A A A

Läbivate teemade käsitlemine keemia ainetundides

Martin Saar, Tallinna Ülikool, 2010

 

Läbivad teemad põhikooli õppekavas

Põhikooli õppekava sätestab kaheksa läbivat teemat, millele pööratakse tähelepanu kõikides õppeainetes: 1) „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“, 2) „Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng“, 3) „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“, 4) „Kultuuriline identiteet“, 5) „Teabekeskkond“, 6) „Tehnoloogia ja innovatsioon“, 7) „Tervis ja ohutus“ ning 8) „Väärtused ja kõlblus“. Võrreldes varasema õppekavaga on lisandunud näiteks „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ ning „Väärtused ja kõlblus“. Need lisandunud teemad lähtuvad Eesti ühiskonnas viimaste aastate jooksul oluliseks saanud küsimustest. Varasemat läbivat teemat tööalase karjääri kujundamisest on täiendatud elukestva õppimisega; läbiv teema „Infotehnoloogia ja meedia“ on asendatud teemaga „Tehnoloogia ja innovatsioon“. Aineülesed läbivad teemad loovad ettekujutuse ühiskonna arengust ja selle sõlmküsimustest. Läbivate teemade täpsema käsitlemise põhimõtted määratleb kooli õppekava.

Läbivaid teemasid käsitletakse nii kohustuslikes kursuste ja valikkursuste tundides kui loovtöödes ja projektides. Mitmesuguste projektide läbiviimisest on pikemalt kirjutatud artiklis „Ülekooliliste või klassidevaheliste projektide läbiviimise võimalustest“. Põhikooli õppekava toob välja, et läbivate teemade õppimisel tehakse muuhulgas koostööd paikkonna asutuste ja ettevõtete ning teiste õppe- ja kultuuriasutustega. Läbivate teemade sisu ja eesmärkidega tuleb arvestada kooli vaimse, sotsiaalse ja füüsilise õpikeskkonna kujundamisel.

Läbivaid teemasid käsitleb põhikooli riikliku õppekava lisa 12 (https://www.riigiteataja.ee/ert/get-attachment.jsp?id=13275471). Sellele dokumendile tuginedes on järgnevalt iga läbiva teema sissejuhatuseks toodud kaldkirjas teema üldkokkuvõte. Keemia ainekava rõhutab, et õppetegevust kavandades ja korraldades toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate teemadega, mistõttu on iga läbiva teema kohta toodud mõned mõtted, kuidas ja milliste teemadega seostatult neid põhikooli keemiatundides konkreetsemalt käsitleda.

1) Elukestev õpe ja karjääri planeerimine

Selle läbiva teemaga taotletakse õpilase kujunemist isiksuseks, kes on valmis õppima kogu elu ning tutvuma erinevate ametite ja elukutsetega.

Keemiaõpingute raames tutvustatakse õpilastele keemiaga seotud elukutseid ning keemia tulevikusuundumusi. Varasemast rohkem tuleks käsitleda neid valdkondi, mis igapäevaselt ainete ja muundumistega tegelevad, näiteks energeetikat, inseneriteadust, tehnoloogiat, tutvustades vastavaid karjäärivõimalusi peatükkides „Millega tegeleb keemia?” ja „Süsinikuühendite roll looduses, süsinikuühendid materjalidena”. 8.-9. klassi keemiaõpingute jooksul oleks vaja käia paaris ettevõttes, mille igapäevatöös on keemikutel keskne roll (veepuhastusjaam, keemiatööstus, toiduaineid või ravimeid valmistav ettevõte jne). Keemiaõpetajatel on kasulik omada ülevaadet keemiaalaseid teadmisi ja oskusi vajavatest ning arendavatest erialadest, mida õpetatakse Eesti kutsehariduskeskustes põhihariduse baasil, näiteks toiduainete töötlemine ja põllumajandus (Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool), laborant ja keemiaprotsesside operaator (Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus), ehitusviimistlus, metalli- ja puidutööd, puhastusteenindus, autoplekksepp jpm. Vastavate erialadega on võimalik end kurssi viia kutseõppeasutuste veebikülgedel, kus on enamasti lisaks õppekavadele toodud ka vastavate kursuste loetelu ja õpitulemused. Kutseõppeasutuste nimekirja leiab EHIS-est (https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppeasutus/OppeasutusOtsi.faces).

