A A A

Autorid

Aimar Altosaar, mag
Jaan Tõnissoni Instituudi juhataja. Magistrikraad politoloogias, 2004 – 2009 õppis Audentese ülikoolis rahvusvaheliste suhete doktoriõppes. Aastatel 1995-1999 ja 2004-2006 Isamaaliidu peasekretär, 1999 – 2003 Riigikogu liige. Paljude ühiskonna-alaste publikatsioonide autor.

 

Merle Haruoja MA
Lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. On Inimõiguste Instituudi asutaja ja juhatuse liige, Inimõiguste Instituudi õigusabitalituse asutaja ja õigusnõustaja alates 1994.aastast. Õpetab inimõiguste kaitset erinevates õppeasutustes. On inimõiguste teemal avaldanud arvukalt erinevaid kirjutisi, õppematerjale, pidanud selleteemalisi loenguid nii rahvusvaheliselt kui ka siseriiklikult, osaleb arvukates rahvusvahelistes ja siseriiklikes inimõigusalastes ettevõtmistes ja koostöövõrgustikes.

 

Tiina Hiob MSc
Tallinna Ülikooli Kommunikatsiooni Instituudi õppejuht ning reklaamipsühholoogia lektor. On olnud reklaamiõppe üks asutajaid ning õppekava autoreid, olles TLÜga seotud ligi 20 aastat. Üks huvisuundi on lastele suunatud turundus- ja reklaamitegevus, samuti laste ja tänapäevase meedia omavaheline suhe.

 

Eveli Kuklane, BA
Lõpetanud Tartu Ülikooli politoloogia eriala, jätkan õpinguid Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas. Töötab Riigikohtu kommunikatsiooniosakonna juhatajana. Viinud läbi mitmeid avaliku arvamuse uuringuid, selgitamaks välja inimeste teadlikkust oma õigustest, suhtumist õiguskaitseasutustesse ja kohtusse. Muuhulgas uurinud ka gümnaasiumiõpilaste õigusteadlikkust ja huvi õigusteema vastu. 9.-12. klasside õpilaste kaasuskonkursi peakorraldaja. Viib läbi õpilaste õppeprogramme kohtus, korraldab kooliõpiastele suunatud tegevusi.

 

Ülle Luisk MSc
Viljandi Gümnaasiumi direktor, Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskuse assistent, Tartu Ülikooli ajaloo- ja arheoloogia instituudi lektor. Koordineeris Tartu Ülikooli õppekavaarenduse keskuses läbivate teemade töörühma tööd. Ajaloo ainekava arendamise töörühma juht aastatel 2006–2010.

 

Karina Lõhmus-Ein, mag.iur.
Advokaadibüroo Lillo & Lõhmus vandeadvokaat. Osalenud esindajana perekonnaõiguslike kohtuvaidluste lahendamisel. On juhendanud Tartu Ülikooli Õigusteaduskonnas perekonnaõiguse seminare.

 

Mare Oja, MA
Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi ajaloodidaktika lektor. Ajaloo Instituudi doktorant. Uurimisteema on „Muutused üldhariduskooli ajalooõpetuses alates 1980. aastast – nõukogulikust ajalooõpetusest tänapäevaseks“. Koordineeris 2010. aastal kinnitatud riiklikes õppekavades sotsiaalainete valdkonna ainekavade väljatöötamist. Tegev ajaloo ainekava arendustöös alates 1993. aastast; ajaloo riigieksami ja ajaloo põhikooli lõpueksamitööde ja hindamisjuhendite väljatöötamises alates 1997. aastast. Õppematerjalide koostaja ja kaasautor. Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi juhatuse liige.

 

Hans Põldoja, mag
Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi Haridustehnoloogia keskuse teadur. Uurimisvaldkond on seotud õpikeskkondade disaini ja digitaalsete õppematerjalidega. Muuhulgas tegeleb digitaalsete õppematerjalidega seotud autoriõiguse küsimustega ning propageerib hariduse muutmist avatumaks.

