A A A

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine muusikaõpetuses

Tiina Steinberg – Aegviidu Põhikooli direktor

 

Riiklik õppekava

Muusikaõpetus kuulub uue riikliku õppekava järgi kunstivaldkonda. Kuna muusika- ja kunstiõpetus on loomingulised ained, tekib küsimus: kuidas on võimalik kasutada õppetunnis info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) vahendeid? Kuidas panna õpilaste arvutikasutamisoskus ja varajane võõrkeeleoskus tööle aine eesmärkide saavutamiseks?

Muusikaõpetuses IKT õppevahendeid kasutades kinnistame omandatut, nagu informatsiooni oskuslik leidmine internetis, loogika kasutamine noodiõpetuses lihtsate programmide abil jne.
Üldpädevuste elluviimine püstitab eesmärke nii õpetajale kui ka õpilasele:

  • suutlikkus organiseerida õpikeskkonda ja hankida vajaminevat teavet. ( Põhikooli riiklik õppekava, 2. jagu, Õppe- ja kasvatuseesmärgid, § 4, lõige 4);
  • kasutatakse nüüdisaegset ja mitmekesist õppemetoodikat, -viise ja -vahendeid.

(Põhikooli riiklik õppekava, 3. jagu, Õppimise käsitus ja õpikeskkond, § 5, lõige 4 (6))
Pidades silmas IKT kasutamist muusikaõpetuses ja õpilaste varajast võõrkeeleoskust, toon selgituseks välja lõike erinevate kooliastmete pädevustest.

 

I kooliaste (4. jagu, § 7)
Õpilane:

  • mõistab ja kasutab õpitavas võõrkeeles igapäevaseid äraõpitud väljendeid ja lihtsamaid fraase;
  • oskab kasutada lihtsamaid arvutiprogramme ning kodus ja koolis kasutatavaid tehnilisi seadmeid.

II kooliaste (5. jagu, § 9)
Õpilane:

  • oskab kasutada arvutit ja internetti suhtlusvahendina ning oskab arvutiga vormistada tekste.

III kooliaste (6. jagu, § 11)
Õpilane:

  • valdab vähemalt üht võõrkeelt tasemel, mis võimaldab igapäevastes olukordades suhelda kirjalikult ja suuliselt ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid tekste;
  • suudab tehnikamaailmas toime tulla ning tehnikat eesmärgipäraselt ja võimalikult riskita kasutada;

Ainevaldkonnas „Kunstiained” (lisa 6) on toodud, et põhikooli lõpuks oskab õppur leida kultuurinähtuste seoseid teaduse, tehnoloogia ja majandusega, suhtub teadlikult ja kriitiliselt erinevatesse infokanalitesse. Loovtegevuse käigus kasutatakse erinevaid vahendeid ja katsetatakse uusi tehnoloogilisi võimalusi. Tutvutakse andmebaasidega, meediakeskkonna võimaluste ja ohtudega ning autorikaitse küsimustega.
Nõuded koolile
Muusikaõpetuse läbiviimisel kehtestab põhikooli riiklik õppekava minimaalsed nõuded. Toon siinkohal välja vahendid ja programmid, mis puudutavad IKT rakendamist: süntesaator, muusikakeskus HIFI, internetiühenduse ja helikaardiga arvuti ning noodistusprogramm ja MIDI salvestusprogramm, fonoteegi (CD, DVD, VHS) kasutamise võimalus.

 

IKT võimaluste kasutamine

I kooliastmes piirdub õpilase infotehnoloogia kasutamine oskusega käsitseda muusikakeskust.

Soovitusi õpetajale.

Lõbusad arvutimängud. Seotud muusikalise kirjaoskusega. Kinnistavad rütmivorme jms.
Näide:
http://www.happynote.com/music-notes.html
NB! Mängu juhend on ingliskeelne. Kuna see on väga lihtsasti mõistetav, siis suudavad nutikamad lapsed selle ise läbi lugeda või alustada mängu üldtuntud arvutiklahve (Enter, nooleklahvid, tühikuklahv) kasutades. Muusikaterminid on rahvusvahelised, noodivõti ega noodid ei vaja ju tõlkimist. Piisab õpetaja selgitavast kommentaarist, millise rütmivormiga on tegemist.

 

Smarttahvel. Kui koolis on olemas selline võimalus, siis on põnev mänguliselt omandada noodipikkusi, kirjutada noodijoonestikule JO-võti, lohistades sõrmega tahvlil või teha sama liigutust arvutihiirega, kui arvutisse on installeeritud vastav programm.
Smarttahvlil saab näha ka pillide pilte, lisada pillile nimi ja kuulata vastava instrumendi häält (mõistagi on hääl elektrooniliselt imiteeritud).

 

II kooliastme pädevuste hulka kuulub oskus kasutada arvutit suhtlusvahendina ning hankida selle abil vajalikku informatsiooni. Ka laulutekstid muutuvad keerulisemaks ja vajavad treeningut nii klassitunnis kui ka kodus.

 

Soovitusi õpetajale.

Hot Potatoes (Version 6). Arvutipõhised enesekontrollitestid. Programm on vabavaraline ning lihtne käsitseda, sisaldab viit erinevat tüüpi ülesannet. Kuigi testid annavad õpilasele pärast ülesande lahendamist vastuse protsentides, saab õpetaja oma reegleid kehtestades kasutada neid teadmiste kontrollina. Ülesannete koostamisega saavad tunnis hakkama ka õpilased ise, koostades õpitud materjali kohta ristsõnu, valikvastustega küsimusi või sisestades laulusõnu, et treenida nende peast oskamist.

