A A A

Kursus „Praktiline eesti keel III“

1. Õpitulemused
Kursuse lõpetamisel õpilane:
1) suudab edasi anda tähendusvarjundeid, tajub keelendite konnotatiivseid tähendusi ning mõistab vihjelist keelekasutust;
2) oskab veenvalt ja selgelt argumenteerida ning kaitsta oma seisukohti keerukaid küsimusi käsitlevas ametlikus arutelus;
3) suudab konspekteerida näitvahenditega toestamata suulist esitust;
4) oskab edastada eri modaalsuse ja struktuuriga ning eri allikatest saadud infot ja arutluskäike sidusas tekstis ning lõimida sellesse oma hinnanguid ja seisukohti;
5) oskab koostada keerulisi tarbetekste;
6) tunneb teadusliku stiili põhitunnuseid ning suudab koostada eakohast teaduslikku teksti, vältides plagiaati;
7) kasutab keerukaid elektroonilise teabeotsingu strateegiaid ning suudab hinnata teabe usaldusväärsust;
8) valdab eesti kirjakeelt.

 

2. Õppesisu
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad
1. Kursusega „Teksti keel ja stiil“ seostuvad teemad.
2. Kirjanduskursustega haakuvad teemad.
3. Õppekava läbivad teemad.

 

Kõnelemine
Keeleline väljendusrikkus mõtete, tunnete ja hinnangute väljendamisel.
Stiilivahendite kasutamine erineva mõju saavutamiseks suulises esinemises ja väitluses.

 

Kirjutamine
Arutleva artikli kirjutamine eri tüüpi (tekstiliste, pildiliste, audiovisuaalsete; lineaarsete, mittelineaarsete, hüpertekstiliste) alustekstide põhjal.
Argumenteeriva teksti iseärasused ja keelelised tunnused
Tarbetekstide (projekti ja kandidaadi põhjenduse, tegevusaruande) koostamine.
Teadusteksti koostamine ja vormistamine.
Vajaduse korral õigekirja ja õigekeelsusküsimuste kordamine.

 

Lugemine
Keeruka struktuuriga ja eri modaalsusega tekstide mõistmine.
Keeruka kujundliku väljenduse mõistmine.
Süstemaatiline sõnavaraarendus (akadeemilisele ja haritud stiilile omaste võõrsõnade, lendväljendite, ilukirjanduskeele kõrgstiilse sõnavara ning käsitletavate teemadega seotud terminoloogia omandamine, kinnistamine ja praktiline kasutamine).
Teabeotsinguoskuste tõhustamine.

 

Kuulamine
Keeruka struktuuriga suulise teksti konspekteerimine.
Väitluse juhtimine ning seal esile tõusnud argumentidest kokkuvõtte tegemine.