A A A

Hindamisest muusikaõpetuses

2010
Karolina Sepp, Eesti Rahvusvaheline Kool
Aive Skuin, Audentese Erakool

 

Kahtlemata on iga muusikaõpetaja seisnud silmitsi probleemiga, kuidas riiklikus õppekavas määratletud õpitulemuste alusel objektiivselt hinnata muusikaliselt võimekat ning vähem võimekat last. Kui lähtuda põhimõttest, et muusikaõpetuses kajastab hinne iga õpilase muusikaliste võimete arengut, mitte kaasasündinud muusikalisi eeldusi, leiab ka sellele dilemmale lahenduse.

 

2010. aasta riiklikust õppekavast lähtub, et muusikaõpetuses annab hindamine tagasisidet õpilase võimekuse ja tema individuaalse arengu kohta, on lähtekohaks järgneva õppe kujundamisele, stimuleerib ning motiveerib õpilast parematele tulemustele ja enesearendusele. Hinnatakse õpilase teadmiste ja oskuste rakendamist muusikalistes tegevustes, arvestades ainekavas taotletavaid õpitulemusi. Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata ( Põhikooli riiklik õppekava, lisa 6, 8–9). Senisest suuremat tähelepanu on hindamisel pööratud õpilase osalusaktiivsusele (nii tunnis kui ka tunnivälises muusikalises tegevuses) ning eneseanalüüsioskusele.

Põhikooli ainekava kõikide kooliastmete õpitulemused kajastavad õpilase head saavutust, s.t hinnet „neli“.

 

2010. aasta riikliku õppekava järgi liigitub hindamine kujundavaks ja kokkuvõtvaks hindamiseks.

 

Kujundav hindamine

 • jälgib õpilase arengut,
 • keskendub protsessile,
 • aitab eesmärke seada

Kujundava hindamisena mõistetakse õppeperioodi kestel toimuvat hindamist, analüüsitakse õpilase teadmisi, oskusi, hoiakuid, väärtushinnanguid ja käitumist, antakse õpilastele tagasisidet õppimise tulemuslikkuse kohta, motiveeritakse ja suunatakse õpilasi edasisel õppimisel (aidates neil teadvustada oma vajadusi, seniseid saavutusi ning vajakajäämisi) ja kavandatakse järgnevad eesmärgid. Kujundava hindamise ülesandeks on õpilase arengu ergutamine, toetamine ja tema õpitulemuste parandamine.

 

Kokkuvõttev hindamine

 • teeb kokkuvõtte õpilase arengust,
 • keskendub lõpptulemusele,
 • on aluseks õppe edasisele kavandamisele.

Kokkuvõttev hindamine on hinnete koondamine poolaastahinneteks ning poolaastahinnete koondamine aastahinneteks. Põhikool võib tõsta hinnete koondamise sagedust ning kasutada poolaastahinnete asemel näiteks veerandihindeid või trimestrihindeid. Üldjuhul esitatakse koondhinded viie palli süsteemis (Põhikooli riiklik õppekava, 8. jagu, § 19–22).

 

Üks võimalus hindamise objektiivsemaks muutmisel on võimalikult täpsete hindamisskaalade kasutamine. Artikli autorite kogemuste põhjal võib väita, et see võimaldab teadvustada ootusi, vähendada vaidlusi hinnete üle ning lihtsustab õpetaja tööd. Õpilastel on lihtsam aru saada, mida neilt oodatakse, milliste teadmiste ja oskuste eest ning kuidas täpselt hinne kujuneb. Hindamisskaalade koostamine võib esialgu tunduda aeganõudev, kuid kõigi osapoolte – nii õpilaste, vanemate, õpetaja enda kui ka kooli juhtkonna – jaoks muutub hindamine arusaadavamaks ning läbipaistvamaks.

 

Käesolevas artiklis toome mõningaid näiteid hindamisskaalade koostamisest ja rakendamisvõimalustest III kooliastme õpitulemuste põhjal (Põhikooli riiklik õppekava, lisa 6, lk. 13–16).

