A A A

Hooldusõppe tase

Ainerühmade ülesandeks on luua tegevusvaldkondade raamatud, milles kirjeldatakse:

 • tegevusvaldkonna kirjedus, rõhuasetused, metoodilised soovitused
  • taotletavad õpitulemused arengutasemeti
  • õppesisu arengutasemeti

Tegevusvaldkondade raamatutele koostatakse ühine üldosa, milles kirjeldatakse: 

 • hooldusõppe eesmärk;
 • hooldusõppe põhimõtted, nt:
  • üldõpetuse põhimõtete rakendamine, lõiming
  • kontsentrilisuse printsiibi ja spiraalõppekava rakendamine
  • liikumine õpilase lähiümbrusest kaugemale
  • õppimine läbi praktilise tegevuse
  • õpetaja osalus, sh abi osutamise tasandid
  • AAC vahendite kasutamine jms
 • õpetaja kõne ja/või AAC vahendite kasutamine, tööjuhised;
 • õppijate eripärad arengutasemete kaupa, mõiste “arengutase” kasutamise selgitused;
 • IÕK koostamine;
 • hindamine
  • õpilase arengutasemete hindamine IÕK koostamiseks
  • kokkuvõttev hindamine vastavalt IÕK-le
 • õpilase õpi(arengu)keskkonna kujundamine.