Keemia ainekava näeb ette, et õpilane oskab hinnata oma keemiateadmisi ja -oskusi karjääri planeerides, mistõttu on äärmiselt tähtis anda õpilasele objektiivset tagasisidet.

2) Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng

Selle läbiva teemaga taotletakse õpilase kujunemist vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks. Loodusainetel on siin keskne roll.

Põhikooliõpingute jooksul suunatakse õpilast mõistma loodust kui terviksüsteemi, mistõttu on peatükis „Süsinikuühendite roll looduses, süsinikuühendid materjalidena” vaja rõhutada inimkonna sõltuvust taastuvatest ja taastumatutest energiaallikatest ja loodusressurssidest laiemalt. Peatükis „Süsinik ja süsinikuühendid” vaadeldakse polümeere ja nende kasutamist argielus (paljud pakkematerjalid), „Millega tegeleb keemia?” loob võimaluse käsitleda saastunud õhku pihusena (suduna). „Anorgaaniliste ainete põhiklasside” teema juures suunatakse õpilased analüüsima keemilise saaste allikaid ning saaste leevendamise võimalusi. Õpilased võivad luua rühmatööna vastavasisulisi esitlusi ja plakateid ning mudeldada keskkonnakeemiaga seotud probleeme (happesademed, saasteküsimused, osoonikihi hõrenemine). Soovitatav on rakendada juhtumiuuringuid keemiasaastest, arutelusid ja rollimänge, kuid tähtis on, et õpetaja valiks endale ja vastavalt klassikollektiivile sobivaima meetodi. Ainekavaga seostub hästi katse, milles väävli põlemisel saadakse happelahus (kütustes sisalduva väävli põlemine põhjustab happesademeid) ning saadud hape neutraliseeritakse näiteks lubjaga. Oluline on pöörata tähelepanu keskkonnaprobleemide keemilisele tagapõhjale, et õpilasel kujuneks arusaam nende põhjustest ja olemusest ka mikrotasandil ja sümboltasandil, rääkimata makrotasandist.

Keskkonnaprobleemide käsitlemine ei saa jääda üleilmseks või riiklikuks, kasulik on anda õpilastele võimalus analüüsida iseenda käitumisvõimalusi looduskeskkonna säilitamiseks (energia ja teiste ressursside säästmine, pakenditöötlus, ohtlike jäätmete utiliseerimine).

3) Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus

Selle läbiva teemaga taotletakse õpilase kujunemist aktiivseks ja vastutustundlikuks kogukonna liikmeks.

Kodanikualgatusele ja ettevõtlikkusele keemia ainekava otsest tähelepanu ei pööra, sest loodusainete valdkonna kirjeldus (põhikooli riikliku õppekava lisa 4) näeb ette, et kodanikuõiguste ja -kohustuste tunnetamine seostub peamiselt keskkonnaküsimustega. Eesti keemiatööstuse minevikku tutvustades on soovitatav kõnelda fosforiidi kaevandamisest ja uute kaevanduste rajamise vastu kujunenud kodanikuliikumisest, mis innustas Eesti taasiseseisvumise protsessi. On sobiv julgustada õpilasi osalema keskkonnaalaste kodanikuorganisatsioonide tegevuses ja ettevõtmistes („Teeme ära“, „Prügihunt“ jt).

Ettevõtlikkuse kui ühiskonda edasiviiva jõu propageerimiseks sobib tutvustada teadusavastusi ja nende rakendamist, peatüki „Aatomiehitus, perioodilisustabel. Ainete ehitus” raames kindlasti elementide avastuslugusid. Peatükis „Süsinikuühendite roll looduses, süsinikuühendid materjalidena” on sobiv mainida prantsuse keemikut ja riigimeest Berthelot’d, kes sünteesis erinevaid süsivesinikke, looduslikke rasvu ja suhkruid, olles niiviisi üks vitalismi teooria kummutajatest. Ettevõtluse aspektist väärib tähelepanu Eesti kosmeetikatööstus (näiteks Orto) ja maaturism (esivanemate tööd: taimedega värvimine, seebikeetmine, lubjapõletus, tõrvaajamine jne).