 

Hindamine sisaldab kõiki muusikaõpetuse koostisosi:

 1. laulmine;
 2. pillimäng;
 3. muusikaline liikumine;
 4. omalooming;
 5. muusika kuulamine ja muusikalugu;
 6. muusikaline kirjaoskus;
 7. õppekäigud.

 

Lisaks sellele hinnatakse ka õpilase aktiivsust, tunnist osavõttu, hinnangut enese ja kaasõpilaste osalemisele ning saavutustele õppes. Õpilase aktiivset osalemist koolikooris, silmapaistvat esinemist kooliüritustel ning kooli esindamist konkurssidel ja võistlustel arvestatakse õppetegevuse osana koondhindamisel (Põhikoooli riiklik õppekava, lisa 6, lk 5, 8–9). Eelkõige tuleb hinnata seda, mida tahetakse saavutada.

 

Ülaltoodud muusikaõpetuse koostisosi, samuti osalusaktiivsust ning eneseanalüüsioskust võib tinglikult koondada 4 kriteeriumi alla, lähtudes sellest, mida õpilane seatud ülesande puhul peab oskama ehk mida hinnatakse:

 • teadmised,
 • praktilised oskused,
 • eneseanalüüsioskus,
 • osalusaktiivsus.

 

Teadmised – muusikaline kirjaoskus, oskussõnavara, muusika kuulamine ja muusikalugu (analüüs);

praktilised oskused – laulmine, pillimäng, omalooming, muusikaline liikumine;

eneseanalüüsioskus – oskus analüüsida nii enda kui ka kaasõpilaste osalemist ja saavutusi muusikalistes tegevustes;

osalusaktiivsus – tunnist osavõtt, aktiivne osalemine muusikalistes tegevustes nii koolis kui ka väljaspool kooli (osalemine koorilaulus, õppekäikudel; kontsertide ja muusikaetenduste külastamine).

 

Iga kriteeriumi puhul kirjeldab konkreetne õpitulemus (eesmärk või ülesanne) seda, mida õpilane peab oskama teha ehk mida hinnatakse. Kuidas ta peaks seda tegema, on tabelis lahti kirjutatud (hindamisskaala 1–5).

 

Järgnevalt esitame muusika õpitulemuste hindamise võimalusi III kooliastmes 4 kriteeriumi alusel. Iga kriteeriumi alguses on valikuliselt välja toodud 2010. aasta muusika ainekavas kirjeldatud õpitulemused. Koostatud hindamisskaalad on üldised. Ühes näites on arvestatud õpilasega, kes pole küll muusikaliselt võimekas, kuid kes on väga kohusetundlik ning kelle motivatsioon ja soov musitseerida on väga suur.

 

Teadmised

Järgnev hindamisskaala sobib kõige paremini faktiteadmiste, näiteks muusikalise terminoloogia (helivältused, rütmifiguurid, helistikud, oskussõnad jm) rakendamise kontrollimiseks. Kuna õpilane peab teadma, mida ja kuidas hinnatakse, siis soovitame iga hindelise töö algusesse lisada hinnete ja punktisummade tabeli.

Hinne Punktisumma* Kirjeldus
5 90 – 100 Õpilane omab õpitud materjalist väga häid teadmisi.
4 75 – 89 Õpilane omab õpitud materjalist häid teadmisi.
3 50 – 74 Õpilane omab õpitud materjalist rahuldavaid teadmisi.
2 20 – 49 Õpilane omab õpitud materjalist mitterahuldavaid teadmisi.
1 0 – 19 Õpilase teadmised õpitud materjalist on puudulikud.

* 100-st erineva punktisumma korral on vaja teha vastavad muudatused.

 

Teadmised

Õpilane

 • kuulab ja eristab muusikapalades muusika väljendusvahendeid (meloodiat, rütmi, tempot, dünaamikat, tämbrit) ning muusikateose ülesehitust;
 • väljendab oma arvamust kuuldud muusika kohta, põhjendab ja analüüsib seda suuliselt ja kirjalikult, kasutades muusika oskussõnavara;
 • kuulab teiste maade rahvamuusikat, leiab nende iseloomulikke jooni, võrdleb neid eesti rahvamuusikaga, toob esile sarnasusi ja erinevusi.
Teadmised
Hinne Kirjeldus
5 Õpilane väljendab oma arvamust kuulatavast muusikast selgesõnaliselt (nt kirjeldab

5 erinevat muusika väljendusvahendit), analüüsib ja selgitab seda väga põhjalikult,

kasutades muusika oskussõnavara.