 

Anne Roos, MA
Lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli kasvatusteaduste magistrina, töötab Tapa Gümnaasium ajaloo, ühiskonnaõpetuse ja majanduse õpetaja, omab vanemõpetaja kutset. Alates 2009. aastast IEA kodanikuhariduse küsitluse Eesti töörühma liige. Osalenud ühiskonnaõpetuse õppematerjalide koostamisel (MEIS, INNOVE), ühiskonnaõpetuse riigieksamite ülesannete koostamisel ja hindamisel.

 

Maari Ross, BSc
Eesti-Afganistani sõpruskoolide projekti koordinaator, Tallinna Ülikooli Lähis-Ida ja Aasia kultuuriloo eriala tudeng. Osalenud Maailmahariduskeskuse ja www.maailmakool.ee portaali õppematerjalide ja näituste koostamisel. Töötanud GLEN-projekti vabatahtlikuna Etioopias naisettevõtjate ühenduses. Kaastöödes ajakirjadele ja ajalehtedele käsitlenud arenguriikide, islamimaade, aastatuhande arengueesmärkide ja Afganistaniga seotud teemasid. Avaldanud fotosid Etioopiast ja Afganistanist “Maailmaparandaja käsiraamatus” ja erinevates ajakirjades ning näitustel.

 

Doyle Stevick PhD
Lõuna-Carolina ülikooli hariduse juhtimise ja hariduspoliitikate professor, rahvusvahelise võrdlevate haridusuuringute keskuse direktor. Õppinud eesti keelt Baltic Summer Language Institute’is. Aastatel 2002 – 2004 viibis Fulbright’i stipendiumiga Eestis, õpetades Tartu Ülikoolis ja tutvudes erinevate koolide kogemustega ühiskonnaõpetuse õpetamisel. Avaldanud ühiskonnaõpetuse alast metoodilist kirjandust ning avaldanud artikleid väljannetes UNESCO Prospects, Urban Review, The Journal of Curriculum Studies ja European Education. Peamiseks uurimisteemaks on õpetajate rahvusvaheline migratsioon.

 

Leelo Tiisvelt, mag
Lõpetanud filoloogia eriala Tartu Ülikoolis, eesti keele ja kirjanduse õpetaja, Viimsi Keskkooli direktor. Õpib Tartu Ülikooli koolikorralduse magistriõppes, uurimisteemaks kujundav hindamine. Mitmete uue õppekava rakendamisega seotud väljaannete (isehindamise käsiraamat, karjääriõpetuse käsiraamat, läbivate teemade käsiraamat) kaasautor. ESF programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“ tegevuse „Pedagoogide koostöövõrgustike arendamine professionaalse arengu toetamiseks“ raames läbi viidava koolituse „Kujundav hindamine õppeprotsessis“ projektijuht.

 

Maidu Varik ajaloolane, õpetaja-metoodik
Kuressaare Gümnaasiumi direktori asetäitja õppe-ja kasvatustöö alal ning ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, Tiigrihüppe SA koolitaja. Ühiskonnaõpetuse töövihikute ja õppematerjalide koostaja ning kaasautor, Euroopa Koolivõrgu internetipõhiste projektide pedagoogiline nõustaja Eestis.

 

Epp Vodja
Junior Achievementi Eesti direktor. Alates 1990. aastast õpetab Eesti koolides majandus- ja ettevõtlusõpet. SA Junior Achievement Eesti asutajaliige ja programmijuht, alates 2002. aastast direktor. Majandus- ja ettevõtlusõpetajate koolitaja ja õppekirjanduse koostaja. Arendanud Eesti koolide jaoks välja õpilasfirma programmi ja valmistanud edukalt ette Eesti õpilasfirmasid Euroopa võistlusteks (5 auhinnalist kohta). Aastatel 2002-2005 Eesti ettevõtlushariduse ekspert Euroopa Komisjoni Ettevõtluse Peadirektoraadi juures. Kuulub Euroopa ettevõtlusõppe organisatsiooni JA-YE Europe tegevdirektorite nõukokku.

 

Helena Hansen
Tarbijahariduse peaspetsialist, tarbimiskeskkonna arendustalitus, tarbijakaitseamet