A A A

IKT vahendite kasutamine usundiõpetuses

Lehte Jõe – Taebla Gümnaasiumi usundiõpetuse õpetaja
Artikkel on valminud koostöös kooli informaatikaõpetaja Kristel Terepingiga

 

Usundiõpetuse õppetegevust korraldades on võimalik ellu viia uuenenud õppekava nõuet rakendada nüüdisaegseid IKT-l põhinevaid õppematerjale ja -vahendeid, kui laiendada õpikeskkonda arvutiklassi. Seal on lihtsamgi kasutada sääraseid aktiivõppemeetodeid nagu projektõpe, õpimapi või uurimistöö koostamine.

 

Usundiõpetust ja informaatikat omavahel lõimides saame nüüdisaegse õpikeskkonna, mis toetab läbiva teema „Tehnoloogia ja innovatsioon“ eesmärkide täitmist. IKT vahendite rakendamisega pakume õpilasele võimaluse uuendada enda õppimisviise ja -vahendeid ning luua oma personaalne õpikeskkond.
Usundiõpetus ja informaatika on kergesti lõimitavad kõigi õppeainetega. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia moodustab loomuliku osa tänapäevasest õpikeskkonnast. Usundiõpetuse teemasid käsitledes õpib õpilane eetiliselt käituma õpikeskkonnas. Usundiõpetuse teemakohaseid ülesandeid täites kujuneb õpilasel IKT pädevus.

 

Usundiõpetuse, IKT ja loodusõpetuse lõimingu näiteks toon Taebla Gümnaasiumi kodulehel oleva õppematerjali „Tähed looduses” (http://www.taebla.edu.ee/index.php?leht1=510&leht=5). Seal leiduvaid esitlusi võib kasutada illustreeriva materjalina I kooliastme näidistöökava alateema „Imestamine ja märkamine. Loodus” käsitlemisel.

 

Kuna usundiõpetuses puuduvad õppematerjalid õpiku ja töövihiku näol, siis võimaldab kahe õppeaine lõimimine õpilastel koostada oma töödest õpimapi. Varasematel aastatel olen töölehed välja printinud, et õpilased saaksid neid vaadata, omavahel võrrelda ja kodustelegi näidata. Töölehed köitsime lihtsate vahenditega ning kevadel sai iga õpilane enda koostatud töövihiku. Kui majanduslikud võimalused paranevad, püüame seda taas rakendada. Noorematel õpilastel on põnev vaadata, mismoodi paistab arvutis tehtud töö välja paberil.

 

Uuenenud õppekava lisa 10 „Informaatika“ järgi ei ole I kooliastmes eraldi informaatikakursust vaja. IKT-ga seonduvaid teemasid käsitletakse lõimituna teiste õppeainetega. Kui aga korraldada usundiõpetuse õppetegevust arvutiklassis, kus õpilase põhiline töövahend ongi arvuti, siis olen pidanud vajalikuks õpetada alates 2. klassist kasutama arvutit töövahendina, nagu seda soovitab II kooliastme ainekava.

 

Usundiõpetuse tunnid on üles ehitatud nii, et ühes osas käsitletakse uut teemat (miniloeng, ettelugemine, lugude jutustamine, vestlus, arutelu, kuulamisülesanne, esitlus, videoklipp, piltide ning maalide vaatlus jms). Järgneb iseseisva töö tegemiseks vajalik arvutiõpetus ja õpitu rakendamine usundiõpetuse töölehe täitmisel (oma arvamuse kirjutamine, joonistamine, võrdlustabeli koostamine, pildiseeria või mõisteskeemi koostamine, kiri käsitletud tegelasele vms). Õpilaste töötempo ning arvutioskused on väga erinevad. Kiirematel õpilastel jääb mõni minut tunni lõpus aega. Siis on neil luba kaaslasi aidata (kui kellelgi on arvutiprobleem) või internetti kasutada.

