A A A

Loovtöö liigid

Sarnaselt loovtöö teema valikuga mõjutab töö tulemust sobiva liigi leidmine. Sellekohase valiku teeb õpilane, juhendaja on soovitaja rollis, pidades silmas õppija üld- ja erivõimeid ning loomingulisust. See annab võimaluse õpilase eneseteostuseks ja enesemääratluseks, mis aitab valida, millega tegeleda, mida edasi õppida või isegi kelleks tulevikus saada.

Läbivatest teemadest lähtuv või õppeaineid lõimiv loovtöö võib olla uurimistöö, projekt, omaloominguline töö (leiutis, kunstitöö, performance, videofilm, muusikateos vm). Kool koostab loovtööde juhendid, mis on paindlikud ja sisaldavad igat liiki loovtöö ülesehituse ning vormistamise nõudeid.

  1. Õpilasuurimus
  2. Projekt
  3. Loovtöö omaloominguna