A A A

Loovtöö ning olümpiaadid ja konkursid

Õpilase olümpiaadil osalemise ja loovtöö koostamise võrdsustamise põhimõtted kinnitab kooli direktor. Loovtöö võib pidada sooritatuks näiteks juhul, kui õpilane on osalenud ja saavutanud oma tööga märkimisväärse koha üleriigilisel või rahvusvahelisel aineolümpiaadil või üleriigilisel õpilasuurimistööde konkursil. Silmapaistvad saavutused on üldjuhul seotud õpilase andekusega, tema erivõime(te)ga ning vaimse potentsiaaliga. Osalemine olümpiaadidel ja konkurssidel avardab ning toetab õpilase arenguvõimalusi.

Ettevalmistavas protsessis arenevad õpilase pädevused, nagu aja planeerimise oskus, lahenduste leidmine esilekerkinud probleemidele, kriitiline mõtlemine, analüüsimis-, argumenteerimis-, eneseväljendus- ja esinemisoskus.

Olümpiaadil ja/või konkursil osalemist kirjeldab õpilane päeviku vormis, kuhu on lisatud refleksioon õpitu ja kogetu kohta. Õpilane teeb kokkuvõtte protsessist loovtööde esitlusel.