A A A

LISAD

LISAD

 

Lisa 1 Läbivate teemade seletus õppekava üldosas, võrdlevalt 2002. a õppekavas ja 2010.a õppekavas
Lisa 2 Eesti riiklike õppekavade (alates RÕK 2000 projektist) üldosade aineülesed komponentide, sh läbivate teemade arendamine
Lisa 3 Läbivate teemade rakendamise planeerimise maatriks
Lisa 4 Läbivate teemade võrdlus 5 riigi näitel
Lisa 5 Väljavõtted ekspertide hinnangutest läbivate teemade rakendumise kohta
Lisa 6 Riiklikus strateegias ―Säästev Eesti 21‖ soovitatavate aineüleste eesmärkide ja 2010. a RÕKi läbivate teemade jaotuse võrdlus
Lisa 7 2010. a RÕKi läbivate teemadele vastav ELi võtmepädevuste sisu
Lisa 8 Läbivate teemade lähtedokumente
Lisa 9 Läbivad teemad RÕK 2010 põhikooli õppekava ainevaldkondade kirjeldustes