A A A

Gümnaasiumi valdkonnaraamat SOTSIAALAINED

valdkonnaraamatud_sotsiaalained2011Koostaja: Milvi Martina Piir
Keeletoimetaja: Kristi Kivilaid
Sisutoimetajad: Milvi Martina Piir (ajalugu), Maidu Varik (ühiskonnaõpetus), Katri Pern (inimeseõpetus), Märt Põder (filosoofia), Toomas Jõrgenstein, Olga Schihalejev (usundiõpetus), Reelika Semjonov, Hellar Lill (riigikaitse), Ene Saar (majandus- ja ettevõtlusõpe)
ISBN: 978-9949-487-57-8
Valdkonnaraamatu koostamist rahastas Haridus- ja Teadusministeerium.

 

Saateks

Valdkonnaraamat on koostatud toetamaks gümnaasiumi sotsiaalainete õpetajaid uue õppekava rakendamisel. Ainete õppeprotsessi kirjeldustes toodud meetodid, näited ja soovitused aitavad õpetajatel koostada kooli ainekava ja õpetaja töökava, rakendada üldpädevusi ja läbivaid teemasid ning luua seoseid teiste õppeainetega. Õppeprotsesside kirjeldused on õpetajatele soovituslikud. Kohustuslike ja süvendavate/laiendavate teemade valimisel peaksid õpetajad arvesse võtma oma õppijate intellektuaalset suutlikkust ja huve, kooli võimalusi ning iseenda loomingulist potentsiaali.
Metoodiliste artiklite teemavalikul lähtusid aineraamatute sisutoimetajad ainenõukogude soovitustest ja aineliitude kaudu kogutud tagasisidest. Artiklid juhivad tähelepanu ainekavade rõhuasetustele ja pakuvad praktilisi juhtnööre õppe korraldamiseks.
Koostajad loodavad, et valdkonnaraamat toetab gümnaasiumi riikliku õppekava rakendumist sotsiaalainetes ja õpetajad leiavad sellest enda jaoks kasulikku. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus tänab ainekavade töörühmi, retsensente, artiklite autoreid ja toimetajaid ning kõiki õpetajaid, kes selleks oma panuse andsid.

 

Milvi Martina Piir
Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse ajaloo peaspetsialist


Sisukord

Väärtuskasvatuse komponendid
Filosoofia praktiline lõimimine teiste ainetega
Kujundav hindamine

 

AJALUGU

ÜHISKONNAÕPETUS

INIMESEÕPETUS

Valikkursused

FILOSOOFIA

Valikaine “Euroopa Liit”