A A A

Karjääriõpetuse lõimingu võimalused ainevaldkondadega

Merit Luik Tartu Tamme Gümnaasiumi inimeseõpetuse õpetaja ja karjäärikoordinaator

 

Karjääriõpetuse ja teiste ainevaldkondade lõimimise moodused
Karjääriõpetuse valikkursus põhikooli riiklikus õppekavas on suur samm edasi, sest see aitab õpilastel kujundada oma elu ja planeerida edasist haridusteed. Karjääriõpetuse valikkursus koondab üheks tervikuks teadmised ja oskused, mis on omandatud mitut õppeainet ning tunniväliseid tegevusi läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” kaudu.
Teiste õppeainete roll karjääriõpetuse kursuse õpitulemuste saavutamisel on väga oluline. Koolis õpetatavad ained toetavad karjääriõpetuse õpitulemuste saavutamist eelkõige järgmisel kolmel viisil.

 1. Õpilane saab enam teadlikuks oma ainealastest huvidest, võimetest ja oskustest ning isiksuslikest eripäradest.
 2. Paraneb õpilase teadlikkus erinevatest tegevus- ja kutsealadest ning ametitest. Samuti annavad ainetunnid informatsiooni edasiõppimise ja töötamise võimaluste kohta.
 3. Eri ainete õppesisu võib teemati otseselt haakuda karjääriõpetuse teemade ja soovitud õpitulemustega.

Karjääriõpetus peaks looma terviku ja selle kursuse temaatilised rõhuasetused lõimingule toetuvalt võiksid olla järgmised:

 1. siduda kokku eri ainetundides omandatud, karjääri planeerimist toetavad teadmised, oskused ja hoiakud;
 2. keskenduda teemadele, millega teiste ainete raames ei tegeleta või mida käsitletakse pinnapealselt;
 3. suunata õpilast teadvustama, milline isiklik väärtus on hariduse ja elutee kujundamise seisukohalt tema hoiakutel ja seni omandatud teadmistel ning oskustel.

 

Karjääriõpetuse ja teiste ainevaldkondade lõimimise näited
Teisi aineid on karjääriõpetusega võimalik lõimida mitmel moel. Enamiku ainete puhul toimub lõimimine eelkõige kahel järgneval viisil: õpilased teadvustavad endale oma ainealaseid huve, võimeid, oskusi ja isiksuslikke eripärasid ning neile vahendatakse informatsiooni edasiõppimise võimaluste ja tegevus- ning kutsealade kohta. Sellisel juhul saab lõimimiseks kasutada õppeülesandeid, rõhuasetusi ja koostööprojekte, mis hõlmavad mitut õppeainet.

 

Hea näide õppeaineid siduvate ülesannete kohta on uurimuslike tööde ja projektide (aga ka teiste aktiivõppemeetodite) rakendamine kooli õppekava osana. Kui õpilased osalevad uurimuslikes tegevustes ja on aktiivselt kaasatud õpiprotsessi, siis on neil sealjuures võimalik rakendada eri ainetes saadud teadmisi ning omandada mitmeid töömaailmas olulisi oskusi (eesmärkide püstitamine ja oma töö planeerimine, koostööoskus, vajaliku materjali leidmine, analüüsioskus, tekstiloome, esitlusoskus jne). Karjääriõpetuse kursuse raames on võimalik aidata õpilastel koondada selliste õpiülesannete kaudu saadud kogemused ja rakendada neid oma haridustee ning kutseala valimisel.

 

Näiteks matemaatikas saadud teadmised ja oskused aitavad õpilastel lahendada karjääriõpetuse õpiülesandeid (nt eelarve koostamine, palga arvestamine, maksud ja maksusüsteem). Matemaatikas omandatakse oskus lugeda statistilisi andmeid, graafikuid, tabeleid, diagramme ja jooniseid. Seda oskust rakendades on õpilastel võimalik karjääriõpetuse raames mõista paremini karjääri planeerimiseks vajalikku informatsiooni ning tänu sellele teha kaalutletud valikuid.

 

Karjääriõpetuse seosed sotsiaalainetega
Neid teistes ainekavades lahti kirjutatud teemasid ja õpitulemusi, mis seostuksid otseselt karjääriõpetusega, leidub aineti väga erineval hulgal. Kõige enam toetavad karjääriõpetust sotsiaalained, eelkõige inimeseõpetus ja ühiskonnaõpetus. Nimetatud õppeainetes käsitletakse mitmeid teemasid, mis kajastuvad ka karjääriõpetuse ainekavas ja toetavad karjääriõpetuse õpitulemuste saavutamist. Alljärgnevalt ongi toodud mõned näited karjääriõpetuse temaatilise lõimimise võimaluste kohta inimese- ja ühiskonnaõpetuse ning eesti keelega. Lõimingu võimalused on esitletud lähtuvalt karjääriõpetuse kursuse struktuurist.

