A A A

Koostöökogumik: Tapa keelekümbluskooli ainetevahelise lõimingu näited

Ainetevahelise lõimingu näiteid kahesuunalises keelekümblusklassis

Teema „Mina ja kool“, september

Eesti keel – saame tuttavaks (kes ma olen, kui vana ma olen, mis on minu hobid); ekskursioon koolimajas (siltide kleepimine ustele) ja klassiruumi kirjeldus; minu koolikott (uurime oma koolikoti sisu ning arutleme ja sordime koos, mis sobib ja mis ei sobi koolikotti); tunniplaan (õpime kirjutama päevikusse) ja tegevused koolis (kirjeldame, mida teeme tundides; muusikatunnis me laulame ja tantsime jne); minu ohutu koolitee (käsklused: mine otse, keera paremale, vasakule)

Vene keel – saame tuttavaks (kes ma olen, mida mulle meeldib teha); minu kool ja minu klass; esimese klassi õppevahendid; minu koolipäev (õppeained); minu koolitee (kuidas tulen kooli)

Matemaatika – esemete loendamine ja võrdlemine; tunnuste järgi rühmitamine (suuruse, värvi ning kuju järgi); esemete paiknemine ruumis; geomeetrilised kujundid

Loodusõpetus – värvide nimetused (esemete rühmitamine pildil värvide järgi); vikerkaare seitse värvi (värvide järjekorra lause õppimine); õuesõpe töölehega: värvid looduses; esemete tunnused (jutuskeemi järgi mõistatuse koostamine kaaslastele)

Inimeseõpetus – klassireeglid (koostame koos lastega); liiklusmärgid ja nende tähendused; ohutu liiklemine linnas (Liisa ja Mardi koolitee kirjeldamine pildi järgi)

Kehaline kasvatus – tutvumine spordisaaliga; reeglid ning käsklused kehalise kasvatuse tunnis; õppekäik kooli staadionile ja uurimistöö, mis liiklusmärgid jäävad tee peale (staadion asub koolimajast 500 m eemal); orienteerumismäng koolimaja ümbruses

Muusika – laulud „Tervituslaul”, „Sinine ja kollane”, „Sügis käes, lendab lehti”; rütmiharjutused: rumba sammud (ruut); laulumängud „Värvid” ja „Valgusfoor”    

Tööõpetus – geomeetrilised kujundid, „Robot”; pannootehnikas „Ovaalsed kujundid”; kuup: liimime iga kuubi tahule sobiva lause töölehelt ja kleebime kuubi kokku; rühmatöö „Linn”: majade lõikamine eri värvi paberitest

Kunst – kunstivahendite nimetuste õppimine; guaššidega vikerkaare joonistamine; tunniplaani kaunistamine; hõõrumistehnikas (puulehtedega) „Sügise värvid”