4) Kultuuriline identiteet

Selle läbiva teemaga taotletakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks, kes mõistab kultuuride muutumist ajaloo vältel ja kel on ettekujutus kultuuride mitmekesisusest.

Seegi läbiv teema on jäänud keemia ainekava koostamisel tagaplaanile, loodusainete üldosa viitab lakooniliselt Eesti loodusteadlaste panuse käsitlemisele. Ometi on kultuur ja teadus lahutamatult seotud ning vastastikku teineteise eelduseks.

Kultuurid muutuvad ajaloo vältel ja nõnda muutub ka teadus. Peatüki „Aatomiehitus, perioodilisustabel. Ainete ehitus” juures tuleks rõhutada, et tänapäevane keemilise elemendi ja aatomi käsitlus on välja töötatud võrdlemisi hiljuti. Niisiis pakuvad õpilastele kindlasti huvi antiikkreeklaste ja alkeemikute käsitlused (alg)elementidest. Alkeemiat tuleks aga kindlasti käsitleda teadusajastueelse tervikliku kultuurinähtusena, mis tõi kõrvalsaadusena kaasa ainete tundmaõppimise ja laboriaparatuuri täiustumise, mitte naeruväärselt algelise või ebaõnnestunud keemiana. Kultuurilise identiteedi aspektist võib süsinikuühendite keemiat käsitledes rõhutada erinevate kultuuride toitumistavade erinevusi, tähtis on objektiivselt selgitada alkohoolsete jookide kahjulikkuse kõrval ka nende rolli erinevates kultuuritraditsioonides (antiikkultuurid, Vahemere maad, Eesti jt).

Keemiatunnis väärib tunnustamist F. R. Kreutzwald, kes võttis kasutusele mitmete keemiliste elementide eestikeelsed nimetused, näiteks „hapnik”, „vesinik”, „süsinik”, „lämmastik”. J. V. Veski lõi eestikeelsete sõnade alusel tehissõnad „valk”, „puit” ja „maak”. Saksakeelse Dorpati ülikooli professor C. E. H. Schmidt võttis aga teadaolevalt esimesena maailmas kasutusele mõiste „süsivesik” (Kohlenhydrate). On paratamatu, et meie varasema teadustegevuse kesksed isikud on baltisakslased, nagu ka ainus Tartu Nobeli preemia laureaat W. Ostwald või C. E. Claus, keda peetakse ruteeniumi avastajaks. Eesti keemikutest tuleks kindlasti mainida Paul Kogermani kui põlevkivikeemia rajajat (süsinikuühendid).

5) Teabekeskkond

Selle läbiva teemaga taotletakse õpilase kujunemist teabeteadlikuks inimeseks, kes suudab ümbritsevat teabekeskkonda kriitiliselt tajuda.

Keemia ainetundides rakendatakse teabeotsingumeetodeid (kasutades muuhulgas interneti otsingumootorid ja otstarbekaid otsisõnu), et tutvuda keemiliste elementide ning liht- ja liitainete (näiteks metallide) omaduste ja kasutusvaldkondadega. Eraldi on ainekavas määratletud, et kool võimaldab õppida arvutiklassis, kus saab teha ainekavas nimetatud töid.

Lisaks tuleb rõhutada keemiaalase tarbe- ja teabeteksti analüüsi tähtsust. Kuivõrd meedias liigub ka keemiaalaselt ebapädevaid ja sobimatu terminoloogiaga tekste, on soovitatav sellele tunnis tähelepanu juhtida. Nii saab selgeks, et katlakivi on tõesti midagi enamat kui kaltsium; et keedusool sisaldab elementide, mitte ainetena naatriumit ja kloori; et pähkleid töödeldakse pigem fosfaani, mitte vesinikfosfaadiga. Kuivõrd keemia ainekavas on toodud ka pH mõiste ja ajakirjanduses kogub kuulsust pH-dieet, on vaja selgitada, et greip ja sidrun, mis tootvat organismis aluselist keskkonda (jääke), on ise siiski selgelt happelise mahlaga. Nõnda tuleb soovitada õpilastele ja õpetajatele põhjalikumat süvenemist kirjandusse, sest pealiskaudne lugemine tekitab väärarusaamasid.

