A A A

II OSA Lõiming õppeainetes

Sissejuhatus

Eesti emakeeleõpetuse üks kesksemaid vastuolusid viimased 12 aastat on olnud vaidlus integreeritud õpetuse põhjendatuse üle. 1996. aastal jõustunud riiklikus õppekavas olid põhikooli astmel seni eraldi õppeainetena olnud kirjandus ja eesti keel ühendatud aineks emakeel; 2002. aasta õppekavas muudeti aine nimetus (eesti keel ja kirjandus), kuid see jäi siiski üheks õppeaineks. Kuigi uuendus puudutas vaid põhikooli, on vaidlus eesti keele ja kirjanduse lõimitud õpetuse üle kujunenud üheks emakeeleõpetuse metoodika enim vaieldud teemaks.

 

Vaatamata pikale ajale ei ole ühtki ühisõppeaine õpikut või suuremahulist õppevara ilmunud ja koolipraktikas pole kuskil neid aineid ka üheskoos õpetatud. Ilmselt ongi vähegi mõistliku metoodika puudumine kõige määravam põhjus, miks eesti keele ja kirjanduse ühendamine üheks õppeaineks pole siiani õnnestunud.

 

Minu hinnangul on põhiline takistus uue metoodika väljatöötamisele olnud sügavalt juurdunud ainekeskne õpetamispraktika, mida võtavad loomulikuna niihästi metoodikud, õpikute autorid, õpetajad kui ka õpilased. Selle praktika kohaselt on õpetuse eesmärk ainesisu omandamine ning et eesti keele ja kirjanduse sisud on erinevad (näiteks kolmas välde ja Quasimodo), siis on neid samahästi kui võimatu koos õpetada: ei saa ju ühes tunnis käsitleda vältevaheldust ja „Jumalaema kirikut Pariisis”.

 

See praktika on takistuseks ka uue õppekava eesmärgi saavutamisele, mis seab sihiks pädevuste arendamise. Pädevuste arendamine ainekeskse lähenemisega on aga väga vaevaline – see oleks nagu õpetada klaverimängu ilma seda harjutamata, õppides vaid klaveri ehitust, tüüpe ja arengut. Seega tuleks kõigepealt töötada välja pädevuste arendamisel põhinev metoodika, seejärel oleks aga võimalik sellele tuginedes rakendada ulatuslikumat lõimingut eeskätt kirjandusõpetusega, aga ka koolivälise tegeliku eluga.

 

Lõiming õppeainetes

 

Lõimingust eesti keele õpetusesMartin Ehala
Kirjandusõpetuse lõiminguid põhikoolisAndrus Org
Интеграция предмета “Русский язык” в основной школе с русским языком обученияSvetlana Jevstratova
Интеграция курса «Литература» в школе с русским языком обученияSergei Mitjurjov
Võõrkeelte ainevaldkondlik lõimingViive Korb, Aet Raudsep, Reet Jõgeva, Katrin Meinart, Leili Sägi
Lõiming inglise keele õpetamiselAet Raudsep
Lõiming vene keele õpetamisel – Viive Korb
Ainetevaheline lõiming saksa keele õpetamiselReet Jõgeva
Lõiming prantsuse keele õpetamiselKatrin Meinart
Eesti keele kui teise keele lõimingustLeili Sägi
Lõimimisvõimalusi põhikooli kunstisAnu Tuulmets
Lõiming muusika ainekavasJulia Trubatšova, Sille Tiks
Lõiming kehalises kasvatuses – Andre Koka
Lõiminguvõimalusi põhikooli matemaatikas – Tiit Lepmann
Sotsiaalainete valdkondlik lõimingKristi Kõiv
Lõiming inimeseõpetuses  – Kristi Kõiv
Lõimingu võimalused põhikooli ajaloo ainekavas  – Ülle Luisk
Lõiming ühiskonnaõpetuse ainekavas – Aare Ristikivi
Loodusainete valdkondEnn Pärtel
LoodusõpetusEnn Pärtel
BioloogiaMerike Kilk, Ana Valdmann
Füüsika lõiming põhikoolisRiina Leet
Keemia lõimingust teiste õppeainetegaAivar Vinne, Lembi Tamm
Geograafia – Ülle Liiber
Lõiming käsitöö ja kodunduse ainekavasTiina Saago
Lõiming tehnoloogiaõpetuses – Mart Soobik