A A A

Autorid

Margit Kagadze, MA

Kärdla Ühisgümnaasiumi inimeseõpetuse õpetaja ja Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskuse HUPS juhataja, koordineerib noorte nõustamiskabineti tööd. Magistritöös uuris tavakooli ja kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli noormeeste hinnanguid kooli seksuaalkasvatusele. 6. klassi inimeseõpetuse õppevara ”Suhtlemine on lahe”, gümnaasiumi inimeseõpetuse õpiku ”Perekonnaõpetus” ja seksuaalkasvatuse õpetajaraamatu (II ja III kooliaste) kaasautor. Inimeseõpetuse Ühingu asutajaliige.

 

Inger Kraav, Ped. kand

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi dotsent. Osalenud inimeseõpetuse ainetsükli väljarendamisel, selle põhiideede ja kontseptsiooni väljatöötamisel alates 1980. aastate lõpust kuni tänaseni. Oli pikka aega inimeseõpetuse ainenõukogu liige ja Inimeseõpetuse Ühingu üks asutajaliikmeid. Mitme inimeseõpetuse õpiku kaasautor, nt Inimeseõpetus 7. klassile, Perekonnaõpetuse õpik gümnaasiumile.

 

Merike Kull, PhD

Tartu Ülikool, Kehakultuuriteaduskond, spordipedagoogika ja treeninguõpetuse instituut, tervisekasvatuse lektor. Mitmete tervisekasvatusega seotud õpetajaraamatute kaasautor. Inimeseõpetuse Ühingu asutajaliikmena aidanud kaasa inimeseõpetuse aine arendamisele nii õppematerjalide koostajana kui koolitajana. Teadustöös käsitlenud ja publitseerinud tervisekäitumise erinevaid aspekte.

 

Kristi Kõiv, PhD

Tartu Ülikooli haridusinstituudi dotsent. Tegeleb Tartu Ülikoolis haridusteaduste instituudis inimeseõpetuse õpetajate ettevalmistamise ja vastava õppekavaarendusega alates 1996. aastast. Teadustöö põhisuund: koolikiusamise, noorukite antisotsiaalne ja kuritegelik käitumine. 2002. aasta üldhariduskooli riikliku õppekava inimeseõpetuse ainekava töörühma liige ning 2010. aasta põhikooli ja gümnaasiumi inimeseõpetuse ainekava töögrupi juht. Mitmete inimeseõpetuse õpikute ja metoodiliste atriklite autor ja kaasautor, nt Inimeseõpetus 2. ja 3. klassile ning 7. klassile. Kirjutanud sotsiaalsetest toimetulekuoskustest I ja III koolisatmes ning gümnaasiumis.

 

Kai Part, MA

Tartu Ülikooli õppejõud ja naistearst Tartu Ülikooli Kliinikumi naistekliinikus ja Tartu Seksuaaltervise Kliinikus. Doktoritöös uurib teismeliste seksuaalkäitumist mõjutavaid sotsiaalseid tegureid (seksuaalkasvatus, nõustamisteenistused ja meedia). Seksuaalkasvatuse õpetajaraamatu (II ja III kooliaste) kaasautor. Eesti Seksuaaltervise Liidu liikmena on aidanud käivitada mitmeid noorte seksuaaltervisealaseid ennetustegevusi (noorte nõustamiskeskuste võrgustik, seksuaaltervisealane internetinõustamine, seksuaalkasvatuslike õppematerjalide koostamine).

 

Erle Põiklik, MA

Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse hariduslike erivajadustega õpilaste õppe ja inimeseõpetuse aine peaspetsialist. Alates 2000. aastast tegelenud uimastihariduse õppematerjalide väljatöötamisega ning õpetajate täiendkoolitusega selles vallas. Sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetajaraamatute kaasautor. Inimeseõpetuse ühingu aktiivne liige.

 

Kristiina Tropp, MSc

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi lektor. Magistritöö kaitstud 2004. aastal psühholoogia valdkonnas – õpilaste agressiivse käitumise areng. Doktoriõpingud psühholoogia alal, uurimisvaldkonnaks on laste ja noorukite sotsiaalne areng. On töötanud koolides tugispetsialistina alates 2001. aastast ning mõned aastad ka põhikooli inimeseõpetuse õpetajana. On viinud läbi mitmeid noorte terviseedendusele ja sotsiaalsete oskuste arendamisele suunatud projekte.

 

Põhikooli valdkonnaraamat SOTSIAALAINED 2010