A A A

Loovtöö esitlemine

Esitlus annab ülevaate kogu loovtöö protsessist, sisaldades kogu tegevuse kavandamist ning kavandatu järgimist. Töö esitlemisel arenevad õpilase oskused: eneseväljendus (valmisolek end kõnes selgelt ja asjakohaselt väljendada ning olla veenev), argumenteerimine, tekstiloome, kriitiline mõtlemine, loomingulisus ning digipädevus (oskus internetist leida ja kasutada vajalikke materjale ning tulla toime esitlustehnika eesmärgipärase kasutamisega). Esitlemisele on soovitatav kaasata kaasõpilasi, kes saavad uusi kogemusi ja innustust ning sealtkaudu ideid, kuidas arendada loovvõimeid.

Loovtööd esitledes õpilane:

  • selgitab töö eesmärki ja põhjendab teema valikut;
  • tutvustab kasutatud meetodit/meetodeid;
  • esitab töö kokkuvõtte: milleni jõuti, kas eesmärk täideti jne.

Suurepärane esitlus on loogiliselt liigendatud, terviklik, sidus ja korrektses keeles. Kõneleja on positiivselt meelestatud, saavutab kuulajatega kontakti, usub oma sõnumisse ning argumenteerib loovalt. Väga hea esitluse jaoks on koostaja otsinud sobiva näidismaterjali, kasutades ilmestamiseks erinevaid vahendeid. Kõnelejat on meeldiv kuulata, tema väljendus on selge ja tempo rahulik. Esitleja kasutab aega sihipäraselt, oskab vastata esitatud lisaküsimustele ning orienteerub kiirelt nii oma esitluses kui ka töös, mida ta esitleb.

Slaidiesitluse (nt PowerPoint) koostamisel tuleb kasutada ühte slaidi ühe põhiidee edasiandmiseks; illustratsioonid ja taust peavad olema vastavuses teemaga ning kirja suurust valides peab lähtuma auditooriumi kaugusest ekraanist. Esitleja peab määrama aja, mis kulub konkreetse slaidi sisu avamisele. Esitlusele tuleb kasuks, kui kasutada slaidide vaheldumise efekte või animatsioone mõõdukalt, efektid ei tohiks varjutada uuritava teema esitlust. Vähetähtis pole ka visuaalne külg. Ühele slaidile on soovitatav paigutada ainult üks illustratsioon ning slaide ei tohi olla liiga palju. Kasutatud materjali juures peab olema viide allikale.

Stendiettekanne on suureformaadiline teksti ja piltidega plakat, millel olevat teksti, pildimaterjali, jooniseid, skeeme jm edastatakse esitlusel suuliselt. Ettekande alguses esitatakse eesmärgid, järeldused, tulemused ja lõppsõna. Plakat peab olema visuaalselt atraktiivne, edasiantav info peab olema loogiliselt liigendatud, ilma keeruliste graafiliste kujundite ning liigsete detailideta. Teksti kujundamisel peab jälgima, et kiri oleks piisavalt suur ja nähtav, liigendatud, kiirelt loetav ning esitatud lühilausetena.


Näiteid loovtöö esitlemise korralduse põhimõtete kohta:

  • loovtööd võib esitleda nii koolis kui ka kokkuleppel hindamiskomisjoniga väljaspool kooli;
  • esitlus võib toimuda koolis ka teatud teema või ainenädala raames, nt loodusainete nädalal, muusika- ja kunstinädalal, kus muu hulgas saavad õpilased üles astuda nt kontserdil või näitusel vastaval teemal koostatud loovtööga jm;
  • mitme autori ja rühmatöö korral osalevad loovtöö esitlusel kõik rühma liikmed;
  • loovtööd esitleb õpilane suulise ettekandena, kasutades näitlikustamiseks multimeedia, audiovisuaalseid jm vahendeid;
  • ettekanne on õpilasel soovitatavalt kirjaliku teksti, teeside või märksõnadena ette valmistatud.