A A A

Loovtöö juhendamine ja aja planeerimine

Üldjuhul on loovtöö juhendajaks kooli õpetaja, vajadusel ka keegi väljastpoolt kooli. Loovtööl võib olla kaasjuhendaja(d).

Loovtöö õnnestumise võtmeks on juhendaja ja õpilase hea koostöö kogu loovtöö koostamise protsessi vältel; juhendaja on innustaja ning õpilasele objektiivse tagasiside andja. Lisandväärtust loovtöö koostamise protsessile annab juhendaja isiksuslik mitmekülgsus – loov kujutlusvõime ja märkamismeel, ideede rohkus, võime probleeme ära tunda jm. Tähtis on juhendaja positiivsus ja suutlikkus olla õpilast suunates paindlik ja avatud kerkinud probleemidele lahenduste leidmisel, toetades õpilase originaalsete ideede teostamist. Loovtöö juhendamiseks vajalikud kompetentsusnõuded on kirjeldatud õpetaja 7. taseme kutsestandardis.[1]

Loovtöö juhendamise üldised põhimõtted, mis loovad eeldused struktureeritud ja nõutaval tasemel töö koostamiseks:

  1. Juhendaja ja õpilase töökoormus ei tohiks oluliselt ei suureneda. Selleks lepitakse eelnevalt kokku juhendamise mahus ja ajas, ning kokkulepitud aeg märgitakse tunniplaani (nagu konsultatsioonid, koorilaul jne), minimaalne ajaline maht võiks olla 15 tundi, milles sisalduvad nii juhendatud tunnid kui ka õpilase iseseisev töö.
  2. Loovtööde koostamine ja juhendamine on soovitatav korraldada koolis õppeperioodide kaupa.
  3. Ühel juhendajal võiks olla maksimaalselt 4 õpilast või 3 rühma.

Juhendaja roll on suunav, ta:

  • aitab õpilasel teemat valida ja tegevusplaani koostada;
  • soovitab vajaduse korral kirjandust ja annab suuniseid info leidmiseks;
  • nõustab õpilast sisulistes küsimustes;
  • jälgib töö vastavust vorminõudeile ning ajakava täitmist;
  • täpsustab rühmatöö korral iga liikme tööpanust;
  • nõustab õpilast loovtöö esitlemise vormi valikul ning esitlemisel.

 

Juhendaja peaks suunama silmapaistvate loovtööde autoreid osalema olümpiaadidel, konverentsidel, konkurssidel jne.


[1]„Õpetajatöös on olulised ennastjuhtivus, ettevõtlikkus, vastutustundlikkus, enesekindlus, loomingulisus, tolerantsus, empaatiavõime, ausus ja positiivsus.“ Kutsestandard. Õpetaja, tase 7. Eesti Õpetajate Liit.


Näide õpilase loovtöö koostamise ajalise mahu kohta, Kadri Sõrmus (2011). Uurimistöö juhendamine põhikoolis

õpilane tunde
planeerimine 2
juhendajaga koos 4
tegevus 6
viimistlus 2
ettekanne 1
kokku tunde 15