4 Õpilane väljendab oma arvamust kuulatava kohta mõningal määral (nt kirjeldab 3–

4 erinevat muusika väljendusvahendit), analüüsib ja põhjendab seda, kasutades

küllaldast muusika oskussõnavara.

3 Õpilane väljendab oma arvamust kuulatava kohta vähesel määral (nt kirjeldab 1–2

erinevat muusika väljendusvahendit), analüüsib ja põhjendab seda, kasutades

vähest muusika oskussõnavara.

2 Õpilane väljendab oma arvamust kuulatava kohta ebapiisavalt, analüüsib ja

põhjendab seda, kasutades vaid üksikuid muusika oskussõnu.

1 Õpilane ei ole täitnud ühtegi ülal kirjeldatud õpitulemustest.

 

Praktilised oskused: laulmine ja pillimäng.

Õpilane

 • laulab ühe- või mitmehäälses rühmas, olenevalt hääle omapärast;
 • laulab oma häält arvestades loomuliku kehahoiu ja hingamise, selge diktsiooni ja puhta intonatsiooniga ning väljendusrikkalt, arvestab esitatava muusikapala stiili; järgib häälehoidu häälemurdeperioodil;
 • oskab laulda eesti rahvalaule (sh regilaulu) ning teab peast oma kooliastme ühislaule;
 • kasutab noodist lauldes relatiivseid helikõrgusi (astmeid);
 • kasutab kaasmängudes ja/või ostinato’des keha-, rütmi- ja plaatpille, plokkflööti või 6- keelset väikekannelt;
 • rakendab musitseerides kitarri lihtsamaid akordmänguvõtteid ning lähtub pillimängus absoluutsetest helikõrgustest (tähtnimedest);
 • kasutab muusikat esitades muusikalisi teadmisi ja oskusi.
Praktilised oskused: laulmine ja pillimäng*
Hinne Kirjeldus
5 Õpilane kasutab muusikalisi teadmisi ja oskusi musitseerimisel võimetekohaselt,

väga heal tasemel, veatult.

4 Õpilane kasutab muusikalisi teadmisi ja oskusi musitseerimisel võimetekohaselt,

heal tasemel, esineb väiksemaid eksimusi (nt meloodias, rütmikas või dünaamikas,

stiilis vm).

3 Õpilane kasutab muusikalisi teadmisi ja oskusi musitseerimisel võimetekohaselt,

rahuldaval tasemel, esineb puudusi ja vigu (nt meloodias, rütmikas või

dünaamikas, stiilis vm).

2 Õpilane kasutab muusikalisi teadmisi ja oskusi musitseerimisel mitterahuldaval

tasemel, esineb olulisi puudusi ja vigu.

1 Õpilane ei ole täitnud ühtegi ülal kirjeldatud õpitulemustest.

 

Praktilised oskused: loominguliste ideede väljendus.

Õpilane

 • rakendab üksi ja rühmas musitseerides teadmisi muusikast ning väljendab erinevates muusikalistes tegevustes oma loomingulisi ideid;
 • kasutab muusikalistes tegevustes infotehnoloogia vahendeid.
Praktilised oskused: loominguliste ideede väljendus*
Hinne Kirjeldus
5 Õpilane       väljendab       oma       loomingulisi       ideid       sobivate       muusikaliste

väljendusvahenditega, võimetekohaselt, selgelt, kindlalt ja arusaadavalt.

4 Õpilane väljendab oma loomingulisi ideid võimetekohaselt, arusaadavalt, esineb

väiksemaid eksimusi.

3 Õpilane väljendab oma loomingulisi ideid võimetekohaselt, mõningal määral,

esineb puudusi ja vigu.

