A A A

Kutseharidusega seotud valikkursused gümnaasiumile

Haridus- ja Noorteameti Kutsehariduse õppekava ja õppevara büroo eestvedamisel on valminud 11 kutseõppega seonduva valikkursuse kirjeldust. Valikkursuste kirjeldamisel on lähtutud gümnaasiumites 2020. aasta kevadel läbi viidud küsitlusel saadud sisendist. Harnos koordineeris valikkursuste koostamist kutsehariduse valdkonna peaspetsialist Aulika Riisenberg.

Kursuste koostamisel oli lähtekohaks, missuguse lisandväärtuse annab kursuse läbimine õppijale: on see kutsesuunitlus ja/või edaspidiseks eluks vajalike oskuste omandamine? Oluline oli seejuures vältida kutsehariduse õppekava devalveerimist. Iga 35-tunnine valikkursus moodustab iseseisva terviku, mille käigus saavutatud õpitulemusi on võimalik õpingute jätkamisel kutsehariduses VÕTA-ga arvestada.

Koostatud valikkursused on järgmised:

1. Asjade internet

2. Digitaalne jalajälg

3. Kust tuleb ja kuhu kaob raha?

4. Eakate hoolduse põhimõtted

5. Lapsehoidja töö alused

6. Maalritööde baasoskused

7. Nutikas koristamine

8. Perearhiivi loomine

9. Perearhiivi korrastamine ja kirjeldamine

10. Plaatija baasoskused

11. Teenindusõpetus