A A A

I Demokraatia ja inimõigused

1. Inimväärikuse ja inimõiguste väärtustamine

 • Mõistab, et kõiki inimesi tuleb kohelda võrdväärselt.
 • Iga inimene tunnustab kõikide inimeste põhiõigusi.
 • Mõistab, et inimõigused on universaalsed ja võõrandamatud.
 • Mõistab inimõigustest kinnipidamise tähtsust ja nende inimõiguste kaitse olulisust.
 • Mõistab, et inimväärikust ei tohi riivata, sh vangistatutel.
 • Mõistab, et ühiskond peab austama ja kaitsma lapse õigusi.
 • Mõistab, et kedagi ei tohi süüdi mõista enne, kui pole seadusekohaselt süüdi mõistetud.

2. Demokraatia, õiguse, õigluse ja õigusriigi väärtustamine 

 • Mõistab, et kõigil on õigus avalikuks kasutamiseks mõeldud informatsioonile.
 • Mõistab, et kõik peavad olema seaduskuulekad, jälgima kokkuleppeid ja ühiskonnas kehtivaid norme ning reegleid.
 • Kaitseb seisukohta, et keegi ei ole seadustest kõrgemal.
 • Väidab, et seadusi tuleb alati rakendada ja jõustada õiglaselt.
 • Mõistab, et võimu ei tohi kuritarvitada ja ületada seadusandlusest tulenevaid piire.
 • Mõistab, et korruptsiooni ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks peavad olema toimivad meetmed.

3. Kodanikuteadlikkus

 • On aktiivne kodanik, teeb koostööd ja koostegevusi.
 • Panustab sellesse, et kogukonna eluolu muutuks paremaks.
 • Osaleb kogukonna jaoks tähtsate küsimuste arutamises ja lahendamises.
 • Osaleb jätkusuutlikku arengut toetavates tegevustes.
 • Huvitub riigis ja ühiskonnas toimuvast.
 • On kursis poliitiliste aruteludega.

4. Teadmised ja kriitiline arusaam maailmast

 • Selgitab, kuidas poliitilisi vastuolusid ja tülisid saab demokraatlikes ühiskondades lahendada rahumeelselt.
 • Kirjeldab eri viise, kuidas kodanikud saavad mõjutada ühiskonna protsesse.
 • Analüüsib demokraatlike poliitiliste protsesside iseloomu ja eesmärke.
 • Eristab kodaniku õigusi ja kohustusi.
 • Mõistab maailma arengu ebaühtlust ja globaalprobleemide tagamaid.
 • Mõistab moraalsete, eetiliste, usuliste tõekspidamiste erinevust kogukonnas, riigis, maailmas.
 • Analüüsib inimõiguste alaseid väljakutseid koolis, kogukonnas ja kogu ühiskonnas.