 

Näide:
http://arhiiv.koolielu.ee/files/Valged_j6ulud.htm

 

Muusikaline kirjaoskus
Smarttahvel pakub häid võimalusi nt helistike tundmaõppimiseks. Programm lubab kasutada erinevaid noodivõtmeid, noodijoonestiku tüüpe, helistike märke, noodipikkusi jm. Laulu või omaloomingulise instrumentaalse muusikapala taasesitamist võib proovida järgmise näite abil:
http://www.noteflight.com/login
Programmi registreerimise järel tuleb valida vabavara. Lihtsamatest ülesannetest alustades võib jõuda iseseisvamate ja keerulisemateni. Õpetajalt nõuab see loomulikult veebilehe kasutamisoskust. Julgustan õpetajaid programmi kasutama, kuna see ei vaja noteerimise jaoks lisaoskusi ega seletusi, piisab väikestest katsetustest, et olla õpilastele toeks.
Muusikateoreetilisi küsimusi on võimalik kinnistada mänguliselt nt ristsõnade koostamisega Hot Potatoes programmis või ka
http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/

Muusika kuulamiseks on tänapäeval palju erinevaid võimalusi. Klassitunnis on CD-plaadid, aga ka õppevideote või kontsertide lindistuste DVD-d. Kuna tunni aeg on piiratud, siis on soovitav enne esitlemist välja otsida sobivad lõigud, mis täidavad muusika kuulamise eesmärki.
Esitlusteks saab kasutada paljudele tuntud PowerPoint’i võimalusi. Nende koostamisel oleks tore, kui nupukeste alla lisatakse ka muusikanäiteid. NB! Piltide ja muusikanäidete lisamisel tuleb kindlasti tutvuda autorikaitse seadusega.
Palju õppevahendeid on loonud aktiivsed muusikaõpetajad, kelle töölehti ja esitlusi võib leida koolide kodulehekülgedelt, nt http://sites.google.com/site/yhismuusika/toeoelehed või http://lemill.net ning kvaliteedikontrolli läbinud http://www.koolielu.ee lehekülgedelt.

 

III kooliaste

Lisaks eespool mainitud IKT vahenditele omandavad õpilased selles astmes õpetaja juhendamisel PowerPoint’i koostamise oskused. Õpetaja sõnastab projektülesande võimalikult täpselt ja planeerib ajaliselt nii, et lisaks koostamisele jätkuks aega seda ka klassikaaslastele esitleda. Tuntud õppemeetod, ajajoone koostamine, on tänapäeval teostatav ka elektroonilisena: www.dipity.com
See on samuti vabavara, kuid nõuab registreerimist. Siin tuleb õpilasel eelnevalt määrata, kes näeb tema tööd, kes saab täiendada. Klassitunnis saab info vahetamiseks ja kogumiseks kasutada ka Skype’i abi, rakendades seda nii individuaalses kui ka rühmatöös. Elektroonilise ajajoone võlu on selles, et lehekülje kasutamisel puuduvad piirangud. Sobib hästi ka koduseks iseseisvaks tööks juhul, kui õpilasel on võimalus kasutada internetti.

Töölehtede koostamine
Üsna tihti soovivad õpetajad töölehti ise koostada. Selleks võib kasutada Microsoft Word’i, kuid on ka teisi võimalusi. Sisestades Google’i otsingusse märksõna worksheets for teachers, leiate mitmeid näiteid töölehe tegemiseks. Järgida tuleb lühikesi ingliskeelseid juhiseid. Tööleht tuleb õpilasele täitmiseks välja printida.
http://www.worksheets4teachers.com/generators.php

 

Muusika noodistamine

Internetis võib leida tuntud noodistamisprogramme, näiteks Sibelius 6
http://www.sibelius.com/products/sibelius/6/index.html

Finale
http://www.finalemusic.com/finale/new.aspx

 

Soovitus õpetajale.
Enne kui otsustate programmi osta, katsetage sobivust demovariandi peal, sest selle allalaadimine arvutisse on tasuta. Riikliku õppekava ettekirjutuste järgi peab igas koolis olema ka originaalvariant. Tavaliselt pakuvad muusikakauplused koolidele taolisi programme soodushinnaga, kuna programmi kasutatakse õppe-eesmärgil.

 

Muusika kuulamine
DVD-lt kontserdi lindistuse vaatamist/kuulamist saab kasutada kontserdikülastuse asendusena, et siis selle põhjal harjutada retsensiooni kirjutamist. See võib motiveerida õpilasi külastama kontserte ja teatrietendusi ning võrdlema plaadilt nähtud/kuuldud kontserti vahetult saadud kontserdielamusega.

 

Huvitavat materjali võib leida ka www.youtube.com, kuid soovitan õpetajal näited enne läbi vaadata/kuulata ning esitlemisel kasutada täisekraani-varianti, et lisaks soovitule ei oleks nähtavad mittevajalikud väiksed reklaamaknad. Väga andekaid videolõike võib leida http://www.wimp.com

 

Näide:
http://www.wimp.com/choirhands/

Kokkuvõtteks võib öelda, et info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste kasutamine rikastab muusikaõpetust, muudab õpilase tunnis aktiivsemaks. Kogemus on näidanud, et laste eduelamus on suurem, kui nad tunnevad, et neil on oskusi, mida nad saavad igapäevases õppetöös kasutada.

 

Põhikooli valdkonnaraamat KUNSTIAINED 2010