A A A

Loovtööd põhikoolis

Loovtöö koostamine on juhendatud õppeprotsess, mille käigus õpilane rakendab iseseisva töö oskusi ja omandatud teadmisi, arendab loovust ja kinnistab ning täiendab koolis omandatut. Läbivatest teemadest lähtuv või õppeaineid lõimiv loovtöö võib olla õpilasuurimus, projekt, omaloominguline töö (leiutis, kunstitöö/muusikateos või selle interpretatsioon) performance, videofilm, liikumiskava vm, samuti edukas osalemine õpilasvõistlustel või olümpiaadidel. Loovtööga kaasneb kirjalik osa, mis sisaldab protsessi kirjeldust, õpilase enesehinnangut eesmärkide ja tegevuskava täitmise ning töö tulemuse kohta.

Loovtöö koostamine mõjutab õpilaste arengut mitmeti. Töö teostamine arendab iseseisvust ja loovust juhul, kui toetada iga õpilast temale sobival viisil ja arengu dünaamikat arvestades. Tegevuste struktureerimine ja loovtöö koostamiseks vajalike oskuste õpetamine aitab õpilasel saavutada maksimaalselt teda arendavaid tulemusi. Lihtsamate ja õpilastele jõukohaste loovtöövormidega on soovitatav alustada juba esimeses ja teises kooliastmes. Niisuguses järkjärgulises ettevalmistuses saab arendada õpilaste loovvõimeid ning kujundada nende valmisolekut loovtöö tegemiseks kolmandas kooliastmes. Et töö kujuneks põnevaks, huvipakkuvaks ja uuenduslikuks, tuleb koolis põhjalikult läbi mõelda loovtööde korraldamise süsteem ning selgitada välja juhendmaterjalide vajadus nii õpilastele kui ka õpetajatele, vajaduse korral mõelda ka õpetajate sellekohasele täienduskoolitusele.

Loovtöö eesmärgiks on pakkuda õpilasele võimetekohast ja huvidest lähtuvat eneseteostuse võimalust ning toetada:

  • õpilase tervikliku maailmapildi ja loomingulise algatusvõime ning loova eneseväljendusoskuse kujunemist, aidates kaasa uute ideede tekkimisele ja teostamisele õppeainete lõimingu ning loovtöö kaudu;
  • õpimotivatsiooni, eneserefleksiooni ja kriitilise mõtlemise kujunemist;
  • õpilase kujunemist loovaks ning mitmekülgseks isiksuseks;
  • üldpädevuste kujunemist (iseseisev ja rühmas töötamine, probleemide lahendamine, kriitiline mõtlemine, argumenteerimis-, eneseväljendus- ja esinemisoskus, töö allikate ja andmetega; tegevuse kavandamine ning kavandatu järgimine, tegevuse ja töö analüüsimise oskus, loovtöö vormistamine, digivahendite kasutamine jne);
  • õpilast tema võimete paremal tundmaõppimisel, mis aitaks teha valikuid järgnevaiks õpinguiks.