 

Väga tähtis on silmas pidada lõimingut eesti keelega. Õpilased kasutavad oma suhtluskeskkondades keelt, mis ei vasta sageli kirjakeele normidele. Tööde kontrollimine on õpetajal lihtsam, kui arvutis töötab õigekirjakontroll. Õpilane näeb oma vigu ja parandab ise. Kirjalike tööjuhendite järgi töötamine arendab funktsionaalse lugemise oskust.

 

Õpilastele peab õpetama ka arvutikeele nõudeid (tühikute kasutamine, lõigu lõpetamine, reavahed jne).
Läbivat teemat „Tervis ja ohutus” on samuti oluline lõimida ühendatud ainetundidesse. Iga uut õppeaastat alustame sellega, et meenutame õiget istumisasendit, silmade tervishoidu, häid tavasid suhtluskeskkondades, privaatsuse vajalikkust ning selle rikkumisega kaasnevaid ohtusid. Vaja on selgitada, et internet on keskkond, kus kehtivad riigi seadused, millest tulenevad iga kasutaja õigused ja kohustused. Abiks võiks olla http://www.leim.ee.
Sageli on küsitud, kuidas tagada arvutiklassis, et õpilased kuulaksid ja teeksid seda, mida õpetaja on ette andnud. Selleks on loodud klassihaldustarkvarad, meie koolis näiteks NetOpSchool. See võimaldab õpetajal juhtida oma arvutist õpilaste arvuteid, saata kõigile töölehti ja neid tagasi korjata, piirata interneti kasutust ning jälgida kogu klassi tööd oma töölaua tagant.

 

Nooremate õpilaste puhul võib internetist vajaliku lehekülje leidmine võtta palju aega. Olen õpilaste abistamiseks loonud endale lingikogu, kust saan saata õpilaste arvutitesse vajaliku lingi. Nii olen kindel, et õpilane satub õigele leheküljele. Artikli lõppu olen lisanud linke, mis võiksid õpetajale abiks olla. Alati tuleb aga arvestada seda, et mõni link ei tööta või seda lehekülge enam pole.

 

1. klassiga ma arvutiklassis ei käi. Arvutit kasutan oma klassiruumis juhul, kui on midagi näitlikustada (nt projektoriga seinale näidata).

 

2. klassi õpilastega alustame teksti sisestamist ja vormindamist lihtsamate ülesannetega ning harjutame tööd hiirega. Ehkki enamik lapsi on juba enne kooli tublid arvutikasutajad, näitab kogemus, et hiirega toimetamist peab veel kooliski harjutama. Selleks on vahvaid internetipõhiseid keskkondi ja mänge, nt kaks linki: http://www.kristel5.wikispaces.com (eestikeelne õpetus) ja http://www.ferryhalim.com/orisinal.

 

Üks võimalus on saadaval Taebla Gümnaasiumi kodulehel: http://www.taebla.edu.ee/HANJIE/. Mängu looja on Kalev Rodima, kes koostöös artikli autoriga valmistas selle TLÜ Haapsalu Kolledži lõputööna. Hiire tööd harjutades arendatakse ka psüühilisi protsesse. Õpetaja peaks mõistatused ise enne lahendama, siis saab teada, missuguseid pilte võiks tunniteemaga siduda. Paraku on mõistatused I kooliastme tagasihoidlikumate võimetega õpilastele rasked. Esialgu peab koos lahendama, et õpilased hakkaksid mõistma, kuidas seda teha.

 

Järgmisena õpime selgeks kopeerimise, salvestamise, olemasolevate failide ja oma kausta avamise. Kui on vaja pilte töölehele lisada, siis olen 2. klassi õpilaste jaoks valiku pilte arvutisse (vahel õpilaste kaustadesse) salvestanud. ClipArtist otsimine võtab nendel veel liiga kaua aega. 2. klassis õpetan Wordi vahenditega joonistamist, skeemide tegemist või siis Paintis pildi joonistamist.

