A A A

Gümnaasiumi valdkonnaraamat VÕÕRKEELED

valdkonnaraamatud_vk2011Koostaja: Piret Kanne
Keeletoimetaja: Ethel Roosna
Sisutoimetajad: Piret Kanne, Annelii Juhkama, Reet Taimsoo, Katrin Meinart, Ülle Türk, Tuuli Oder, Merle Jung, Pille Eslon
ISBN: 978-9949-487-54-7
Valdkonnaraamatu koostamist rahastas Haridus- ja Teadusministeerium.

 

Saateks

Võõrkeelte valdkonnaraamatu eesmärk on toetada eesti keele teise keelena ja võõrkeelte õpetajaid gümnaasiumi riikliku õppekava elluviimisel. Valdkonnaraamat aitab paremini mõista uue õppekava aluseid ja nende tähendust õppe- ja kasvatustööle koolis, samuti uusi rõhuasetusi, et neist lähtuda nii oma töö kavandamisel kui praktilises õppe- ja kasvatustöös.
Artiklite teemade valikul lähtuti võõrkeelte õpetamise uuenenud rõhuasetustest, mis on tihedalt seotud keeleõppe raamdokumendi põhimõtete ja ENi keeleoskustasemete rakendamisega. Keskenduti teemadele, millest põhikooli valdkonnaraamatus ei olnud veel kirjutatud, või jätkasime juba põhikooli valdkonnaraamatus alustatud teemade täiendamisega. Soovitame eri kooliastmete õpetajatel kindlasti tutvuda nii põhikooli kui ka gümnaasiumi valdkonnaraamatuga, kuna nende koostamisel peeti silmas vastastikuse täiendamise põhimõtet.
Artiklid puudutavad küll eesti keele teise keelena ja võõrkeelte õpetajaid, kuid loodame, et mitmed teemad pakuvad huvi ka teiste ainete õpetajatele (nt „Õpetaja professionaalne areng”, „Rahvusvaheline koostöö”, CARAP-projekt).
Kindlasti ei anna aineraamatud vastuseid kõigile küsimustele, mis uue õppekava rakendumisega võivad kaasneda, küll aga suunavad arvestama ainekava rõhuasetusi ning pakuvad praktilisi näiteid (sh keeleoskuse arendamine eri ainete tundides, rahvusvahelise koostöö võimalused jne). Gümnaasiumi valdkonnaraamatus peeti otstarbekaks käsitelda ka õpetaja professionaalse arengu temaatikat, kuna uuenenud õppekavade rakendumine eeldab ka õpetajate enesetäiendamist.
Valdkonnaraamatu aineti koondatud materjalide autoreid ei ole eraldi välja toodud, sest need tekstid koostas RÕKi võõrkeelte valdkonna töögrupp. Valdkonnaraamatu kokkupanemisel, üldosa tekstide koostamisel ja artiklite sisulisel toimetamisel osalesid Annelii Juhkama, Reet Taimsoo, Pille Eslon, Ülle Türk, Merle Jung, Katrin Meinart, Tuuli Oder ja Piret Kanne.
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus tänab ainekavade töörühmi, retsensente ning isikuid ja organisatsioone, kes võõrkeelte ainekavade projektidega tutvusid ning töörühmale oma arvamusi ja parandusettepanekuid saatsid. Valdkonnaraamatu koostamist finantseeris haridus- ja teadusministeerium.

 

Piret Kanne
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus
RÕKi võõrkeelte valdkonna töögrupi juht


Sisukord

 

1. Gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa ja võõrkeelte ainevaldkonna (lisa2) põhimõtete rakendamine võõrkeelte õpetamisel

 

2. Aineti koondatud materjalid

1. Keeleteadmised (eesti keel teise keelena)

2. Keeleteadmised (võõrkeeled)

2.1.1 Inglise keel

2.1.2 Saksa keel

2.1.3 Vene keel

2.1.4 Prantsuse keel

3. A2-keeleoskustasemega keele ainekava e C-keele ainekava

4. Rootsi keele ainekava

5. Soome keele ainekava

6. Hispaania keele ainekava

7. Läti keele ainekava

8. Osaoskuste ehk täpsustatud õpitulemuste tabel A1.1–C1

9. Lugemissoovitus

 

3. Metoodilise suunitlusega kirjutised ja artiklid

 1. Õpetaja professionaalne areng – mida ja kuidas? – Eve Eisenschmidt
 2. Täiskasvanu keeleõppijana. – Kristiina Krabi
 3. Omaalgatusliku õppija kujundamine võõrkeeleõppes. Annekatrin Kaivapalu
 4. Erivajadustega õpilased võõrkeeleõppes. Mare Valk
 5. Keeleoskuse arendamine ainetundides. – Anu-Reet Hausenberg, Ingrid Krall
 6. Tekstide raskusest ja tasemetest. Ülle Türk
 7. Sõnavara õpetamisest ja õppimisest võõrkeeles. Tuuli Oder
 8. Teemavaldkonnad gümnaasiumis. – Tatjana Trojanova
 9. Keelestruktuuride õpetamine seostatult teemade ja osaoskustega. – Mare Kitsnik
 10. Kooliastmete, keeleoskustasemete ja keelestruktuuride vastavusest vene keele näitel. – Pille Eslon
 11. Keelestruktuuridest: teemavalik, järjestamine ja õpetamine (vene keele näitel) – Pille Eslon, Tatjana Trojanova
 12. Mitmekeelse ja –kultuurilise õppe raamdokument. – Piret Kanne
 13. Submersioon Tallinna Laagna gümnaasiumis. – Ruth Kaur
 14. Rahvusvaheline koostöö – uued teadmised, oskused ja väärtused. Comeniuse programm. – Made Kirtsi
 15. Lõiming Comeniuse projektide läbi. – Leili Sägi

Autorid