutvutud vanaaja erinevate koolitundidega. Kui valik on tehtud, siis koostatakse ühiselt tunnikava. Järgnevalt jaotatakse omavahel rollid ja harjutatakse. Tund kantakse tervele koolile ette kas matemaatikanädala või ajaloopäevade raames.
Katsetamise kogemusi
2009. aasta sügisel oli meil koolis ajaloo nädal. Selle nädala raames koostasime 5. klassi õpilastega vanaaja matemaatika koolitunni. Eelnevalt küsitlesime vanaemasid ja vanaisasid. Harjutasime pärast tunde. Koostöös ajalooõpetajaga valmis kultuurihommik, mida nägi terve kool. Viisime läbi rehkendamise tunni aastast 1874. Tutvustasime selle aja liitmist (kokkoarwamist), lahutamist (mahhaarwamist), korrutamist (kaswatamist) ja jagamist (jaggamist). Tutvustasime kooliperele lähemalt korratabelit näppude peal (üks-kord-ühe wäljarehkendamise viisi kümne sõrme waral).
Heameel oli tõdeda, et väga paljus on õpetamissuunad jäänud samaks. Muutunud on nimetused ja sõnastused, selgemaks ning lihtsamaks on läinud matemaatiline kirjapilt. Näiteks toodi juba XIX sajandi koolitoas välja see, et laps õpib ikka siis kiiremini ja paremini, kui ta näeb ja kogeb vahetult seda, mida ta õpib. Õpetajakoolituses räägiti aga nii: „Räägi hullupööra – näituseks jaana linnu suurusest, ta sulgede ilust, ta näust, küll sa näed, et lapsed aigutama hakkavad. Tõisel päeval on seegi ununud, mis täna karwu pidi mälestusse jäi ning kui jaana lind wastu tuleb, kes tääb, kas lapsed teda tunnevad – aga too jaana lind tuppa. Oi minu vennike – seda rõõmu, seda selgust, seda arusaamist.“ (Prinits, 1992)

projektope_11

7.4. Projekt „Minu isiklik ajatelg“

Sihtgrupp: 5.–9. klass.
Hõlmatud ained, kujundatavad pädevused:

 • Ajalugu: õpilane tunneb huvi mineviku vastu; õpilane leiab, üldistab, tõlgendab, kasutab ja hindab kriitiliselt ajalooteavet.

Matemaatikapädevused:

 • õpilane oskab kasutada erinevaid matemaatilise info esitamise viise ning üle minna ühelt esitusviisilt teisele;
 • õpilane oskab põhjendada oma mõttekäike ja kontrollida nende õigsust;
 • õpilane oskab arvutada ratsionaalarvudega;
 • õpilane oskab teisendada ajaühikuid.

Projekti eesmärk: kinnistada täisarvu ja ratsionaalarvu mõistet, harjutada liitmist ja lahutamist täis- ja ratsionaalarvudega.
Projekti väljund: valmib õpilase isiklik ajatelg, kuhu on kantud kõik tema jaoks olulised sündmused.
Aeg: 1 koolitund.
Vahendid: paber, viltpliiatsid, joonlaud.
Projekti sisu ja (töö)korraldus
Ühe ainetunni jooksul koostavad õpilased individuaalselt töötades oma olulistest sündmustest ajatelje. Ajateljel on nullpunktiks õpilase sünd. Kõik, mis toimus enne õpilase sündi, märgitakse negatiivsete arvudega, mis pärast sündi – positiivsete arvudega. Kui töö valmis, analüüsib õpilane tulemust ja kirjutab juurde paar huvitavat fakti mingi ajahetke kohta oma elus.
Katsetamise kogemusi
Huvitavad tööd tulid 7. klassist, kus ratsionaalarvude teema juures koostas igaüks endale arvtelje. Eeltööna küsitleti vanemaid ja pandi kirja enda jaoks olulised aastaarvud. Hiljem kanti need koos selgitustega arvteljele. Igaüks esitas oma arvtelje kohta viis küsimust, millele ta ise ka vastas, kasutades tehteid ratsionaalarvudega. Õpilased kirjutasid oma küsimused ja vastused lehtedele. Vastuste lehed koos arvteljega esitati tunni lõpus õpetajale. Vabatahtlikult oli võimalik oma tööd tutvustada tervele klassile.

projektope_12Osake õpilase tööst

8. Ühiskonnaõpetus ja matemaatika

8.1. Projekt „Sünnipäeva planeerimine ja eelarve koostamine“

Sihtgrupp: 5.–9. klass.
Hõlmatud ained, kujundatavad pädevused

 • Ühiskonnaõpetus: õpilane oskab kasutada tegutsemisvõimalusi kodanikuühiskonnas; õpilane analüüsib probleeme ning pakub lahendusi; õpilane algatab ja toetab koostööd ühiste eesmärkide püstitamisel ja elluviimisel.
 • Informaatika: õpilane oskab koostada andmestiku põhjal andmetabelit; õpilane oskab vormindada korrektselt oma tööd.
 • Kodundus: õpilane valib tervislikku toitu, koostab tasakaalustatud ja mitmekülgse menüü ning valmistab erinevaid toite; õpilane oskab toime tulla kavandatud eelarvega ning käituda teadliku tarbijana; õpilane oskab välja lugeda toitude retseptidest vajalikud ained ja nende kogused.