 

Kuna teksti sisestamisele kulub palju aega, siis on esimesed töölehed sellised, kus õpilane peab liigse kustutama või lauseid õigesse järjekorda panema, pealkirja vormindama, kirja suurust või šrifti muutma. Ajapikku muutuvad ülesanded keerulisemaks. Et tunnis aega kokku hoida, olen teinud faili ise valmis ning saatnud õige nime ja juba vormistatud päisega õpilaste arvutitesse. Õpilane avab faili, topeltklõpsuga avab päise, kirjutab oma nime ja salvestab ning asub tööülesannet täitma. Olen kasutanud ka kombineeritud ülesandeid. Näiteks Noa teema juures joonistasid õpilased Wordis vikerkaare piirjooned, printisid ning värvisid värvipliiatsitega.

 

3.–4. klassis õpetame keerukamaid tekstitöötlusoskusi. Lisandub töö mitme programmi aknaga. Illustreerivaid pilte otsivad õpilased ise ClipArtist või joonistavad mõne lihtsama joonistusprogrammiga, salvestavad ja kopeerivad Wordi dokumenti. Õpilased koostavad ise tabeleid ning vormindavad (võrdlemine). Mõisteskeemide koostamiseks on hea kasutada programmi Kidspiration.

 

Mida vanemad õpilased on, seda rohkem on iseseisvat tööd tööjuhendite järgi. 2. klassi alguses annan tööjuhendid suuliselt, samal ajal näitan projektoriga seinale, mida teen. Järk-järgult lähen üle kirjalikele tööjuhenditele, kus töökäik on punktidena kirja pandud.
I kooliastmes hindan suulisi vastuseid, rühmatöid ning arvuti vormistatud töölehti. Töölehte hinnates ei arvestata õigekirjavigu, küll aga nõutakse nende parandamist. Ka arvuti kasutamise oskust 2. klassis ei arvestata. Tähtis on see teadmine, mille õpilane kirja paneb. Aasta alguses tuleb tihti õpilasega vestelda, et aru saada, kas tagasihoidliku sisu taga on puudulikud teadmised või jäi ta hätta kirjutamisega. I kooliastme lõpus ja II kooliastme alguses koosneb kirjaliku töö hinne kahest osast (sisu ja vormistus). Andes tunde arvutiklassis, saan pakkuda õpilastele võimalust harjutada oma tööde esitlemist. Samal ajal, kui õpilane esitleb oma tööd, näeb klass seda seinalt.

 

Mitme aasta kogemus on näidanud, et usundiõpetuse hinded on enamasti positiivsed. Väga harva juhtub, et tuleb panna puudulik hinne, enamasti siis, kui II kooliastmes ei esita õpilane hindelist tööd.
Nooremate klasside õpilased tavaliselt koduseid töid tegema ei pea. Kodusteks töödeks võivad olla pereliikmete või sõprade arvamuse küsimine, mingi teema kohta info otsimine, lühijutu või oma arvamuse kirjutamine vms. Kui õpetasin III kooliastmes, said õpilased kodused tööülesanded (kui ekooli veel ei olnud) ja saatsid vastused e-posti teel. 4. klassi õpilased soovisid samuti esitada kodused ülesanded e-posti teel. Õpilasel on alati võimalus tuua kodune töö paberil.

 

Programmid, mida olen kasutanud

Kidspiration – mõisteskeemide loomine
HotPotatoes – ristsõnade ja enesekontrollitestide loomine
Paint ja Pain.Net – joonistusprogrammid
ArtRage – maalimisprogramm
MS PowerPoint – esitluste loomine, võimalus teha animeeritud lugusid ja õppemänge (nt http://www.taebla.edu.ee/index.php?leht1=5031&leht=5)
Cartoonist – pildi venitamine

Kasulikud lingid

Eetika
Eetikaveeb, kus on mitme alateema all näitejuhtumid ja õppematerjalid: http://www.eetika.ee/
BBC materjalid keskastmele: http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/rs/
http://www.youtube.com/watch?v=I6f_fUj1f3U
Lood inimestest, keda eeskujuks võtta: http://www.myhero.com/go/hero.asp?hero=faith
Holokausti materjalid: http://motlc.wiesenthal.com/site/pp.asp?c=gvKVLcMVIuG&b=358201

