A A A

Õppesisu ja õpitulemuste vahelised seosed

Virve Kinkar Tallinna Ülikooli avatud ülikooli täiendõppekeskuse koolitusjuht, Karjäärinõustajate Ühingu liige

 

Olulised seosed karjääri planeerimisel
Karjääri planeerimise kui elukestva protsessi vaatepunktist on kõik karjääriõpetuse peateemad võrdse tähtsusega. Kas ja millised neist on aktuaalsemad, vajavad üldisemat või rõhutatud tähelepanu jms, oleneb suuresti karjääri planeerija elukogemusest, seni omandatud teadmistest ja oskustest. Põhikooli lõpus koondab õpilane esmakordselt teadliku tähelepanu karjääriga seonduvale, seega on oluline tema õppimist toetada, suunates teda mõtestama enda jaoks järgmised seosed.

 

Karjääri planeerimine ja elukestev õppe
Õpilane teadvustab karjääri planeerimist kui elukestvat protsessi, mis ei lõpe esmaste haridus- ja kutsevalikutega. Ta seostab konkurentsivõimelisuse tööturul vajadusega hoida oma teadmised ja oskused kooskõlas tööturu muutuvate nõudmistega. Õpilane väärtustab elukestvat õpet ja teadvustab seda kui elu loomulikku osa.

 

Hariduse ja tööturu vahelised seosed
Õpilane teadvustab, et mida asjakohasem info on tal tööturu ja õppimisvõimaluste kohta, seda suuremad on tema võimalused elutee teadlikuks juhtimiseks. Õpilane teadvustab, et tal on edasiõppimiseks mitmeid võimalusi (kutseõppeasutused, gümnaasiumid). Õpilane analüüsib enda õpioskusi ja õpimotivatsiooni ning seostab need haridustee jätkamisega, valides võimetele ja oskustele sobiva õppimisvõimaluse.

 

Isiksuseomadused ja kutsealased nõuded
Õpilane mõistab, et ametid ja töövaldkonnad erinevad üksteisest töö sisu, iseloomu, keskkonna jt tegurite poolest ning et kindlal tööalal töötamine eeldab inimeselt selle töö tegemiseks vajalikke isiksuseomadusi ja erialast ettevalmistust.
Õpilane on teadlik, et samad võimed ja oskused võivad leida rakendust mitme elukutse juures ning teatud laadi töösooritused eeldavad kindlate isikuomaduste olemasolu (nt sünkroontõlgil peab olema hea keskendumisvõime jne).

 

Elurollid ja karjäär
Õpilane teadvustab, et inimesel tuleb elu jooksul täita mitut rolli, mis on omavahel seotud. Ta mõistab, et karjääri planeerimine on seotud igapäevaeluga ja mõjutab kooskõla saavutamist mitme elurolli vahel.

 

Karjääriotsused ja vastutus
Õpilane on teadlik, et tema eluga seotud tähtsad otsused tuleb tal endal langetada. Sel moel on ta ise oma elukäigu juhtija ja vastutab otsustega kaasnevate tagajärgede eest. Karjäärivalikuid mõjutavate asjaolude tundmine ja elurollide käsitlemine karjääri aspektist toetab õpilase teadlikku valikut ja oma vastutuse tunnetamist. Õpilane oskab oma valikuid loogiliselt põhjendada.

 

Gümnaasiumi valikaineraamat KARJÄÄRIÕPETUS 2011