Matemaatikapädevused:

 • õpilane arendab kriitilise teabeanalüüsi oskusi;
 • õpilane arendab planeerimis- ja kavandamisoskusi;
 • õpilane koostab ja rakendab sobivaid matemaatilisi mudeleid erinevate eluvaldkondade ülesandeid lahendades;
 • õpilane leiab ülesandele erinevaid lahendusteid;
 • õpilane põhjendab oma mõttekäike ja kontrollib nende õigsust;
 • õpilane kasutab enda jaoks sobivaid õpioskusi, vajaduse korral otsib abi ja infot erinevatest teabeallikatest;
 • õpilane kasutab arvutamiseks ja tulemuste kontrollimiseks arvutusvahendeid;
 • õpilane teab erinevaid massi- ja mahuühikuid ning oskab neid teisendada;
 • õpilane õpib vajalike ainekoguste suurusi ja hindu arvutama.

Projekti eesmärk: õppida koostama ürituse eelarvet.
Projekti väljund: valmivad sünnipäevapeo eelarved, mida saaks kasutada konkreetse ürituse ettevalmistamisel.
Aeg: 1–2 koolitundi.
Vahendid: internet.
Projekti sisu ja (töö)korraldus
Projekt viiakse läbi paaristööna. Õpilased saavad ülesande planeerida sünnipäevapidu, kuhu kutsutakse 12 külalist. Koostada tuleb peo eelarve. Projekti käigus koostatakse nimekiri toiduainetest ja muudest vajalikest vahenditest. Kindlasti tuleks mõelda ka sellele, kuidas oma külalisi lõbustada. Toitu peaks ostma võimalikult täpselt. Kindlasti tuleks mõelda ka sellele, kuidas peo korraldamise juures raha säästa (Muschla & Muschla, 2009, lk 217–222).
Lisavõimalused:

 • planeeritakse sünnipäevareisi eelarve;
 • täidetakse kuludeklaratsioon;
 • koostatakse mingi projekti eelarve.

Katsetamise kogemusi
Hästi õnnestus sünnipäeva kulude kalkuleerimise projekt 9. klassis. Tööd tehti paarides. Õpilased valisid sünnipäeva pidamise koha (turismitalu, jahimaja …). Toit telliti. Lapsed tutvusid lähemalt Selveri köögi pakkumiste ja hindadega. Mõeldi ka kultuuriprogrammile. Tehtud valikute põhjal koostati sünnipäeva kulutuste eelarve, mida tutvustati ka klassikaaslastele.

8.4. Projekt „Meie klassi eelistused”

Sihtgrupp: 5.–9. klass.
Hõlmatud ained, kujundatavad pädevused

 • Ühiskonnaõpetus: õpilane oskab leida teavet oma eesmärkide ja huvide tarbeks ning seda kriitiliselt hinnata; õpilane esitab oma teadmisi ja seisukohti selgelt ja veenvalt ning suudab neid põhjendada; õpilane loob, kasutab ja jagab informatsiooni ning väärtustab enda ja teiste autorite tööd.
 • Informaatika: õpilane koostab etteantud andmestiku põhjal andmetabeli, sagedustabelid ja sobivat tüüpi diagrammid (tulp-, sektor- või joondiagrammi).

Matemaatikapädevused:

 • õpilane oskab loogiliselt arutleda, põhjendada ja tõestada ning erinevaid esitusviise (sümboleid, valemeid, graafikuid, tabeleid, diagramme) mõista ja kasutada;
 • õpilane oskab koguda lihtsat andmestikku ja seda korrastada, koostada sagedustabelit ning arvutada aritmeetilist keskmist;
 • õpilane oskab illustreerida arvandmestikku tulp-, sektor- või joondiagrammiga;
 • õpilane oskab lugeda andmeid tulp- ja sektordiagrammilt.

Projekti eesmärk: õppida korrastama kogutud andmeid ja joonestama diagramme.
Projekti väljund: valmivad posterettekanded küsitluse tulemustest.
Aeg: 1–2 koolitundi.
Vahendid: markerid, viltpliiatsid.
Projekti sisu ja (töö)korraldus
Tööd tehakse kolmeliikmelistes rühmades. Iga rühm mõtleb välja kolm vabavastustega küsimust lemmikasjade ja nähtuste kohta. Näiteks: milline on su lemmikvärv, lemmiktegevus, lemmikloom. Küsitletakse klassikaaslasi. Küsitlustulemuste andmestik korrastatakse, uuritava materjali kohta koostatakse sagedustabelid ja diagrammid. Küsitluse tulemuste põhjal valmistavad rühmad posterettekanded.
Lisavõimalused:

 • küsitleda võib kahe erineva piirkonna koolide õpilasi ja tulemusi võrrelda;
 • vanemate klasside õpilased võivad lisaks leida ka suhtelise sageduse.

Katsetamise kogemusi
Igal õppeaastal on 5. klassi õpilased arvandmete kogumise ja korrastamise teema juures küsitlenud kas oma koolikaaslasi, lasteaialapsi, vanemaid, külaelanikke või õpetajaid. Teema ja küsimused on eelnevalt rühmatööna välja mõeldud. Küsitluse tulemused korrastatakse samuti rühmas ja tulemusi tutvustatakse teistele klassikaaslastele. Saadud tulemusi olen kasutanud hiljem diagrammide õppimise juures. Siis koostavad samad rühmad samu andmeid kasutades oma küsitluse kohta eri tüüpi diagramme ja analüüsivad, millised diagrammid illustreerivad kõige paremini küsitluse tulemusi.

