A A A

Kasutatud kirjandus

Kasutatud kirjandus

 

Lugemissoovitus

 • Õppimine ja õpetamine esimeses ja teises kooliastmes. Toimetanud Eve Kikas, 2010;
 • Läbivad teemad õppekavas ja nende rakendamine koolis. I osa TÜ haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus, 2010;
 • Lõiming. Lõimingu võimalusi põhikooli õppekavas. TÜ haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus, 2010;
 • Väärtused ja väärtuskasvatus. Valikud ja võimalused 21. sajandi Eesti ja Soome koolis. TÜ eetikakeskus, Tartu 2009.
 • Lõimitud aine- ja keeleõpe. Integratsiooni Sihtasutus, Tallinn 2008;
 • Eesti keele kui teise keele õpetaja pädevusmudel ja koolitusvajadus. Uurimuskokkuvõte. Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus, 2002.
 • Keelekümbluse käsiraamat. Keelekümblusprogrammi Lapsevanemate Liit, Tallinn 2009;
 • Keeleoskuse mõõtmine. Käsiraamat. TEA Kirjastus, 2003;
 • Burnett, G. Õpime õppima. Studium, 200;
 • Butt, G. Lesson Planning. Continuum, 2008;
 • M. Ilves Läbimurre. A1-taseme eesti keele oskus. Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn 2010;
 • M. Ilves Algaja keelekasutaja. A2-taseme eesti keele oskus. Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn 2008;
 • Iseseisev keelekasutaja. B1- ja B2-taseme eesti keele oskus. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, 2008;
 • K. Kerge Vilunud keelekasutaja. C1-taseme eesti keele oskus. Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn 2008.

 

 • Sari „Keeleõpetaja metoodikavihik”:
 • H. Asser, M. Küppar. Võõrkeeletunni planeerimine ja ülesehitus. TEA, 2000.
 • P. Kärtner Kirjutamisoskuse arendamine. TEA Kirjastus, 2000.
 • P. Kärtner Lugemisoskuse arendamine. TEA Kirjastus, 2000.
 • P. Kätner Kõnelemisoskuse arendamine. TEA Kirjastus, 2000.
 • P. Kärtner Kuulamisoskuse arendamine. TEA Kirjastus, 2000.
 • T. Kikerpill, L. Kingisepp. Keelekeskkond võõrkeeleõppe toetajana. TEA Kirjastus, 2000.
 • K. Saarsoo. Sõnavara õpetamine. TEA Kirjastus. 2000.
 • E. Peterson. Video võõrkeeletunnis. TEA Kirjastus, 2000.
 • I. Krall, E. Sõrmus. Eesti keele grammatika õpetamise võimalusi. TEA Kirjastus, 2000.
 • D. Maisla. Vigade parandamine. TEA Kirjastus, 2000.
 • L. Kingisepp, E. Sõrmus. Ülevaade võõrkeeleõppe meetoditest. TEA Kirjastus. 2000.
 • E. Peterson. Oskuslikuks lugejaks – aga kuidas? Teksti- ja lugemisõpetus. TEA Kirjastus, 2000.

 

 • Kadri Haljamaa (toimetaja) Võõrkeelte õpetamisest. Kirjastus Argo, oktoober 2004;
 • 112 тестов по русскому языку как иностранному (Уровни А I – ВI) Санкт-Петербург «Златоуст», 2009;
 • Тесты, тесты, тесты……Пособие для подготовки к сертификационному экзамену по лексике и грамматике. 4-е издание. Санкт-Петербург «Златоуст», 2010;
 • Jill Hadfield. Rühmadünaamika võõrkeeletunnis. Kirjastus Argo, 2010;
 • Bruce Marsland. Tunnid eimillestki. Kirjastus Argo, 2010;
 • J.Taylor. “The Minimax Teacher”. Delta Publishing, 2011;
  J.Hughes. “Lessons in Your Rucksack”. Keways Publishing, 2011.

Kasulikke viiteid

Language Policy Division
A platform of resources and references for plurilingual and intercultural education
European Language Portfolio
ELP implementation in Europe
English Profile
Profile Deutch
Cadre commun des références des langues
Intercultural dialogue
European Profiling Gridhttp://www.epg-project.eu

Euroopa Nüüdiskeelte Keskus
SAEL guide , www.eurosael.eu/fr/guide
Eesti europassi keskus
http://www.meis.ee/raamatukogu
Keelekümbluskeskus

Interactive Terminology for Europe: http://iate.europa.eu/iatediff/switchLang.do?success=mainPage&lang=en
Acronym Finder: http://www.acronymfinder.com/

Testikirjutajate avatud klubi (vene keel võõrkeelena)
http://gramota.ru/ – Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех

Время говорить по-русски: http://speak-russian.cie.ru/time_new/rus/

Tutvumis- jt mängud:

eesti keeles: http://ten.ee/wiki/index.php/Esileht
vene keeles: http://kalender.mitteformaalne.ee/admin/data/sbornik_igr_tea_1271628933.pdf
inglise keeles: http://kalender.mitteformaalne.ee/admin/data/pol_booklet_1271629457.pdf