 

Enesetundmine ja selle tähtsus karjääri planeerimisel

 • Inimeseõpetuses analüüsivad õpilased oma iseloomujooni, huve, võimeid, väärtusi, vajadusi, oskusi ja lemmiktegevusi. Karjääriõpetuses on võimalik neid eneseanalüüsi tulemusi seostada nii haridustee jätkamise võimalustega kui ka eri kutsealadel töötamiseks vajalike omadustega. Parim lõimimisvõimalus oleks ühise sotsiaalainete õpimapi rakendamine: sinna aastate jooksul koondatud materjale saaks kasutada nii karjääriõpetuse kui ka teiste sotsiaalainete õpitulemuste saavutamiseks.
 • Inimeseõpetuses toetatakse õpilase positiivse minapildi ja adekvaatse enesehinnangu kujunemist. Karjääriõpetuses saab kujundada õpilase enesekindlust ka hariduslike ja kutsealaste otsuste langetamisel.
 • Ühiskonnaõpetuses analüüsitakse inimese isiksuseomaduste, oskuste ja teadmiste sobivust erinevate ametitega. Karjääriõpetuses on võimalik igal õpilasel vaadelda oma karakteristikuid ja vaagida enda sobivust erinevatesse ametitesse.

 

Õppimisvõimaluste ja töömaailma tundmine

 • Inimeseõpetuses suunatakse õpilasi analüüsima rolle, mida inimesed elus täidavad. Karjääriõpetuses saab neid rolle seostada tööeluga ja seal esile kerkida võivate probleemidega.
 • Ühiskonnaõpetuses analüüsitakse erinevate elukutsete olulisust ühiskonna toimimise seisukohalt. Karjääriõpetuses on võimalik õpilasel vaadelda oma valikuvõimaluste kooskõla ühiskondlike vajadustega.
 • Õpilased omandavad ühiskonnaõpetuses põhialused tööturul orienteerumiseks (turumajandus, maksusüsteem, võimalused tööturul, tööturuga seotud probleemid, eelarve koostamine, palga arvestamine, vabatahtliku töö roll jne). Karjääriõpetuse toel luuakse õpilasele võimalus rakendada omandatud teadmisi isiklike hariduslike ja kutsealaste otsuste langetamisel.
 • Ühiskonnaõpetuses antakse ülevaade Eesti haridussüsteemist, karjääriõpetuses võimaldab see info õpilastel kaaluda hariduslikke alternatiive oma karjääriplaani koostamisel.

 

Planeerimine ja otsustamine

 • Inimeseõpetuses tutvustatakse enesekasvatuse viise, mis aitavad õpilastel enam mõista oma võimalusi ja vastutust elutee kujundamisel. Suurem, omandatud teadmistele tuginev enesekindlus aitab õpilastel langetada ka hariduslikke ja kutsealaseid otsuseid ja lahendada võimalikke probleeme.
 • Inimeseõpetuses omandavad õpilased esmased teadmised ja oskused selle kohta, kuidas alternatiive analüüsida, otsuseid vastu võtta ja nende eest vastutada. Kui inimeseõpetuses keskendutakse eelkõige inimsuhete ja tervisega seotud otsustele ja probleemidele, siis karjääriõpetuses saab kasutada omandatud tehnikaid karjääriplaani koostamisel.
 • Nii ühiskonna- kui ka inimeseõpetuse aines omandavad õpilased baasteadmisi, kust ja kuidas otsida asjakohast informatsiooni, mis aitaks neil oma huvidest lähtuvalt seada eesmärke. Karjääriõpetuses suunatakse õpilasi kasutama erinevaid teabekanaleid selle info leidmiseks ja hindamiseks, mis toetab juba konkreetsemalt hariduslikke ja kutsealaseid valikuid.
 • Nii ühiskonnaõpetuses kui ka eesti keeles omandavad õpilased oskuse koostada ametlikke dokumente, sealhulgas CV-d. Inimeseõpetuses omandavad õpilased suhtluspädevuse. Neid kahte poolt kombineerides on võimalik karjääriõpetuses korraldada tööintervjuude või õppima kandideerimise intervjuude simulatsioone.

Uuenenud õppekava lubab leida väga erinevaid võimalusi nii õppeainete kui ka läbivate teemade lõimimiseks. Õpilase arengulisi vajadusi silmas pidades on mõistlik neid võimalusi kasutada maksimaalselt. Siis on õpilasel koolis omandatust kasu ka isiklike valikute tegemisel.

 

Põhikooli valikaineraamat KARJÄÄRIÕPETUS 2010