8.5. Projekt „Geomeetria on igal pool meie ümber“

Sihtgrupp: 5.–9. klass.
Hõlmatud ained, kujundatavad pädevused

 • Kunst: õpilane tunnetab oma kunstivõimeid ja/või -huve; õpilane õpib väljendama oma mõtteid, ideid ja teadmisi visuaalsete vahenditega; õpilane oskab loovülesannet lahendades visandada, kavandada ja planeerida; õpilane oskab vaatluste kui ka oma ideede põhjal kujutada objekte ja mudeleid ning kujundada postrit.
 • Ühiskonnaõpetus: õpilane oskab leida teavet oma eesmärkide ja huvide tarbeks ning seda kriitiliselt hinnata; õpilane oskab oma teadmisi selgelt ja veenvalt esitada; õpilane loob, kasutab ja jagab infot ning väärtustab enda ja teiste tööd.

Matemaatikapädevused:

 • õpilane arendab geomeetrilise sisuga probleemülesande lahendamise oskust;
 • õpilane teab geomeetriliste kujundite omadusi ning oskab klassifitseerida kujundeid ühiste omaduste põhjal.

Projekti eesmärk: õpetada õpilasi teadvustama ja märkama matemaatikat enda ümber.
Projekti väljund: fotode või piltidega poster ümbritseva maailmast objektidest, mis on sarnased õpitud geomeetriliste kujunditega.
Aeg: 1 koolitund
Vahendid: ajalehed, ajakirjad, internet, fotoaparaat, pabertahvel, markerid, liim.
Projekti sisu ja (töö)korraldus
Projekt viiakse läbi kahe- või kolmeliikmelistes rühmades. Iga rühm valib (või loosib) endale ühe geomeetrilise kujundi või keha. Rühma ülesanne on leida vastavaid näiteid ümbritsevast maailmast. Leitud objektid võivad näiteks olla: meekärg, planeet, puukänd jms. Objekte võib otsida ajakirjadest, ajalehtedest, raamatutest, internetist või otse loodusest ja ümbritsevast keskkonnast. Leitud objektidest otsitakse pilte või tehakse fotod ise ning kujundatakse nendest poster.
Lisavõimalused:

 • otsida ümbritsevast maailmast sümmeetriat ja seda pildistada (Muschla & Muschla, 2009, lk 45–49).

Katsetamise kogemusi
Võtsin õpilastega osa Tiigrihüppe Sihtasutuse 2009. aasta võistlusest „Märka matemaatikat enda ümber – jooned”. Võistluse korraldajad soovisid selle võistlusega panna õpilasi seostama matemaatikat igapäevaeluga. Loodeti, et nii tuleb ka tunnis õpitav matemaatika õpilastele lähemale ja saab neile mõistetavamaks. Samuti taheti konkursiga populariseerida arvutialgebra programmi GeoGebra.

projektope_13

 8.2. Projekt „Kuidas ma kasutan suure hulga raha?“

Sihtgrupp: 5.–9. klass
Hõlmatud ained, kujundatavad pädevused

 • Ühiskonnaõpetus: õpilane tunneb huvi ühiskonna probleemide vastu, oskab neid märgata ja uurida, oma seisukohti ja valikuid põhjendada; lähtudes üldinimlikest väärtustest, oskab õpilane tänapäeva ühiskonnas toime tulla.

Matemaatikapädevused:

 • õpilane tunneb huvi matemaatika vastu;
 • õpilane kasutab matemaatilise probleemi uurimiseks ja lahendamiseks arvutit ja muid abivahendeid;
 • õpilane põhjendab oma mõttekäike ja kontrollib nende õigsust;
 • õpilane rakendab ja arendab arvutus- ja protsentarvutuse oskusi;
 • õpilane arendab kavandamis- ja planeerimisoskusi.

Projekti eesmärk: panna õpilast mõtlema raha eest saadavate väärtuste üle; suunata õpilast analüüsima, kuidas, kuhu ja mis otstarbel finantse kulutada; õpetada töö korrektset vormistamist.
Projekti väljund: valmivad kirjalikult vormistatud tööd, kus tuuakse välja oma unistused ning kulutuste suurused reaalsetes hindades.
Aeg: 1 koolitund, lisaks 2 tundi kodutööd.
Vahendid: internet.
Projekti sisu ja (töö)korraldus
Õpilased saavad ülesandeks mõelda ja kirja panna, kuidas ja millele nad kulutaksid, kui nende kasutada oleks suur rahasumma (klassinumbri kasvades summa suurus suureneb). Töö on vaja korralikult vormistada ja esitada õpetajale. Järgneb ühine arutelu klassis, kus püütakse vastuseid leida järgmistele küsimustele:

 • Kas raha oli lihtne kulutada?
 • Kas sa kulutasid kogu raha ainult enda peale või arvestasid ka oma pereliikmetega? Mitu protsenti kogusummast sa kulutasid enda peale?
 • Kas sa investeerisid raha tuleviku jaoks? Kui suure protsendi sa oma rahast investeerisid?
 • Kas sa annetasid oma raha? Kui suur protsent kulus annetusteks?

