A A A

Loovtöö vormistamine

Loovtöö vormistatakse koostamise lõppfaasis, et luua ülesehituse, sisu ja vormi ühtsus. Tähtsad on ka visuaalne ja kunstiline aspekt, digivahendite kasutamine, nõuetekohane allikmaterjalide loetelu ja õigekeel. Loovtöö vormistamise nõuded kehtestab kool töö liigi järgi.

Sõltumata loovtöö liigist on töö kirjaliku osa alajaotused järgmised:

1) tiitelleht,

2) sisukord,

3) sissejuhatus,

4) töö põhiosa (peatükid ja alapeatükid),

5) kokkuvõte, sh enesehinnang,

6) kasutatud allikmaterjalide loetelu,

7) lisad (vajaduse korral).


Näide loovtöö kirjaliku osa vormistamiseks esitatavatele nõuetele:

  • töö formaat on A4;
  • kirja tüüp on Times New Roman, tähesuurus 12 punkti, reavahe 1,5;
  • lehe üla- ja alaservast jäetakse tühjaks 3 cm, lehe paremast servast 2 cm, vasakust servast 4 cm (töö köitmisel). Tekst paigutatakse leheküljele ühtlaselt, rööpjoondatult (justified);
  • leheküljed nummerdatakse, number märgitakse ülemisest servast 1 cm allapoole lehe paremasse nurka. Lehekülgi loendatakse alates tiitellehest, kuid tiitellehele lehekülje numbrit ei kirjutata.