Kui õpetaja soovib juhtida tähelepanu ekslikule keelekasutusele, siis ei pea ta seda tegema ainult tunnis õpitud materjali raames, vaid soovitatav on õpilast suunata kasutama teatmeteoseid ja erialakirjandust, et analüüsida tarbeteksti. Ainult nii on võimalik saavutada kriitilise teabeanalüüsi oskus.

6) Tehnoloogia ja innovatsioon

Selle läbiva teemaga taotletakse õpilase kujunemist uuendusaltiks ja nüüdisaegseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks. 

Loodusainetes realiseerub see teema IKT kasutamise kaudu, mis tõhustab õppimist. See hõlmab nii virtuaalseid õpikeskkondi, erinevaid simulatsioone ja animatsioone, mida on võimalik leida Koolielu andmepangast, kui ka molekulstruktuuride joonistamise programme, näiteks ACDLabs/ChemSketch, mis on saadaval vabavarana. Populaarsust koguvad Vernieri andmekogujad, mis on kümnetesse Eesti koolidesse juba jõudnud.

Läbiv teema näeb ette, et õpilased mõistavad tehnoloogiliste uuenduste mõju inimeste töö- ja eluviisile ning -kvaliteedile, mistõttu on tarvis keemiatundides käsitleda tähtsamaid teadusavastusi. Peatükis „Süsinik ja süsinikuühendid” on soovitatav käsitleda nanotehnoloogiaga seotud teadusuudiseid. Peatükis „Tuntumaid metalle” tuleks rõhutada metallurgia kui ühe vanima keemiaharu tähtsust, seostades tööriistade kvaliteedi paranemist uute materjalide kasutuselevõtuga (kivist ja vasest pronksini ja sealt edasi raua erisulamiteni). Lõiminguks annab sobiva teema raud ja rauasulamite kasutamine, mille tootmisel põhineb muuhulgas Saksamaa ja Ameerika Ühendriikide tõus juhtivateks riikideks uusaja lõpul. Tuleks rõhutada, et teadussaavutused ei ole kaasa toonud ainuüksi elukvaliteedi kasvu, vaid ka suurendanud inimkonna võimet ennast hävitada. Nii on võimalik suunata õpilasi kriitiliselt hindama tehnoloogilise arengu positiivseid ja negatiivseid mõjusid.

Üleväetamine kui keskkonnaprobleem juhib tähelepanu mineraalväetiste kasutamise algusloole 19. sajandi keskpaigas ja keemik Justus von Liebigile, keda peetakse agrokeemia rajajaks. Kuivõrd taimed vajavad ühe elemendina lämmastikku, on 6. peatükis „Anorgaaniliste ainete põhiklassid” soovitatav tutvustada õhulämmastiku sidumise probleemi. Nii kujuneb õpilastel selgem arusaam teaduslik-tehnilisest innovatsioonist, mille tunnustamiseks Fritz Haberile anti 1918. aastal ka Nobeli keemiapreemia.

7) Tervis ja ohutus

Selle läbiva teemaga taotletakse õpilase kujunemist ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline järgima tervislikku eluviisi ja käituma turvaliselt. 

Teoreetilise aluse tervislikele eluviisidele annavad bioloogia ja keemia, ohutusnõuete rakendamise oskust arendavad praktilised tööd. Põhikooli keemiaõpingutega taotletakse, et õpilane arvestaks inimtegevuses kasutatavate materjalide ohtlikkusega ning mõistaks tervisliku toitumise tähtsust organismis toimuvate keemiliste protsesside seisukohalt. Peatükis „Millega tegeleb keemia?” tutvustatakse ohutusnõudeid ja ohumärke, mille käsitlemine ei tohi jääda pelgalt laborikeskseks, vaid tähelepanu tuleb pöörata olmekemikaalide pakendite märgistusele. Peatükis „Happed ja alused” on sobilik suunata õpilasi tooma konkreetseid näited kodustest happelistest ja aluselistest puhastusvahenditest ning nende ohutust kasutamisest. Süsinikuühenditega seotud teemade täienduseks tehtavad projekttööd peaksid olema tihedalt seotud õpilaste igapäevase keskkonna ja mureküsimustega (toitumishäired, dieedid, rasvhapped, asendamatud aminohapped, ravimid ja nende väärtarbimine, ergutid ja energiajoogid, narkootikumid…).

