A A A

Kooliastmete pädevused

Siin on kirjeldatud kooliastmete pädevused nii, nagu õpilane neid mõistab.

 

MINA TEAN, OSKAN, TEGUTSEN, HOOLIN!

 

3. klassi lõpuks mina…

 • pean lugu oma perest, klassist ja koolist; kuulan ja kiidan kaaslast, ei kiusa ega narri teisi;
 • märkan ja hindan ilu, olen loov, naudin kunsti ja muusikaga tegelemist nii üksi kui ka koos teistega;
 • räägin ja kirjutan ilusas keeles, oskan veidi ka võõrkeeles rääkida;
 • olen viisakas, täidan oma lubadusi ja kokkulepitud reegleid;
 • tunnen oma kodupaika, austan Eesti riiki, Eesti lippu ja vappi;
 • hoian puhtust ja korda, hoolitsen oma tervise ja välimuse eest;
 • liiklen ohutult, väldin ohtlikke olukordi, tean, kuidas ohu korral abi kutsuda;
 • õpin rõõmuga üksi ning koos teistega; koostan ja järgin päevakava, jaotan aega õppimise, harrastuste, koduste tegemiste ning puhkamise vahel;
 • loen raamatuid ja mõistan, millest need räägivad, selgitan oma mõtteid teistele nii suuliselt kui kirjalikult;
 • arvutan ning kasutan sobivaid mõõtmise vahendeid ja ühikuid;
 • vaatlen, kirjeldan, võrdlen ja rühmitan esemeid ja nähtusi, oskan kasutada kaarti, joonist, plaani, tabelit;
 • hoolin loodusest;
 • kasutan õppimiseks, tööks või mängimiseks arvutit või muid tehnilisi seadmeid ning teen seda ohutult;
 • küsimuse ja mure korral küsin nõu; tean, kelle poole pöörduda;
 • liigun palju ja tunnen sellest rõõmu.
 • mulle meeldib nuputada, katsetada ja leiutada midagi uut.