A A A

Loovtöö teema valimine

Loovtöö õnnestumise eelduseks on sobiva teema leidmine. Teema peab olema õpilasele võimetekohane, arvestama tema huve ning pakkuma eneseteostuse võimalust. Teema valimisel tuleb silmas pidada õpilase individuaalseid iseärasusi ja võimekust (suutlikkus arutleda üldistavalt, lahendada probleeme, keskendumisvõime, tähelepanu, kontsentratsioon jne), ent ka temperamendi tüüpi. Teema valimisel tähtsustuvad õpilase erivõimed (kujutlusvõime, muusikaline kuulmine ja mälu, kunstialane võime, tantsuline liikumine jne), mis on sageli seotud omaloomingulise töö koostamisega.


Näide loovtöö teema valimise kohta

  1. Õpilastele tutvustatakse loovtööde teemasid, nende käsitlemise võimalusi, töö koostamise nõudeid ning tähtaegu.
  2. Loovtöö täpsema teemavaliku teevad õpilased individuaalselt või rühmas esimese veerandi või õppeperioodi lõpuks.
  3. Loovtöö esitamise liigi (projekt, õpilasuurimus, omaloominguline töö, leiutis, näitus vm) otsustab õpilane koos juhendajaga siis, kui on selge, mis õppeained on loovtöö koostamise aluseks ja milliseid vahendeid kasutatakse.