Lisavõimalused:

 • kogutakse kokku kõigi õpilaste kulutuste protsendid kasutusviiside lõikes ja koostatakse erinevad diagrammid, mis annavad parema ülevaate sellest, kuidas õpilased paigutasid oma raha.

Katsetamise kogemusi
Kõik Mõniste Kooli II ja III kooliastme õpilased said koduseks tööks „kulutada ära“ suur summa raha. Näiteks pidi 5. klassi õpilane jagama kulutusteks ära miljon krooni, 8. klassi õpilane aga sada miljonit krooni. Õpilased panid oma kulutused kirja ja esitasid töö õpetajale. Aruteluks kulus peaaegu terve klassitund. Projekt tekitas õpilastes väga palju emotsioone. Õpilased alahindasid alguses ülesannet. Kes ei suudaks siis raha kulutada? Tööd alustati õhinal, kuid hiljem jäädi hätta – eriti tekkis probleeme saja miljoni kasutamisega. Selle rahaga täideti kõigi pereliikmete unistused, pandi raha kasvama ja tehti annetusi. Keegi õpilastest ei suutnud ette kujutada raha tegelikku suurust.

projektope_145. klassi poisi unistused

9. Kehaline kasvatus ja matemaatika

9.1. Projekt „Palju ma liigun?“

Sissejuhatus. Tänapäeval räägitakse üha rohkem tervislikest eluviisidest ning liikumise ja sportimise tähtsusest inimese tervisele. Süveneb probleem, et noored liiguvad liiga vähe.
Sihtgrupp: 5.–7. klass
Hõlmatud ained, kujundatavad pädevused

 • Kehaline kasvatus: õpilane väärtustab kehalist aktiivsust ja tervislikku eluviisi; õpilane oskab anda hinnangut oma kehalise vormisoleku tasemele; õpilasel on valmisolek harrastada sobivat spordiala või liikumisviisi.
 • Inimeseõpetus: õpilane väärtustab oma tervist ja tervislikku eluviisi; õpilane arvestab tervisliku eluviisi komponente igapäevaelus; õpilane oskab nimetada tervist tugevdavaid ja tervist kahjustavaid tegevusi ning selgitada nende mõju inimese füüsilisele, vaimsele ja sotsiaalsele tervisele.
 • Informaatika: õpilane oskab korrektselt vormindada kirjalikku tööd.

Matemaatikapädevused:

 • õpilane oskab kasutada erinevaid matemaatilise info esitamise viise ning oskab üle minna ühelt esitusviisilt teisele;
 • õpilane oskab põhjendada oma mõttekäike ja kontrollida nende õigsust;
 • õpilane oskab arvutamiseks ja tulemuste kontrollimiseks kasutada arvutusvahendeid;
 • õpilane suudab väljendada oma mõtet selgelt, lühidalt ja täpselt;
 • õpilane on valmis erinevatel viisidel (tekst, graafik, tabel, diagramm, valem) esitatud infot mõistma, seostama ja edastama.

Projekti eesmärk: mõõta ja analüüsida iga õpilase nädalast liikumishulka ja uurida kirjeldava statistika vahendeid kasutades terve klassi liikumisharjumusi nädalapäevade lõikes.
Projekti väljund: koostatakse iga õpilase liikumishulka kirjeldavad tabelid; rühmatöödena valmivad statistilise analüüsi (kirjalikult vormistatud) aruanded kogu klassi liikumishulga kohta nädalapäevade lõikes.
Aeg: 2 koolitundi ja 7 päeva individuaalset tööd.
Vahendid: sammulugejad, arvuti, printer.
Projekti sisu ja (töö)korraldus
Kõik õpilased saavad endale õpetaja käest nädalaks ajaks sammulugejad. Projekt algab individuaalse tööga. Iga õpilane fikseerib oma liikumisvahemaad nädalapäevade lõikes. Õpilaste andmed sisestatakse klassi üldtabelisse päevade kaupa. Järgneb töö rühmades. Töö alguses jagatakse rühmade vahel ära nädalapäevad, mida analüüsida tuleb. Rühmad koostavad kindla nädalapäeva lõikes klassi õpilaste liikumisvahemaade sagedustabeli ja konstrueerivad vastava diagrammi (5. klass tulpdiagrammi, 6.–7. klass sektordiagrammi) kas paberil või arvutis. Rühmatöö lõpus annavad kõik rühmad oma tulemustest ülevaate klassile ja esitavad tehtud töö kirjalikult aruande vormis õpetajale. Rühmatöö aruanded kuvatakse nädalapäevade järgi klassi stendil. Projekti lõpus viiakse läbi ühine arutelu, kus analüüsitakse saadud tulemusi ja klassi kui terviku liikumisharjumisi. Räägitakse sellest, milline on liikumise kasutegur tervisele ning millised võimalused on oma liikumisharjumuste parandamiseks.
Lisavõimalused:

 • nädalast liikumishulka uuritakse erinevate liikumisvormide (treeningud, matkad jne) lõikes;
 • uuritakse mõne tegevsportlase nädalast treeningpäevikut.

