A A A

KEELELISEST MITMEKESISUSEST, KEELEÕIGUSTEST JA EUROOPA LIIDU MITMEKEELSUSPOLIITIKAST

Tõnu Tender

 

Keeleline mitmekesisus ja mitmekeelsus

Euroopa on keelte arvult maailma vaeseim kontinent. Kui loendada Euroopa päritolu keeli ning jätta arvesse võtmata sisserändajate keeled, siis kõneldakse Euroopas (andmebaasi Ethnologue andmetel) u 3% maailma keeltest. Tänapäeval kahaneb maailma keeleline mitmekesisus ülikiiresti: on arvatud, et 21. sajandil jooksul hääbub 50–90% keeltest. Pessimistlikumate hinnangute kohaselt jääb aastaks 2100 ellu vaid u 10% täna maailmas kõneldavatest keeltest ning neist oma­korda on ohustatud 5% (u 300 keelt).

 

Miks on keeleline mitmekesisus oluline? Ühe hüpoteesi järgi on keelelis-kultuuriline mitmekesisus meie planeedi eksisteerimiseks sama vajalik nagu looduslik mitmekesisuski, sest need on omavahel kausaalselt seotud: keelelis-kultuuriline paljusus võib tõsta looduslikku mitmekesisust ja vastupidi. On väidetud, et inimese edukuse põhjuseks Maal on olnud võime kohaneda eri­nevustega – nii atmosfääri muutustega kui ka keelelis-kultuuriliste erinevustega. Tuge­vaimad ja püsi­vai­mad  on just mitme­kesi­sed ökosüsteemid, kuna mitmekesisus soosib koha­ne­mis­võimet. Seega võib keelelis-kultuu­­ri­li­ne mitmekesisus soosida ka ühiskonna muutu­mis­või­met ning jätku­suut­lik­kust ava­tud kultuuriruumis ning säilitada sidet ajaloolise päran­diga. Keeled on ajaloo vältel endasse talletanud tead­misi, olles rahva­tarkuse vara­salved (koha­nimed, ravim­tai­mede nimed jne). Eri keeltel on eri­oma­ne maa­ilma­tunnetus.

 

Mitme­keel­sus on kasulik ka üksik­indi­vii­di tasandil, eriti tänapäeva info­ühis­kon­nas. Keeled annavad võimaluse hankida uusi ja eri­pära­seid teadmisi. Mitmekeelsus avaldab soodsat mõju isiksuse arengule, soodustab ja edendab loomingulisust. Väidetavalt mõtlevad mitme­keelsed inimesed originaal­semalt kui üks­keel­sed, nad on innovaatilisemad, loovad enam uusi teadmisi jne. Seega tõuseb keelelisest mitme­kesi­susest ning indiviidide mitme­keel­susest kasu nii üksik­isikule kui ka kogu ühiskonnale.

 

Euroopa Liidu keelepoliitikast

Euroopa Liidu (EL) mitme­keelsus­poliitika eesmärgiks on liidu koda­nike keele­oskuse suurenda­mine vähe­malt kahe võõr­keeleni, millega soovitakse tagada ELi kodanike liiku­­vus ja liidusisene suht­le­mine. Eesmärgiks on ka keele­lise mitme­ke­si­suse säilita­mi­ne ja edendamine liikmes­riikides. Sellega on EL oma identi­teedi kujundamisel teadlikult vastandunud Ameerika Ühend­rii­ki­dele, kus riiki ja kodanikke liitvaks elemen­diks on ühine keel. Euroopa Liit deklaree­rib oma olemust: EL pole erinevusi vähen­dav sulatusahi, vaid koht, kus mitmekesisus on rikkus. Liidu keelesüsteemi toimi­mise põhi­mõtted määrati kindlaks juba Euroopa Liidu Nõukogu määruses nr 1 1958. a ning 50 aasta jooksul ei ole soovitud või julgetud neid muuta.

 

Nimetatud põhi­mõtete järgi tunnustab EL liik­mes­riikide kõik ametlikud keeled omadeks ning annab neile võrdse positsiooni. Iga liikmesriik sätestab EL-iga ühinedes, milline tema territooriumil kasu­tatav ametlik keel (riigikeel) tuleks kuulu­tada EL-i ametlikuks keeleks, neid võib olla ka rohkem kui üks. EL-is on praegu, 2011. aastal 27 liik­mes­riiki ja 23 ametlikku keelt. Paraku ei kaasne liidu ametliku keele staatusega ena­mi­kele keeltele sisulisi eeliseid: EL-i ametliku keele staatus rakendub liidusiseses suht­lu­ses küllalt spetsiifilistes ning piiratud vald­kon­dades (peamiselt seadusandliku doku­mentat­sioo­ni tõlkimine), ülejäänud keelte säilitamiseks-arendamiseks pole meet­meid ette nähtud. Tõenäoliselt lisab liidu ametliku keele staatus väi­ke­se kõnele­jaskonnaga keel­tele sümboolset väärtust.