Maailma usundid

http://www.worldreligions.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/religion/religions/index.shtml
http://www.reonline.org.uk/
Maailmareligioonide kaardid: http://www.wadsworth.com/religion_d/special_features/popups/maps/maps_f.html
Eesti Juudiusu Kogudus: http://www.eja.pri.ee
Hinduism
Krishna Teadvuse Eesti Kogudus: http://iskcon.ee/
http://www.sea.ee/~ys/VEEL/PIN.HTM
http://www.sea.ee/~ys/KARAK/PAKIND.HTM
Islam
http://arhiiv.koolielu.ee/pages.php/03190202?txtid=3995
Eesti islami koguduse koduleht: http://www.islam.ee/
Budism
Budismiinstituut: http://www.budismiinstituut.ee/uldinfo.htm
Eesti Budistliku Koguduse Drikung Kagyu Ratna Shri Keskus: http://www.drikung.ee
Tiibeti Budismi Nyingma Eesti Kogudus: http://www.zone.ee/nyingma/kogudus.htm
http://www.sea.ee/~ys/VEEL/VVE11.HTM

Pühapaigad ja traditsioonid Eestis
Rahvakalender, sõnamängud, mõistatused, pärimused jmt: http://haldjas.folklore.ee/ebaas/
Kultuurilaegas: http://www.folk.ee/kultuurilaegas/
Eesti looduslikud pühapaigad: http://maatundmine.einst.ee/
Muinsusameti kodulehelt kirikud: http://kirikud.muinas.ee/
Koguduste kaart: http://www.kehrakogudus.ee/vana/stat/kaart.htm

Eesti suuremad kristlikud kirikud, kirikulugu
Luterlus (EELK): http://www.eelk.ee/
Luterlike kirikute ajalugu: http://www.eelk.ee/kirikud.php
Õigeusk, Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku ajalugu http://www.orthodox.ee/indexest.php?d=ajalugu/ajal
Eesti Apostlik Õigeusu kirik: http://www.orthodoxa.org/EE/estonieEE/estoniaEE.htm
Baptism (EEKBKL): http://www.ekklesia.ee/
Metodism (EMK): http://www.metodistikirik.ee/
Katoliiklus (RKK): http://www.katoliku.ee/
Adventism, Seitsmenda Päeva Adventistid: http://www.advent.ee/
Armeenia Apostlik Kirik: http://www.armkirik.ee/est.htm
Karismaatiline Episkopaalkirik: http://www.ekek.ee/

Piibel
Elektrooniline piibel: http://www.piibel.net
PP esitlus Piiblist: http://arhiiv.koolielu.ee/pages.php/03190301?txtid=3295
Loomislugu: http://www.kids4truth.com/eng_creation.htm
He Qi pildigalerii piiblilugude teemadel: http://www.heqigallery.com/
Vana Testament
Pildid suurtelt kunstnikelt: http://www.uni-leipzig.de/ru/
Egiptuse ehete meisterdamine: http://daniellesplace.com/html/egyptian_crafts.html
Pilte Niinivest: http://www.ezida.com/ninive.htm, http://www.ezida.com/phninive.htm
Iisraeli muuseum: http://www.israelbiblemuseum.com/index.html
Iidsed piibliaja kaardid: http://www.bible-history.com/ancient_maps/
Kaardid uuest ja vanast testamendist: http://www.biblestudytools.com/resources/maps/
Ülestõusmispühad
http://www.youtube.com/watch?v=6Ub9RbxFRaM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=xtEHYQvu_c4&feature=related
Taustmuusikaga filmiklipid filmist „Passion“ Jeesuse kannatamisest ja ülestõusmisest:
http://www.youtube.com/watch?v=8vnpCx7-eH0&feature=related

Filmiklipi koostamine
http://www.dfilm.com

Koomiksite koostamine
http://www.toondoo.com
http://www.readwritethink.org/materials/comic/index.html

 

Põhikooli valdkonnaraamat SOTSIAALAINED 2010