A A A

Gümnaasiumi valdkonnaraamat EESTI KEEL JA KIRJANDUS

valdkonnaraamatud_est_g2011Koostaja: Mari Kadakas
Keeletoimetaja: Mari Kadakas
ISBN: 978-9949-487-55-4
Valdkonnaraamatu koostamist rahastas Haridus- ja Teadusministeerium.

 

Saateks

Valdkonnaraamatu koostamise eesmärk on toetada eesti keele ja kirjanduse õpetajaid gümnaasiumi riikliku õppekava elluviimisel: võimaldada paremini mõista uue õppekava eesmärke, nõudeid ja nende tähendust õppe- ja kasvatustööle koolis, samuti ainekavade uusi rõhuasetusi, neist tulenevaid muutusi ainekavade ülesehituses ja sisus ning pakkuda tuge nii aineõpetuseks kui ka üldpädevuste kujundamiseks, läbivate teemade käsitlemiseks, seoste loomiseks teiste õppeainetega ning ideid projektitööks.

Valdkonnaraamat on koostatud hüpertekstina. Selle esimese tasandi moodustab Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2011. a määruse nr 2 „Gümnaasiumi riiklik õppekava“ lisa 1, mis koosneb ainevaldkonna „Keel ja kirjandus“ üldosast, eesti keele ja kirjanduse ainekavadest ning valikkursustest. Valdkonnaraamatu teine tasand on soovituslik. See sisaldab valdkonna töörühmade poolt koostatud ainekursuste õppeprotsessi kirjeldusi, teavitavaid, tõlgendavaid ja nõuandvaid tekste ning soovituslikku kirjandust kursuste juurde, millele juhatavad lingid ainevaldkonna üldosas, ainekavade üldaluste ja kursuste tekstis.

Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeksus tänab eesti keele ja kirjanduse ainekavade töörühmi, ainekavade ja kursuste protsessikirjelduste retsensente ning valdkonnaraamatu artiklite autoreid suure ja tulemusliku töö eest.

 

Mari Kadakas
Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse eesti keele ja kirjanduse peaspetsialist


SISUKORD

Ainevaldkond „Keel ja kirjandus“
Eesti keel. Üldalused
Kursus „Keel ja ühiskond“
Kursus „Praktiline eesti keel I“

Kursus „Meedia ja mõjutamine“

Kursus „Praktiline eesti keel II“
Kursus „Teksti keel ja stiil“

Kursus „Praktiline eesti keel III“
Valikkursus „Kõne ja väitlus“

 

Kirjandus. Üldalused
Kursus „Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine“
Kursus „Kirjandus antiigist 19. sajandini“
Kursus „Kirjanduse põhiliigid ja -žanrid“
Kursus „20. sajandi kirjandus“
Kursus „Uuem kirjandus“

 

Valikkursus „Müüt ja kirjandus“
Valikkursus „Kirjandus ja ühiskond“
Valikkursus „Draama ja teater“
Valikkursus „Kirjandus ja film“