A A A

Loovtöö korraldamine

Loovtöö võimaldab muuta õppetööd mitmekesisemaks. PRÕK § 24, 6 sätestab, et loovtöö temaatika valiku, juhendamise, töö koostamise ja hindamise kord kirjeldatakse kooli õppekava üldosas. Lähtudes loovtöö eesmärkidest, on eeltoodul olulisim siht – luua loovust toetav ja arendav keskkond, kujundada töö teostamise kaudu üldpädevusi, toetada õpilase loomingulisust, rõõmu tundmine tööst.

Seetõttu on tähtis, et loovtöö korraldamisega seotud tegevused võimaldavad ka õpetajal olla loominguline. On tähtis, et loovtöö korraldamisega seotud küsimuste lahendamine toimuks kooli juhtkonna, õpetajate, infotehnoloogi ja raamatukoguhoidja koostööna ning selle eesmärke tutvustataks ka lastevanematele. Sellises ühises tegutsemises saadakse uusi kogemusi, leitakse õpilasi motiveerivaid tegevusi ja koostööpartnereid, kujundatakse uusi traditsioone jne.

Kooli õppekava üldosas esitatakse

  • loovtööde üldine korralduse koordineerija, kelleks võivad olla nii õppealajuhataja kui ka klassijuhatajad, kelle ülesanne on jälgida õpilaste loovtöö koostamist;
  • loovtööde juhendajad, näiteks temaatikaga seotud aineõpetaja, ainete lõimimise puhul õpetajad või vastava kvalifikatsiooniga inimesed väljastpoolt kooli;
  • hindamiskomisjoni(d);
  • loovtöö juhendamise kord, kus märgitakse ka juhendaja ja õpilase miinimumkoormus;
  • erinevat liiki loovtööde koostamise ja töö vormistamise juhend ning tagasiside põhimõtted;
  • loovtöö kirjaliku osa ülesehituse ja vormistamise nõuded nii kunstiainete kui ka projektitöö puhul;
  • õpilase olümpiaadil osalemise ja loovtöö koostamise võrdsustamise põhimõtted.

Aeg loovtöö teema valikust kuni esitluseni on eri liiki loovtööde puhul erinev.

 


Näide loovtöö korraldamise ajakava kohta

  1. Õppeaasta alguses valitakse loovtööde teemad, mis tulenevad õppeaineid või õppekava läbivatest teemadest ning mis kinnitatakse kas õppenõukogus, õppetoolides või ainesektsioonides.
  2. Esimese õppeveerandi alguses tutvustatakse õpilastele loovtööde teemasid ja õpilased leiavad endale juhendaja. Näiteks võib loodusainete puhul valida teema juba 7. klassis, et vajaduse korral teha vaatlusi jm kevadel või suvel.
  3. Loovtööde esitlused on soovitatav kavandada kolmanda veerandi lõppu.