2 Õpilane väljendab oma loomingulisi ideid ebapiisavalt, esineb olulisi puudusi ja

vigu.

1 Õpilane ei ole täitnud ühtegi ülal kirjeldatud õpitulemustest.

* Soovitame ülal toodud skaalad täpsemalt lahti kirjutada, lähtudes konkreetsest ülesandest (laulu esitamine, pillimäng, liikumine, improviseerimine lauldes või pillil jm). Vt järgnevat näidet.

 

Õpilane saab hinde „5”, kui ta esitab vastamisel laulu peast, ilma vigadeta, oma hääle omapära arvestades, loomuliku kehahoiu ja hingamise, selge diktsiooni ja puhta intonatsiooniga ning väljendusrikkalt, arvestab esitatava muusikapala stiili.

NB! Muusikaliselt vähem võimeka õpilase puhul ei saa nõuda puhast intonatsiooni. Selle tegevuse hindamisel soovitame hinnata ka osalusaktiivsust.

 

Praktilised oskused: laulmine.

Õpilane

 • laulab oma hääle omapära arvestades loomuliku kehahoiu ja hingamise, selge diktsiooni ja puhta intonatsiooniga ning väljendusrikkalt, arvestab esitatava muusikapala stiili; järgib häälehoidu häälemurdeperioodil;
 • oskab laulda eesti rahvalaule (sh regilaulu) ning teab peast oma kooliastme ühislaule;
 • kasutab muusikat esitades muusikalisi teadmisi ja oskusi.
Praktilised oskused: laulmine
Hinne Märksõnad Kirjeldus
Muusikaliselt        võimekas

õpilane

Muusikaliselt             vähem

võimekas õpilane

5 Suurepärane Õpilane     laulab     ladusalt,

kergelt, ilma ühegi veata,

loomuliku      kehahoiu      ja

hingamise, selge diktsiooni

ja    puhta    intonatsiooniga

ning             väljendusrikkalt,

arvestab                  esitatava

muusikapala stiili. Esitus

on veenev ja enesekindel.

Õpilane     laulab     ladusalt,

kergelt, ilma ühegi veata,

loomuliku      kehahoiu      ja

hingamisega,                  selge

diktsiooniga                          ja

väljendusrikkalt. Esitus on

veenev ja enesekindel.

4 Korrektne Õpilane        laulab        hästi,

üksikute     vigadega,     selge

diktsiooni         ja         puhta

intonatsiooniga. Esitus on

üldiselt    väljendusrikas    ja

kindel.

Õpilane        laulab        hästi,

üksikute     vigadega,     selge

diktsiooniga.      Esitus      on

üldiselt    väljendusrikas    ja

kindel.

3 Piisav Õpilane laulab selge diktsiooniga, kuid on raskusi ühtlase ja

täpse laulmisega. Esitus on ebakindel, esineb mõttepause ja

eksimusi.

2 Veel

harjutamist

vajav

Õpilane laulab mitterahuldavalt ja vead on selgelt kuulda.

Esinemine ei edasta laulu sõnumit.

1 Väga kehv Õpilane ei tule laulu esitamisega toime.

 

Eneseanalüüsioskus

Õpilane

 • oskab kuulata iseennast ja kaaslasi ning hindab enda ja teiste panust koos musitseerimisel.
Eneseanalüüsioskus
Hinne Kirjeldus
5 Õpilane analüüsib objektiivselt ja põhjalikult enda (või kaasõpilaste) töö

kvaliteeti ning püstitab uusi eesmärke, kirjeldades, mida ja kuidas edaspidi

arendada.

4 Õpilane analüüsib enda (või kaasõpilaste) töö kvaliteeti ja toob välja üksikud

eesmärgid, kirjeldades, mida ja kuidas edaspidi arendada.

3 Õpilane analüüsib vähesel määral ja/või õpetaja toetusel enda (või kaasõpilaste)

töö kvaliteeti.

2 Õpilase analüüs enda (või kaasõpilaste) töö kvaliteedi üle on mitterahuldav.
1 Õpilane ei analüüsi enda (või kaasõpilaste) töö kvaliteeti.