10. Loodusained ja matemaatika

10.1. Projekt „Lemmiklooma ostmine“

Sissejuhatus. Enamusel lastest on olemas lemmikloom. Lemmikloomad pakuvad seltsi ja rõõmu, aga paljud neist on ka kulukad pidada. Lapsed armastavad oma lemmikloomi ja hoolitsevad nende eest, kuid sageli nad ei teadvusta enesele, kui kulukas on lemmiklooma pidamine.
Sihtgrupp: 5.–7. klassi õpilased.
Hõlmatud ained, kujundatavad pädevused

 • Bioloogia: õpilane analüüsib erinevate selgroogsete loomade osa looduses ja inimtegevuses; õpilane leiab ning analüüsib infot loomade kaitse kohta; õpilane väärtustab loomade kaitsmist; õpilane õpib tundma loomade eluviise ja vajadusi.
 • Informaatika: õpilane vormindab korrektselt uurimistöö; õpilane salvestab valmis uurimistöö eri formaatides (doc, odt, pdf), pakib faili kokku, saadab selle e-posti teel manusena õpetajale, laeb veebikeskkonda ja prindib selle paberile.

Matemaatikapädevused:

 • õpilasel on üldine probleemi lahendamise oskus, mis sisaldab oskust probleeme püstitada, sobivaid lahendusstrateegiaid leida ja neid rakendada, lahendusideed analüüsida ning tulemuse tõesust kontrollida;
 • õpilane oskab koguda andmeid ja neid võrrelda;
 • õpilane oskab kogutud infot süstematiseerida ja esitada ülevaatlike tabelite ja diagrammide abil;
 • õpilane oskab arvutada ratsionaalarvudega.

Projekti eesmärk: õpetada koguma ja planeerima lemmiklooma pidamisega kaasnevaid kulusid.
Projekti väljund: valmib oma lemmiklooma eluviiside kirjeldus ja looma aastase ülalpidamiskulude aruanne.
Aeg: 2 koolitundi ja lisaks andmete kogumise aeg.
Vahendid: kalkulaator, raamatud koduloomadest, arvuti.
Projekti sisu ja (töö)korraldus
Teemasse sissejuhatavalt küsitleb õpetaja õpilasi, kas neil on lemmikloomi. Õpilased räägivad oma lemmikloomast, tema eluviisidest ja vajadustest.
Projektitööd tehakse üksi, paaris või kolmestes gruppides. Õpilased kujutlevad, et ostavad endale lemmiklooma. Valida võib ka sellise looma, mis neil kodus juba olemas on. Grupitööna tehakse uurimuslik töö lemmiklooma pidamise kulude kohta. Uuritakse ostuhindu, veterinaariateenustega seotud hindu, looma ülalpidamiskulusid ühe aasta jooksul. Õpilased vormistavad oma uurimustöö arvutis, esitavad selle õpetajale ja on valmis seda ka teistele tutvustama. Huvitavamad tööd võib riputada koolis üles kõigile tutvumiseks.
Lisavõimalused:

 • loodusõpetuses tehakse uurimistöö valitud lemmiklooma eluviiside ja toitumise kohta (Muschla & Muschla2006, lk 397– 402).

Katsetamise kogemusi
Lemmiklooma ostmise ja pidamise planeerimisega tegelesime 7. klassi õpilastega. Paari nädala jooksul uuriti lemmiklooma ülevalpidamise kulusid ja koostati eelarve. Uuriti hindu loomapoodides, külastati tõuühingute kodulehekülgi ja loeti erialaseid raamatuid. Oma töid tutvustati klassile. Huvi tehtud tööde vastu tundis ka loodusainete õpetaja, kes laskis sama looma kohta teha referaadi ja palus tööle lisada kulude eelarve. Näitena on esitatud ühe õpilase töö, kelle lemmikloomaks oli tuhkur.

Näide tehtud tööst

Projekt
Mina valisin oma loomaks tuhkru. Valisin just tema, sest hiljuti nägin ühes ajakirjas tuhkru teemalist artiklit. Loomake tundus huvitav ja nii ma siis mõtlesingi temast selle töö teha. Siin on tuhkru ühe aasta kulud.

projektope_15

Üldiste asjade maksumus on 3000 krooni. Vabaks ajaks läheks 46 krooni. Hoolduseks kuluks 602 krooni. Toidu peale kuluks 1130 krooni. Pesale läheks 2250 krooni. Kokku kogu tuhkru pidamine oleks sel juhul 7028 krooni.
Nende andmete põhjal saan aru, et tegelikult on tuhkru pidamine ikka päris kallis lõbu.

10.2. Projekt „Venni diagrammi koostamine“

Sihtgrupp: 5.–9. klass
Hõlmatud ained, kujundatavad pädevused

 • Loodusõpetus: õpilane vaatleb, analüüsib ning selgitab keskkonna objekte ja protsesse, leiab nendevahelisi seoseid ning teeb üldistavaid järeldus; õpilane oskab teises kontekstis rakendada loodusainetes omandatud teadmisi ja oskusi.
 • Kunst: õpilane oskab ideest lähtudes sihipäraselt kasutada mitmekesiseid visuaalseid väljendusvahendeid; õpilane rakendab kunstiõpetuses omandatud kujundamisoskust.

