A A A

Hindamine

Geograafia õpitulemuste hindamine lähtub õppekava üldosas ja teistes hindamist reguleerivates dokumentides toodud hindamisalustest. Hinnatakse ainekavaga määratletud õpitulemuste saavutatust. Õpitulemusi hinnatakse kahest aspektist: 1) mõtlemistasandite arendamine geograafia kontekstis ning 2) uurimuslikud ja otsuste tegemise oskused. Nende suhe hinde moodustumisel võiks kujuneda vastavalt 70% ja 30%.
Õpilaste mõtlemistasandite arengut geograafias hinnatakse kahel tasemel lähtuvalt saavutatud õpitulemustest:

 

1) madalamat järku mõtlemistasandid, mis hõlmavad teadmist ja arusaamist. Õpitulemuste sõnastuses seostuvad madalamat järku mõtlemisoperatsioonidega järgmised märksõnad: liigitab, toob näiteid, loetleb, selgitab, tunneb ära, kasutab jne.
2) kõrgemat järku mõtlemistasandid, mis hõlmavad analüüsi, sünteesi ja hinnangute andmist (hindamist). Kõrgemat järku mõtlemisoperatsioonidega seostuvad järgmised märksõnad: lahendab ülesandeid, analüüsib, võrdleb, seostab, koostab, hindab.
Rakendamise tasand sõltub tulemuste saavutamiseks vajalikest alaoskustest ning võib seetõttu mõnel juhul kuuluda madalamale (enamasti arusaamise), mõnel juhul aga kõrgemale tasandile.
Hinde moodustumisel gümnaasiumis peaks madalamat ja kõrgemat järku mõtlemistasandite vahekord olema 40% ja 60%.
Uurimuslike oskuste hindamisel tuleb eraldi tähelepanu pöörata uuringute planeerimise ja läbiviimise ning tulemuste analüüsi ja tõlgendamise ning esitamise oskustele. Hinnatakse järgmisi aspekte:

 

1) Planeerimisel

 • probleemi sõnastamine;
 • taustainfo kogumine ja kriitiline hindamine;
 • uurimisküsimuste ja hüpoteeside sõnastamine;
 • uuringu kavandamine.

 

2) Uuringu läbiviimisel

 • andmekogumismeetodite rakendamine;
 • täpsuse tagamine.

 

3) Tulemuste analüüsil, tõlgendamisel, esitamisel

 • tabelite koostamine ja korrastamine;
 • arvandmete analüüs;
 • diagrammide, jooniste jms koostamine;
 • diagrammide, jooniste jms analüüs;
 • järelduste ja üldistuste tegemine;
 • järelduste ja üldistuste usaldusväärsuse hindamine;
 • järelduste ja üldistuste rakendamine prognoosimisel;
 • uuringu muutmisvajaduse põhjendamine;
 • põhitulemuste ja järelduste esitamine.

 

Probleemide lahendamisel hinnatavad üldised etapid:

 1. probleemi määratlemine;
 2. probleemi sisu avamine;
 3. lahendusstrateegia leidmine;
 4. strateegia rakendamine;
 5. tulemuste hindamine.

 

Mitme samaväärse lahendiga probleemide puhul lisandub neile etappidele veel otsuse tegemine. Enamlevinud mitme lahendiga probleemid on dilemmad. Nende lahendamisel peab silmas pidama, et kompetentne otsus ei lähtu vaid ühest seisukohast (näiteks teaduslikust), vaid on kõigi osapoolte argumente arvestav kompromiss. Näiteks enamiku keskkonnaalaste otsuste tegemisel arvestatakse teaduslikke, majanduslikke, seadusandlikke ja eetilis-moraalseid aspekte. Dilemmaprobleemide lahenduse hindamisel arvestatakse, mil määral on suudetud otsust tehes arvesse võtta eri osapoolte argumente. Otsusetegemise metoodika õpetamisel on otstarbekas kasutada rühmatöö ja ühisõppe meetodeid.