A A A

Gümnaasiumi valdkonnaraamat LOODUSAINED

valdkonnaraamatud_loodus_2011Koostajad:
Ainevaldkond Loodusained, Bioloogia, Geograafia – Lea Koppel
Füüsika – Marko Reedik
Keemia – Anastassia Voronina
Keeletoimetajad: Mare Nurmoja, Piret Reidla
ISBN: 978-9949-487-53-0
Valdkonnaraamatu koostamist rahastas Haridus- ja Teadusministeerium.

 

SAATEKS

Valdkonnaraamatu koostamise eesmärk on toetada loodusainete õpetajaid gümnaasiumi uue riikliku õppekava elluviimisel: võimaldada paremini mõista uue õppekava aluseid ja nende tähendust õppe- ja kasvatustööle koolis, samuti ainekavade uusi rõhuasetusi, et neist lähtuda oma töö kavandamisel ning praktilises õppe- ja kasvatustöös. Selleks on õppeprotsesside kirjeldustes esitatud konkreetseid näiteid ja metoodilisi soovitusi õppeteemadega seostatult. Õppeprotsesside kirjeldused on soovituslikud, õpetaja võib neid oma õpilasi arvestades loominguliselt muuta.
Valdkonnaraamatu sisu kavandamisel ning tekstide koostamisel on silmas peetud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt valdkonnaraamatutele esitatud nõudeid, mis suunasid valdkonnaraamatu autoreid:

parema seose loomisele õppekava üldosa ja ainekavade vahel,
kooliastmes taotletavate pädevuste ja õppekava läbivate teemade konkreetsemale seostamisele aineõpetusega,
õppekava üldosas määratletud õppimise käsituse, õppekeskkonna ning hindamise aluste rakendamisele, arvestades õppeaine spetsiifikat.

 

Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeksus tänab ainekavade töörühmi, retsensente ning isikuid ja organisatsioone, kes loodusainete ainekavade projektidega tutvusid ning nende parendamiseks töörühmadele oma arvamusi ja ettepanekuid saatsid. Valdkonnaraamatu koostamist finantseeris Haridus- ja Teadusministeerium.

 

Lea Koppel
Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse peaspetsialist


Sisukord

AINEVALDKOND “LOODUSAINED” Lisa 4.

BIOLOOGIA

GEOGRAAFIA

KEEMIA

FÜÜSIKA