Matemaatikapädevused:

 • õpilane tunneb matemaatilisi mõisteid ja seoseid ja suudab matemaatikat kasutada temale omase keele, sümbolite ja meetoditega erinevate ülesannete modelleerimisel nii matemaatikas kui ka teistes õppeainetes ja eluvaldkondades;
 • õpilane oskab koostada ja rakendada sobivaid matemaatilisi mudeleid erinevate eluvaldkondade ülesandeid lahendades;
 • õpilane püstitab hüpoteese, kontrollib neid, üldistab ning arutleb loogiliselt;
 • õpilane põhjendab väiteid ja on omandanud esmase tõestusoskuse;
 • õpilane teab hulkade ühendi ja ühisosa mõisteid ja oskab neid kasutada

Projekti eesmärk: õpetada õpilast süstematiseerima ja otsima/nägema seoseid; osata erinevate õppeainete ja eluvaldkondade vahelisi seoseid visualiseerida matemaatiliste vahendite abil.
Projekti väljund: valmivad Venni diagrammidega posterid, mida esitletakse tervele klassile.
Aeg: 1–2 koolitundi.
Vahendid: marker, A2 paber, fotod, pildid.
Projekti sisu ja (töö)korraldus
Õpilased teevad tööd rühmas. Esimese ülesandena palutakse õpilastel välja mõelda sisu, mida Venni diagrammil kujutada soovitakse ja seejärel valmistada paberil eskiis. Kasutada tuleks elulisi näiteid. Õpetaja jälgib klassis liikudes õpilaste tööd ja palub rühmadel vaikselt tutvustada oma ideid. Rühmad vormistavad oma tööd suurele A2 paberile, lisades diagrammile selgitavaid pilte. Valmis tööd pannakse klassi üles ja rühmad tutvustavad neid klassikaaslastele.
Katsetamise kogemusi
Loodusained pakuvad palju koostöövõimalusi matemaatikaga. Sageli toovad õpilased matemaatikatunnis elulisi näiteid just loodusainete valdkonnast. 7. klassi hulkade ühendi ja ühisosa teema juures palusin rühmatööna õpilastel ise välja mõelda diagrammi sisu ning seejärel koostada Venni diagrammid. Alguses tehti kavand paberil ja siis otsiti arvutist juurde pildid illustreerimiseks. Oma tööd tutvustati tervele klassile. Projekti läbiviimiseks kulus kaks koolitundi. Võrreldes eelmiste aastatega omandati paremini ühisosa ja ühendi mõiste. Edaspidi ei tekkinud õpilastel probleeme ka raskemate ülesannete lahendamisel.

projektope_16

11. Bioloogia ja matemaatika

11.1. Projekt „Lillepeenra kavandamine“

Sihtgrupp: 4.–9. klass
Hõlmatud ained, kujundatavad pädevused

 • Kunst: õpilane oskab loovülesandeid lahendades visandada ja kavandada; õpilane oskab kujutada ja kujundada oma tööd nii vaatluste kui ka oma ideede põhjal, kasutades visuaalse kompositsiooni baasoskusi.
 • Bioloogia: õpilane teab erinevate taimede kasvukõrgust ja õitsemisaega; õpilane võrdleb eri taimerühmadele iseloomulikku välisehitust, paljunemisviisi, kasvukohta ja levikut.
 • Geograafia: õpilane oskab etteantud kohast koostada lihtsa plaani; õpilane oskab plaanil kavandatu loodusesse maha märkida.

Matemaatikapädevused:

 • õpilane oskab probleeme püstitada, sobivaid lahendusstrateegiaid leida ja neid rakendada, lahendusideed analüüsida ning tulemuse tõesust kontrollida;
 • õpilane oskab leida ülesandele erinevaid lahendusteid;
 • õpilane oskab põhjendada oma mõttekäike ja kontrollida nende õigsust;
 • õpilane teab plaanimõõdu tähendust ja oskab seda kasutada ülesande lahendamisel;
 • õpilane konstrueerib ning joonestab (käsitsi ja arvutiga) tasandilisi kujundeid etteantud joonelementide järgi.

Projekti eesmärk: õppida majandama etteantud eelarvega.
Projekti väljund: valmivad lillepeenarde kavandid, mida saab edaspidi kasutada aiakujunduses.
Aeg: 2–3 koolitundi.
Vahendid: kataloogid, internet, mõõdulint, nöör.
Projekti sisu ja (töö)korraldus
Tööd sooritatakse rühmades. Kujutatakse ette, et kohalik ärimees annetab koolile raha, mida saab kasutada ainult lilleaia rajamiseks. Igale rühmale antakse kasutamiseks kindel rahasumma. Kavandatavad peenrad peavad olema kolmnurksed, alusega 2 meetrit ja kõrgusega 3 meetrit. Õpilased peavad oma lillepeenra kujundamiseks valima mitmesuguseid lillesorte, mida nad saavad valida erinevatest kataloogidest. Jälgima peab seda, et etteantud eelarvet ei ületataks. Lillepeenra kavand tehakse kõigepealt paberile. Planeerimisel tuleb arvestada värvide sobivust, õitsemise aega, taimede kasvukõrgust ja -tingimusi. Joonisel kasutatakse plaanimõõtu 1:10. Hiljem minnakse õue ja märgitakse nööriga maha oma lillepeenrad ka looduses. Kavandatud plaani järgi märgitakse peenrale tulevaste lillede asukohad ja sildistatakse need.
Lisavõimalused:

 • külastatakse lilleaedu ja vaadatakse seal peenarde kujundust (Muschla & Muschla, 2009, lk 50–57).

