A A A

Gümnaasiumi valdkonnaraamat KUNSTID

valdkonnaraamatud_kunst_2011Koostajad/sisutoimetajad: kunst — Heie Treier; muusika — Jaanus Kann, Inge Raudsepp
Keeletoimetajad: kunst — Aili Künstler; muusika — Mall Põldmäe
ISBN: 978-9949-487-61-5
Valdkonnaraamatu koostamist rahastas Haridus- ja Teadusministeerium.

 

Saateks

Käesolev kogumik „Abiks õpetajale” jätkab uuendatud õppekava rakendamisega seonduvate veebipõhiste materjalide avaldamist. Kui 2010. aastal oli kogumiku sihtgrupiks põhikool, siis käesoleva aasta eesmärgiks on gümnaasiumiõpetajate abistamine kunsti ja muusika ainekava rakendamisel. Selleks, et aduda kunstide valdkonna õppesisu uuenduste tervikut, on soovitatav lugeda ka põhikooliga seonduvaid kirjutisi.

 

Ainevaldkonda lõimivateks teemadeks on kunsti- ja muusikaajaloo käsitlemine ning kultuurilise mitmekesisuse mõistmine. Siinkohal tuleb arvestada, et kunsti õppeainele lähenemine on kontseptuaalselt muutunud. Paljudes artiklites leiavadki käsitlemist ainekavast tulenevad teoreetilised küsimused, praktilise poole pealt annavad õpetajatele ideesid tunni ülesehituse näited, samuti õppeprotsessi kirjeldus.
Ka muusikaloo käsitlemise eesmärk on avardunud. Sihiks on oluliste tunnusjoonte esiletoomine kuulatud muusikanäidete põhjal, eri ajastute olulisemate žanrite ja vormide võrdlemine, interaktiivsete õpikeskkondade kasutamine õppimisel jm. Kogumikust leiamegi mitmeid sellekohaseid artikleid.

 

Sarnaselt põhikoolile on mõlemas õppeaines kesksel kohal aktiivne tegelemine kunstidega: muusikas laulmise, pillimängu ja muusikalise omaloomingu kaudu, kunstis praktiliste loovtööde teostamise kaudu, olgu siis inspiratsiooniks ajaloolised näited või õpilaste endi loovus. Oma kogemustele toetuvalt jagavad sellekohaseid soovitusi õpetajad.

 

Õpetajale on töö kavandamisel kindlasti abiks soovitusliku iseloomuga õppeprotsessi kirjeldus. Sellesse tuleb suhtuda loovalt, seda täiendada ja edasi arendada, arvestades konkreetset õpikeskkonda ja õpilaste iseärasusi.
Lisaks eeltoodule on kunstide valdkonnaraamatu eesmärgiks pakkuda ideid üldpädevuste kujundamiseks, läbivate teemade käsitlemiseks ning seoste loomiseks teiste õppeainetega.

 

Loodame, et kogumik aitab kaasa uuendatud õppekava rakendamisele ning toetab gümnaasiumiõpetajat tema igapäevatöös. Hea võimaluse ainevaldkonna edasiseks arendamiseks ja uute materjalide lisamiseks pakub kogumiku veebipõhine esitlus.

 

Valdkonnaraamatu koostamist finantseeris Haridus- ja Teadusministeerium.

 

Inge Raudsepp
Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse kunstiainete peaspetsialist


Sisukord

Sissejuhatus muusika- ja kunstiteooriasse Anneli Porri, Eesti Kunstiakadeemia; Kerri Kotta, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

Kunst

Muusika