8) Väärtused ja kõlblus

Selle läbiva teemaga taotletakse õpilase kujunemist kõlbeliselt arenenud inimeseks, kes kaitseb üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid.

Keemiaõpingutes on võimalik seda teemat seostada näiteks teadusajalooga. Nii pakub põlemise hapnikuteooria („Hapnik ja vesinik…”) ja aine massi jäävuse seaduse („Aine hulk. Moolarvutus”) esitanud Lavoisier’ elulugu ja giljotineerimine jakobiinide terrori ajal aruteluainet moraali- ja õigusnormidest, mille kohaselt tuli maksukogumisettevõttega seotud Lavoisier hukata, ignoreerides tema teadussaavutusi, sest väideti, et vabariik teadlasi ei vaja.

Tunnid, milles käsitletakse energeetikat ja keskkonnakeemiat, inspireerivad õpilasi diskuteerima moraaliküsimuste üle (nt kas on võimalik õigustada järeltulevate põlvede arvelt elamist). Õppemeetoditeks sobivad rühmatööd kütuste ja maailmapoliitika seostest ning rahvusvaheliste kokkulepete vajalikkusest keskkonnakaitses; kasulik on leida poolt- ja vastuargumente kasvuhooneefekti kui inimtekkelise keskkonnaprobleemi käsitlemisel. Viimasel ajal Eesti meediasse jõudnud uudised happerünnakutest juhivad tähelepanu moraalile ja käitumisnormidele erinevates kultuurides.

Kokkuvõtte asemel

Läbivate teemade käsitlus keemiatundides realiseerub nii kasutatavates õppemeetodites (IKT, praktilised tööd jm) kui ka käsitletavates aineteemades. Artikli autor soovitab keemiaõpetajatel kasutada õpetamisel lugusid (vt kirjanduse loetelu), mis kannavad õpilasteni väärtusi ning innustavad neid mõtlema sümbolites. Lood aitavad ületada vastuolu kahe keemiaõpetusega seatud sihi vahel, millest ühe kohaselt soovitakse luua keskkond, milles kõik õpilased kujundavad enda tänapäevast loodusteaduslikku maailmapilti, teise kohaselt tuleb aga luua ühtlasi baas tulevaste teadlaste kujunemiseks. Lugude kasutamine õpetamises ja õppimises aitab materjali illustreerida, inspireerib arutelusid, muudab teaduse elulähedasemaks ja haarab teadusega seotud küsimuste üle mõtlema ka neid õpilasi, kellele traditsioonilised õpimeetodid ei sobi. Lood teadlaste elulugudest ja avastustest ning õpetaja ja õpilaste kogemustest looduses sobivad ka paljude ülesannete (sh arvutusülesannete) raamistikuks ning kannavad endas läbivate teemade vaimu. Eelkõige äratavad ja hoiavad need aga õpilaste huvi keemia ja looduse vastu.

Kirjanduse loetelu

Tuleb arvestada, et suurem osa neist teostest on antud välja üle 20 aasta tagasi.

Hergi Karik „Metallid ja mittemetallid meis ja meie ümber”, „Hämmastavad ained”, „Vask, kuld ja raud olid esimesed”, „Leiutised ja avastused keemias”

Ivan Netšajev „Jutustusi elementidest”

Boriss Konarev „Keemiahuvilistele anorgaanilisest keemiast”, „Keemiahuvilistele orgaanilisest keemiast”

Kalojan Manolov jt „Keemial on oma seadused”

Sigmar Spauszus „Retk orgaanilise keemia maailma”, „Retk anorgaanilise keemia maailma”