12. Füüsika ja matemaatika

12.1. Projekt „Koolis tarbitud elektrienergia arvestamine”

Sihtgrupp: 9. klass.
Hõlmatud ained, kujundatavad pädevused

 • Füüsika: õpilane oskab selgitada elektrivoolu töö ja elektrivoolu võimsuse tähendust ning mõõtmisviisi, teab kasutatavaid mõõtühikuid; oskab loetleda mõiste elektrienergia tarviti olulisi tunnuseid.

Matemaatikapädevused:

 • õpilane püstitab hüpoteese ja kontrollib neid;
 • õpilane oskab kasutada erinevaid matemaatilise info esitamise viise ning oskab üle minna ühelt esitusviisilt teisele;
 • õpilane oskab arvutada elektrienergia tarbimist igal päeval ning ühe ööpäeva keskmist tarbimist.

Projekti eesmärk: õppida arvestama elektrikulu; osata analüüsida ja hinnata elektrienergia tarbimist oma koolis.
Projekti väljund: valmib uurimus kogutud andmete kohta.
Aeg: 1 koolitund
Vahendid: mõõtmistulemuste tabel, taskuarvuti.
Projekti sisu ja (töö)korraldus
Klass jaotatakse viide rühma. Rühmad tõmbavad loosiga endale ühe koolipäeva nimetuse (esmaspäev, teisipäev …). Õpilased mõõdavad oma koolis elektrienergia tarbimist viie ööpäeva jooksul iga päeva õhtupoolikul ühel ja samal kellaajal (näiteks kell 15.00). Mõõtmistulemuste tabelit täidetakse igapäevaselt, iga rühm oma päeval. Igal päeval kirjutatakse klassi tabelisse üles elektrienergia arvesti näit ja arvestatakse päevane elektrienergia tarbimine.

Nädalapäev Arvesti näit

päevase tariifi

järgi

Arvesti näit

öise

tariifi järgi

Elektrienergia

tarbimine

päevase tariifi

järgi

Elektrienergia

tarbimine öise

tariifi järgi

Elektrienergia

tarbimine

ööpäeva

jooksul

0-päev

Kui tabel on täidetud, siis kõik rühmad arvestavad mõõtmistulemuste põhjal elektrienergia keskmise tarbimise koolis ööpäevas ja õppeaastas (175 ööpäeva) ning selle eest makstava rahasumma. Vajalikud hinnad otsitakse Eesti Energia kodulehelt, sh ka taastuvenergia ja elektriaktsiisi hinnad.

Elektrienergia

tarbimine

Tarbimine

päevase

tariifi järgi

Maksumus

päevase

tariifi järgi

Tarbimine

öise tariifi

järgi

Maksumus

öise tariifi

järgi

Tarbimine

kokku

Maksumus

kokku

Keskmiselt

ööpäevas

Keskmiselt

kuus

Keskmiselt

aastas

Lõpptulemusena antakse hinnang elektrienergia tarbimisele oma koolis ja pakutakse võimalusi elektrienergia säästlikumaks tarbimiseks.
Lisavõimalused:

 • tuuakse välja suurimad elektritarvitid koolis (Timpmann, 2001).

13. Keemia ja matemaatika

13.1. Projekt „Kas mul on elus vaja osata valmistada lahuseid?“

Sihtgrupp: 7.–9. klass.
Hõlmatud ained, kujundatavad pädevused

 • Keemia: õpilane teab ja oskab leida lahuse protsenti, määrata aine kogust lahuse protsendi järgi, valmistada teatud protsendilist lahust; õpilane oskab leida vajalikku teavet ja teisendada mõõtühikuid.
 • Kodundus: õpilane oskab teha vahet happelistel ja aluselistel puhastusvahenditel igapäevaelus; õpilane oskab täita ohutusnõudeid olmekemikaalide kasutamisel; õpilane oskab kasutada tuntumaid keemilisi ühendeid toiduvalmistamisel õiges vahekorras.

Matemaatikapädevused:

 • õpilane oskab protsentarvutuse põhioskusi rakendada teistes õppeainetes;
 • õpilane püstitab hüpoteese ja kontrollib neid;
 • õpilane oskab kasutada erinevaid matemaatilise info esitamise viise ning oskab üle minna ühelt esitusviisilt teisele;
 • õpilane oskab lahendada protsentarvutuse tüüpülesandeid;
 • õpilane teab ja oskab rakendada võrdelise jaotamise printsiipi;
 • õpilane tunneb ja teab osa, terviku, osamäära, protsendi, suhte, võrde mõisteid ja oskab neid õigesti rakendada elulistes ülesannetes;
 • õpilane tõlgendab reaalsuses esinevaid protsentides väljendatavaid suurusi.

