A A A

Innove ja Huvitav Kool kuulutavad välja ideekorje, 2017

Jaga ideid, mis rikastavad õppimist – et muuta enda kool nähtavamaks ja inspireerida teisi! Muutunud õpikäsitus* seab eesmärgiks ennastjuhtiva, sotsiaalselt pädeva ning analüüsivõimelise õpilase kujunemise. Seda soodustab huvitav ja kaasahaarav õppimine ja õpetamine. Paljud koolid leiavad võimalusi õppe mitmekesistamiseks ja õpilaste arengu toetamiseks, kaasates õpilasi, lapsevanemaid ning kogukonda. Et koolipäev pole kummist, peavad tegevused olema läbimõeldud, eesmärgipärased ja paindlikud**.  Head kogemused ei peaks jääma oma kooli seinte vahele!  Innove kuulutab algatuse Huvitav Kool raames välja ideekorje: Kuidas korraldada II ja III kooliastmes õpet paindlikult ja mitmekesiselt, et see aitaks kujundada õpilastes 21. sajandi oskusi, väärtushinnanguid ja -hoiakuid?  Oodatud on praktikad, mida koolides juba rakendatakse, aga needki, mis on ideena alles meeles mõlkumas. Ideid esitama on oodatud:

  • kool – õpetajad koostöös koolijuhiga;
  • õpilasesindus – õpilased koostöös koolijuhiga;
  • koolipidajate esindaja – koostöös kooliga;
  • lapsevanemad – koostöös hoolekoguga.

Ära kõhkle! Aruta oma koolis tehtav läbi, laadi alla ja täida ideekorje vorm ning saada see hiljemalt 1. veebruariks 2018 aadressil huvitavkool@hm.ee.

Tulemused soovime hiljem grupeerida ja varustada teaduspõhiste selgitustega, et need leviks veel laiemalt. Põnevamaid ideid esitletakse 2018. a sügisel parimate praktikate päeval.

Kontaktisik ning lisainfo:
Kärt-Katrin Pere
kart-katrin.pere@innove.ee


* Muutunud õpikäsituse kohta saab lugeda lisa näiteks siit:

** PRÕK § 15 lg 2: Õpe võib olla korraldatud mitmel viisil: kõiki õppeaineid õpitakse kogu õppeaasta vältel või erinevate õppeainete õpetamine toimub teatud ajal õppeaastas; kasutatakse üldõpetuslikku õpet, mille puhul keskendutakse teatud teemadele, eristamata tavapäraseid ainetunde.

Kooli õppekava koostamisel on võimalik kasutada nn vaba tunniressurssi – PRÕK § 15 lg 4: Lisaks […] määratakse eesti õppekeelega põhikooli I kooliastmes kaheksa, II kooliastmes kümne ja III kooliastmes nelja ning eesti keelest erineva õppekeelega põhikooli I kooliastmes kahe, II kooliastmes ühe ja III kooliastmes ühe nädalatunni kasutamine kooli õppekavas.