A A A

Loovtöö omaloominguna

Omaloominguline loovtöö võib olla näiteks muusikateos, kunstitöö, leiutis, performance, liikumiskava jms. See annab võimaluse eneseteostuseks ja enesemääratluseks, mis aitab valida, mida edasi õppida või isegi kelleks tulevikus saada. Õpetaja roll on märgata õpilase loov- ja erivõimeid (muusikaline kuulmine, kunstialane võime jne) ning nende võimete arengut toetada ja suunata. Eeltoodu võimaldab luua originaalseid, uuenduslikke ja ebatavalisi töid. Omaloomingulise töö puhul on oluline roll juhendaja loomingulisusel (loov kujutlusvõime ja märkamismeel, ideede rohkus, võime probleeme ära tunda, paindlikkus ja avatus erinevatele probleemi lahendusviisidele jne).

Leiutis loovtööna aitab lahendada igapäevaprobleeme ja seeläbi elu paremaks muuta. Näiteks parandab ülekäiguraja nähtavamaks muutmine või maanteel möödasõidu turvalisemaks tegemine liiklusohutust. Mõni leiutis aitab asju meeles pidada ja üles leida (nt idee võtmest, mis tuletab meelde, kui unustad kodust väljudes ukse lukku keerata, või sussid, mis reageerivad omaniku vilele jm).

Performance tegevuskunsti liigina hõlmab erinevaid traditsioonilisi kunsti- ja uue meedia vahendeid ning võimalusi. Tuleb arvestada, et see on aja- ja teostusmahukas projekt, mis vajab pikemat planeerimist ja kindlasti konkreetset stsenaariumi.

Muusikateos loovtööna võib olla nii õpilase omalooming kui ka olemasoleva muusikateose esitus.

Kunstitöö võib olla maal, joonistus, graafika, skulptuur, keraamika, videofilm, animatsioon, perfomance jne.

Liikumiskava võib olla omaloominguline erinevaid liikumisvorme sisaldav teos, näiteks esinemiskava, liikumispaus tundides, liikumisele kutsuv esitus kooliraadiost, õppevideo liikumistegevustest jne.

 

Omaloominguline loovtöö koosneb kahest osast:

  • kirjalik osa, s.o töö kirjeldus;
  • konkreetne praktiline töö: leiutis, muusikapala, video, multifilm jm.

Omaloomingulise töö protsessi käigus õpilane:

  • valib teema ja juhendaja;
  • koostab juhendajaga ajakava;
  • arutleb koos juhendajaga esilekerkivate probleemide üle ja pakub võimalikke lahendusi;
  • pakub idee töö esitlemiseks;
  • esitleb omaloomingulist tööd juhendajale;
  • esitleb loovtööd hindamiskomisjonile;
  • teeb kokkuvõtte loovtöö valmimisest ja annab oma tööle hinnangu.