Projekti eesmärk: kinnistada protsentarvutuse oskusi lahuste valmistamise näitel ja teadvustada selle oskuse vajalikust igapäevaelus.
Projekti väljund: valmivad posterettekanded kogutud andmete kohta.
Aeg: 1–2 koolitundi ja lisaks rühmasisene projekti teostamise ning vormistamise aeg.
Vahendid: stendileht, värvipliiatsid/vildikad, fotoaparaat, printer.
Projekti sisu ja (töö)korraldus
Õpilased jagatakse rühmadeks. Ühes töörühmas on 2–3 õpilast. Jaekaubandusest kogutakse erinevaid tooteid (või tootesiltide fotosid), mis nõuavad tarbimisel lahuse valmistamise oskust (näiteks 30%-line söögiäädikas, mida on soovitatud lahjendada veega 1:8). Rühma poolt kogutud tootesildid kleebitakse ühele esitluslehele (posterile). Iga sildi kõrval esitatakse arvutused vee ja toote koguste kohta 200-grammises teeklaasis. Posterid presenteeritakse klassiruumis. Rühmad tutvustavad oma töötulemusi kogu klassile.
Lisavõimalused:

 • protsentarvutuse abil arvutatakse tootesiltide põhjal kõikide ainete kogused tootes. Näiteks: millised on 100 g vorstis sisalduvate koostisosade kogused;
 • arvutada erinevate väetis- ja tõrjevahendite lahuste koostisosade kogused;
 • ekskursioon mahlatehasesse.

14. Inglise keel ja matemaatika

Inglise keel on ise toeks teistes õppeainetes vajaminevate lisamaterjalide läbitöötamisel. Kindlasti on referaadi koostamisel või õppeinfo otsimisel internetist järjest rohkem vaja kasutada mõnd võõrkeelset kodulehte, teatmeteost või muud kirjalikku materjali – hea keeleoskus hõlbustab selliseid tegevusi suurel määral. Seejuures on oluline täpne tõlkimisoskus, mida tasub harjutada läbi kõikide kooliosade (Raudsep, 2010). Nii toimub ka matemaatika ja inglise keele lõiming koolis eeskätt lisamaterjalide läbitöötamise kaudu. Matemaatikaõpetaja peaks juhtima õpilase tähelepanu sellele, et teatud sõna võib teises keeles olla mitmetähenduslik ja seetõttu tuleb õppida mõisteid õigesti kasutama. Näiteks on ingliskeelsel terminil number eesti keeles vasteteks arv või number, mis on erineva sisu ja tähendusega.

Kirjandus

Ball, J. (2007). Aruta arvu. Tallinn: AS Koolibri.

Blomhøj, M. & Kjeldsen, T. H. (2009). Project organised science studies at university level: exemplarity and interdisciplinarity. Zentralblatt für Didaktik der Mathematik, Vol 41, Nr 1– 2, 183–198. Külastatud 15. märtsil 2010 aadressil http://www.springerlink.com/content/b288750621kv8180/fulltext.pdf .

Jaagant, U. (2010). Homme algab riigieksamite periood. Eesti Päevaleht, 14. aprill. Külastatud 15. märtsil 2010 aadressil http://www.epl.ee/artikkel/575012.

Kaasik, K., Lepmann, L. (2002). Väike metoodikaraamat II kooliastme matemaatikaõpetajale. Tallinn: AS Bit.

Lepmann, T., Soobik, M., Saago, T. (2010). Matemaatika, tehnoloogiaõpetuse ning käsitöö ja kodunduse lõiming. Lõiming. Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus, 585– 588. Külastatud 12. veebruaril 2010 aadressil http://www.ut.ee/curriculum/orb.aw/class=file/action=preview/id=772212/l%F5imingukogumik_08+03+10.pdf.

Ludwig, M. (1998). Projekte im Mathematikunterricht des Gymnasiums. Hildesheim: Franzbecker.

Math Brochure Projects (s.a.). Külastatud 16. märtsil 2010 aadressil http://www.sanjuan.edu/webpages/pribadeneira/view.cfm?subpage=77261.

Muschla, J. A. & Muschla, G. R. (2006). Hands-On Math Projects with Real-Life Applications. Jossey-Bass A Wiley Imprint.

Muschla, J. A. & Muschla, G. R. (2009). Hands-On Math Projects with Real-Life Applications. Grades 35. Published by Jossey-Bass A Wiley Imprint.

Nowakowsky, J. (1998). Constructivist Model for Learning. Külastatud 10.10.2009 aadressil http://www.ncrel.org/sdrs/areas/issues/content/cntareas/science/sc5model.htm.

Prinits, O. (1992). Eesti koolimatemaatika ajalugu I. Tartu: TÜ Kirjastus.

Projektipaun (s.a.). Külastatud 6. märtsil 2010 aadressil http://www.htk.tlu.ee/projektipaun/tood/ii-kooliaste/kaupluses.doc/view.

Projektõppe ja tehnoloogia integreerimine (s.a.). Külastatud 5. novembril 2009 aadressil http://www.htk.tlu.ee/projektipaun/tutvustus/materjalid/strateegiad/I2.

Põhikooli riiklik õppekava (s.a.). Külastatud 25. veebruaril 2010 aadressil http://www.hm.ee/index.php?0511287.

Raudsep, A. (2010). Lõiming inglise keele õpetamisel. Lõiming. Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus, 172–182. Külastatud 25. oktoobril 2010 aadressil http://www.ut.ee/curriculum/orb.aw/class=file/action=preview/id=772212/l%F5imingukogumik_08+03+10.pdf.

Timpmann, K. (2001). Füüsika töövihik IX klassile. Elektriõpetus. Tallinn: AS Koolibri.

Wong, K. Y., Lee, P.Y., Kaur, B., Foong, P.Y., Ng, S. F. (ed-s) (2009). Mathematics education. The Singapore journey. Series on mathematics education. Vol. 2. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.