 

Osalusaktiivsus

Õpilane

 • suhtub kohusetundlikult endale võetud ülesannetesse;
 • osaleb meeleldi muusikalistes tegevustes ning kohalikus kultuurielus; aktsepteerib muusika erinevaid avaldumisvorme;
 • laulab koolikooris õpetaja soovitusel ja/või musitseerib erinevates vokaalinstrumentaalkoosseisudes.
Osalusaktiivsus
Hinne Kirjeldus
5 Õpilane suhtub endale võetud ülesannetesse väga kohusetundlikult.

Õpilase huvi, initsiatiiv, panus ja/või soov osaleda erinevates muusikalistes (sh

tunnivälistes) tegevustes on väga suur.

4 Õpilane suhtub endale võetud ülesannetesse kohusetundlikult.

Õpilase huvi ja/või soov osaleda erinevastes muusikalistes (sh tunnivälistes)

tegevustes on piisavalt suur.

3 Õpilane suhtub endale võetud ülesannetesse osalise kohusetundlikkusega.

Õpilane näitab üles mõningast huvi ja/või soovi osaleda muusikalistes (sh

tunnivälistes) tegevustes.

2 Õpilane suhtub endale võetud ülesannetesse ebapiisava kohusetundlikkusega.

Õpilane näitab üles väga vähest huvi ja/või soovi osaleda muusikalistes tegevustes.

1 Õpilane ei ole täitnud ühtegi ülal kirjeldatud õpitulemustest.

 

Ülaltoodud näidete põhjal soovitame koostada detailsed (nt õpilase individuaalsust arvestavad, ainult üht muusikaõpetuse koostisosa või õpitulemust puudutavad) hindamisskaalad. Soovitavalt võiks õpetaja koostada skaalasid koostöös õpilastega, et arendada nende oskust eesmärke seada, oma õppimist ja käitumist eesmärkide alusel hinnata ning õpimotivatsiooni tõsta (RÕK 2010 § 20 p 3). Mida täpsemalt on hindamisskaala lahti kirjutatud, seda selgema pildi see õpilastele ja kõigile osapooltele soovitud tulemustest annab. Üldsõnalisus hinnangute andmisel (nt tubli!) tekitab segadust ja vääritimõistmist.

 

Skaalade koostamisel soovitame keskenduda positiivsele, s.t sellele, millega õpilane on toime tulnud. Hindamise puhul vaadeldakse õpilase arengut seoses konkreetsete ülesannete ja eesmärkidega, mitte võrdlevalt teiste õpilaste saavutustega. Nii on võimalik luua avatud ja hooliv õhkkond, mis teeb ka õpilase oma õpikogemuse ja -tulemuse eest vastutavaks. Ideaalne tulemus võiks olla niisugune, kus nii hindaja kui hinnatav jõuavad muusikalisi tegevusi analüüsides samadele järeldustele.

 

Põhikool ja gümnaasium eristuvad üldise eesmärgi poolest ning see peab väljenduma ka hindamises. Eelkõige põhikool peaks olema selline koht, kus suurem roll võiks olla kujundaval, õpilase arengust lähtuval hindamisel, samuti annab hinnetega peegeldada õppimisse suhtumise muutumist. Gümnaasiumis on suurem roll teadmiste hindamisel, vastavalt sellele muutuvad ka hindamiskriteeriumid. I, II kooliastmele ja gümnaasiumile soovitame hindamisskaalad ümber sõnastada õpitulemuste põhjal.

 

Oleme pakkunud teile valiku III kooliastme hindamisskaaladest. See on vaid üks võimalus, kuidas muusikaõpetuses õpilast hinnata. Soovime õpetajatele loomingulisust ja paindlikkust!

 

Kasutatud kirjandus

Middle Years Program Arts guide. (2008). Cardiff, Wales, UK: International Baccalaureate Organisation.

Põhikooli riiklik õppekava. (2010). [16.10.2010] https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13273133

 

Artikkel avaldatud esmakordselt õppekava veebis põhikooli kunstiainete valdkonnaraamatus 2010, ISBN: 978-9949-9110-8-0