 

EL-il on väga keeruline saavutada soovitud eesmärke, kuna keelepoliitika kuulub liikmesriikide päde­vusse ning EL-il on võimalik vaid meetmeid võtta liikmes­riikide tege­vuse toe­ta­mi­seks, koor­di­­neeri­mi­seks ja täiendamiseks selles valdkonnas. EL tunnustab liikmesriikide keele­vald­konna õigusakte, kui need on koos­kõlas rahvus­vahelise õiguse põhimõtetega ega takista EL-i toimimist. Keelepoliitika praegune korraldus viitab ühelt poolt sellele, et see teema ei ole EL-ile esmatähtis, võrreldes näiteks majandus­küsi­mustega. Kreeka juh­tum näitab, et kui rahapoliitikagi vald­konnas, kus liidul on ainupädevus, esineb liikmesriikide tege­vustes suuri erinevusi ning kehtestatud reeglitest hälbimisi, siis on ühtsete reegli­teta valdkonnas veelgi raskem püstitatud eesmärke täita. Teisalt on EL-is tajutud keele­poliitika sensitiiv­sust: liikmes­riigid erinevad üksteisest oma ajaloo, rahvas­tiku ning keele- ja kultuuri­traditsioonide poolest, nt riigikeelte ja piirkonna­keelte (regionaalkeelte) tunnusta­mise, keelteoskuse, võõrkeelte õppe korralduse jms poolest. Kõik liikmesriigid ei soovi oma otsustus­õigust loovutada: pole kindel, kas EL suudaks ajada ühtset ning kõiki liikmesriike rahuldavat keele­poliitikat. Seetõttu EL vaid annab soovitusi ning koordineerib keelelise mitmekesisuse ning mitmekeelsuse valdkonda liikmesriikides.

 

EL-i mitmekeelsuspoliitikat on kritiseeritud, sest kuigi on asutatud mitmekeelsusega tegelevaid institutsioone, ei ole senini loodud tõhusaid mitmekeelsuse eden­da­mise meetmeid. Vaatamata paljudele määrustele ja eeskirja­dele pole EL-i insti­tut­­sioonide ega liik­mes­riikidegi tasandil legaal­selt siduvat, tervik­likku keelepoliitikat. EL-i püstitatud eesmärkidest on tõenäoliselt saavutatav koda­nike keeleoskuse suuren­damine vähe­malt kahe võõr­keeleni. Euroopa keelelise mitmekesisuse (sh väi­ke­se kõne­lejaskonnaga keelte, vähemus- ja piirkonna­keelte) säili­­­tamine ei ole senise polii­ti­kaga pikemas perspektiivis tõe­näo­line.

 

Keelelistest inimõigustest

Pärast Teist maailmasõda on rahvusvahelist tunnustust leidnud inimõiguste teema (ÜRO Inimõiguste ülddeklaratsioon 1948). Sageli jaotatakse inimõigused nn kolme põlvkonda. Keeleõigused (ing language rights) kuuluvad kolmanda põlvkonna inimõiguste hulka, nendes on ka kaheldud. Inimõiguste kontseptsioon ei ole muutumatu, kuid teema tõsiseltvõetavust on kahjus­tanud liigne tormakus nimetada kõiki (vaieldavaid õigusi) inimõigusteks. Senini puudub üldiselt aktsepteeritud keeleõiguste määratlus. Ka universaalsed inimõiguste alased lepingud ei esita otsest viidet mõistele keeleõigused, kuigi keeleküsimusi on reguleeritud juba Rahvasteliidu algusaegadest alates. Euroopa Nõukogu konventsioonis – Regionaal- või vähemus­keelte Euroopa hartas (ing European Charter for Regional or Minority Languages) (1994) välditakse terminit keeleõigus. Piisavat toetust ei ole leidnud püüe luua Universaalne keeleõiguste deklaratsioon. Sellel, et keeleõiguste mõiste pole rahvusvaheliste inimõiguste osana täieliku läbimurdeni jõudnud, on nii poliitilisi kui ka kontseptuaalseid põhjusi.

 

Mõne teadlase arvates hõlmavad keelelised inimõigused õigust õppida riigi ametlikku keelt ning õigust emakeelele, s.o õigust emakeelsele identiteedile, haridusele ja avalikele teenustele. Enamik keelelisi õigusi on mitteülekantavad, st kehtivad kindlas piirkonnas paiknevale keelerühmale, peavad vastama kindlatele sotsiaalmajanduslikele, demograafilistele ja keelelistele nõuetele. Tänapäeva rahvusvaheline õigus suudab kaitsta (keele)vähemusi ainult riigi vastava huvi korral, riigi toeta on enamik rahvusvahelisi inimõiguspõhimõtteid liialt ebamäärased ja vaieldavad, suunatud üksikisiku õigustele, piiratud keeluga kahjustada enamuskeelt või kuuluvad nn pehmete rahvusvaheliste standardite hulka. Rahvusvahelise õiguse võimalused riikide keelepoliitikate suhtes on piiratud. Keeli, eriti väikese kõnelejaskonnaga keeli ei hoia elus keeleõigused või nende üle arutamine; nende püsimise peamine tingimus on keele kasutajate tahe oma keelt kaitsta, kasutada ja arendada.