A A A

Individuaalne lähenemine Rocca al Mare koolis

Ingrid Tullus, Rocca al Mare kooli kehalise kasvatuse ja ujumise õpetaja
Maris Kilmi, Rocca al Mare kooli kunstiõpetuse õpetaja

 

Kindlasti on paljud lapsevanemad ja õpetajad nõus väitega, et meie õpilaste koormus on kasvanud hirmuäratavalt suureks. Kuidas me saaksime kasvava põlvkonna tegemisi koolis vähendada nii, et õpilaste teadmised õpitavates ainetes ei kannataks?

Tänases koolis on individuaalne lähenemine õppetöö loomulik osa. Õpetajad proovivad järjest rohkem arvestada õpilase arenguga. Täiesti selge on see, et iga laps on andekas – õpetaja ülesanne on välja selgitada õpilase tugevad küljed ning neid toetada.

Üha enam märkame õpilaste tegevust väljaspool kooli. Kuidas koolivälist huvitegevust kaasata õppetöösse ning kas seda on võimalik arvestada ja aktsepteerida ka koolitöö osana? Rocca al Mare koolis on individuaalne lähenemine üks olulisemaid märksõnu. Proovime oma tööplaane koostada vastavalt õpilase vajadustele ja võimekusele. Mida suurem on klass ja kool, seda keerulisem on õpetajal igaüheni jõuda. Seepärast on oluline, et õpilane ise oma vajadustest ning huvidest õpetajale märku annaks. Hea ja toimiva koostöö aluseks Rocca al Mare koolis on kodu ja kooli tihe koostöö.

Igal aastal on koolis ka neid peresid, kes oma elu- ja töökorraldusest tulenevalt veedavad osa õppeaastast mõnes teises riigis. Kuidas sellisel juhul õppetööd korraldada, et õpilane kooli naastes tunneks end klassis hästi ning saaks õppimist jätkata koos ülejäänud klassiga? Nooremas kooliastmes on see kindlasti pisut lihtsam – lapsel on üks põhiõpetaja, kellega koostöös saab klassi tegemistel silma peal hoida. Suureks abivahendiks on ka e-kool. Meie kooli praktikas on näiteks perekond, kes pool õppeaastast elab Ameerika Ühendriikides. Selline elukorraldus on perel olnud juba üheksa aastat. Hetkel õpib pere vanim poeg üheksandas klassis, tütar kuuendas ning noorim laps läheb kooli järgmisel sügisel. Ameerikas käivad lapsed kohalikus koolis, õpivad koos oma eakaaslastega. Pärast koolipäeva on huviringid. Ebainimlik oleks nõuda neilt lastelt ka siinse kooliprogrammi läbimist. Koormus läheks liialt suureks ning laste huvi õppimise vastu võiks sedaviisi kaduda. Selle pere lapsed on õpetajatega sõlminud kokkulepped – nad järgivad individuaalset õppekava ning hoiavad silma peal ka e-koolil, et läbitud teemadega kursis olla. Ning et inglisekeelses keskkonnas eesti keel unarusse ei vajuks, on perekonnal võõral maal kaasas emakeelsed raamatud ja aeg-ajalt lennutatakse Rocca al Mare kooli poole teele ka eestikeelseid kirjatükke.

Sarnaselt on tegutsetud ka teistes riikides. Tagasisidena on pered öelnud, et loodusainetes ja matemaatikas nad mahajäämust ei tunneta. Keeltes on edasiminek märgatav. Huvitavaid kogemusi ning põnevaid lähenemisi saavad õpetajad nende õpilaste kaudu edasi anda ka ülejäänud klassile.

Gümnaasiumis on õppesüsteem kursuste meetodil ning suurem vastutus õpitu ees on õpilasel. Välisriigis õppides võib puudutud perioodi kursus jääda omandamata ning iseseisvalt kogu vajaliku programmi läbimine täies mahus võib olla keeruline, kuid kindlasti mitte võimatu. Lisaks kohustuslikele kursustele on gümnaasiumis ka valikkursused. Gümnaasiumi ajal tuleb läbida 6 valikkursust. Siin on õpilasel võimalus siduda oma huvitegevus ja õppetöö. Lisaks koolis pakutud kursustele on võimalik valida kursusi ka väljaspool kooli. Head koostöö näited on Tallinna Tehnikaülikooliga, Eesti Kunstiakadeemiaga ning keeleinstituutidega.

Ka igapäevaselt saab koolis õpilaste koormust pisut vähendada. Näiteks anname me kehalise kasvatuse tundides sportlastele võimaluse oma treening ajastada kehalise kasvatuse tunniga. Olenevalt spordialast võib lapse treeningkoormus kasvada teatud vanuses ja treeningperioodis hüppeliselt. Et noor sportlane kooli ja treeningute all ei murduks, on võimalus koolis arvestada tema tegevusega spordiklubis või treeninggrupis. Kui kooli kehalise kasvatuse tunni ajal ei ole võimalik lapsel oma treeningule minna, saab ta seda aega kasutada õppetööks, kohustusliku kirjanduse lugemiseks vms. Muidugi ei ole see reegliks, et kõik sportlased on kehalise kasvatuse tundidest vabastatud, pigem on see ikkagi mõeldud nendele noortele, kelle treeningkoormus on tavapärasest suurem. Ühtlasi saavad need andekad noored tutvustada kooli- ja klassikaaslastele oma spordiala spetsiifikat ning end juhendaja ametis proovile panna.

Sarnast lähenemist on võimalik kasutada ka teistes ainetundides. Näiteks muusikakoolis õppivad lapsed võiksid koolis muusikatundide ajal oma instrumenti harjutada või järgmiseks päevaks õppida. Peamiselt siis, kui tunnis läbitav on seotud õpitulemustega, mille nad muusikakoolis nagunii saavutavad.

Huviharidust ja õppetööd saab suurepäraselt siduda 8. klassis ette nähtud loovtööga. Selle kaudu saab oma hobi ka kaaslastele tutvustada. Meie Rocca al Mare koolis oleme loovtööde valmistamisele pühendanud õppeaasta III perioodi, mil kunsti ja käsitöö tunnid on mõeldud just loovtöö valmistamiseks. Kui õpilane viib loovtööga seotud ülesandeid läbi pärast tunde, saab ta klassitundi kasutada muuks oluliseks tegevuseks. Oluline on jälgida, et võidetud aega saaks õpilane tõepoolest kasutada enesele kasulikult.

Kokkuvõttes oleks igal õpetajal hea mõelda selle peale, kuidas just tema aines saaks rakendada väljaspool kooli õpitut nii, et meie laste koormus väheneks, kuid teadmised seejuures mitte.

tagasi