A A A

Kursus „Praktiline eesti keel II“

1. Õpitulemused

Kursuse lõpetamisel õpilane:
1) annab paindlikult ja olukorra järgi edasi oma tundeid, mõtteid ja hinnanguid niihästi isiklikus, avalikus kui ka ametlikus suhtluses, nii suuliselt, kirjalikult kui ka elektrooniliselt;
2) argumenteerib veenvalt ja selgelt ning suudab kaitsta oma seisukohti eakohastes aruteludes koolis;
3) suudab kaasa mõelda avalikule esinemisele ning esitada ettekandjale küsimusi;
4) suudab eri liiki meediatekste kriitiliselt hinnata ning eri allikatest pärineva info ja arutluskäikude põhjal tasakaalustatud kokkuvõtet teha;
5) suudab kirjutada arvamuslugu, retsensiooni ja pressiteadet ning koostada koosoleku memo ja tegevuskava;
6) suudab mitme aimeallika põhjal kirjutada referatiivset teksti, vältides plagiaati;
7) on arendanud oma elektroonilise infootsingu oskust ning suudab kasutada paindlikke infootsingu strateegiaid;
8) on kinnistanud ja parandanud oma õigekirja- ja kirjakeeleoskust.

 

2. Õppesisu
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad
1. Kursusega „Meedia ja mõjutamine“ seostuvad teemad.
2. Kirjanduskursustega haakuvad teemad.
3. Õppekava läbivad teemad.

 

Kõnelemine
Suuline suhtlus olukorrast ja vestluspartnerist lähtuvalt.
Sama sõnumi edastamine erinevate keelevahenditega, keelelise väljenduse paindlikkus, otsesem ja kaudsem väljendumine.
Ratsionaalsete, emotsionaalsete ja eetiliste argumentide kasutamine, veenmine ja mõjutamine.

 

Kirjutamine
Tarbekirjade koostamine: juhend, koosoleku memo, tegevuskava.
Mitme allika põhjal kokkuvõtte ja referaadi kirjutamine.
Ajakirjanduslike tekstide koostamine: arvamuslugu, retsensioon, pressiteade.
Veebitekstide koostamine: blogi, podcast.
Vajaduse korral õigekirja ja õigekeelsusküsimuste kordamine.

 

Lugemine
Eri modaalsusega tekstide (kirjaliku, audiovisuaalse, hüpertekstilise) tähenduse mõistmine.
Teksti eesmärgi ja vaatenurga mõistmine, meediatekstide kriitiline analüüsimine.
Meediateksti kriitiline lugemine ja analüüs
Teksti sisuliste ja keeleliste tunnuste põhjal paindlike elektrooniliste otsingustrateegiate kasutamine.
Süstemaatiline sõnavaraarendus (üldkasutatavate võõrsõnade, ilukirjanduskeele sõnavara, käsitletavate teemadega seotud terminoloogia omandamine, kinnistamine ja praktiline kasutamine).

 

Kuulamine
Ratsionaalsete, eetiliste ja emotsionaalsete argumentide eristamine suulises tekstis, kallutatuse ja manipuleerimise äratundmine.