A A A

Füüsiline õppekeskkond

1. Kool korraldab vähemalt 25% õpet rühmades, mis ei ole suuremad kui 21 õpilast.
2. Kool korraldab valdava osa õpet klassis, kus on soe ja külm vesi, valamud, elektripistikud ning IKT-vahendid.
3. Kool võimaldab ainekavas nimetatud praktiliste tööde tegemiseks katsevahendid ja -materjalid ning demonstratsioonivahendid.
4. Kool võimaldab sobivad tingimused praktiliste tööde ja demonstratsioonide tegemiseks ning vajalike materjalide kogumiseks ja säilitamiseks.
5. Kool võimaldab kooli õppekava järgi vähemalt kaks korda õppeaastas õpet väljaspool kooli territooriumi (looduskeskkonnas, muuseumis ja/või laboris).
6. Kool võimaldab ainekava järgi õppida arvutiklassis, kus saab teha ainekavas loetletud töid.

 

Praktiliste ja uurimuslike tööde läbiviimiseks vajatakse õpilaste töölehti ja juhendmaterjale õpetajale. Ühtlasi on vajalik sooja ja külma vee ning elektripistikutega varustatud labor, milles on vähemalt 2 internetiga varustatud arvutit ja multimeediaprojektor. Katsete läbiviimiseks on vaja järgmisi vahendeid:

 • töövahendite ja materjalide kandikud (1 ühe klassi 2 õpilase kohta);
 • kummikindad (1 paar aastas iga klassi kõigi õpilaste kohta);
 • mikroskoobid (1 ühe klassi 2 õpilase kohta, lisaks õpetaja mikroskoop koos mikroskoobikaameraga);
 • binokulaarid (1 ühe klassi 4 õpilase kohta, lisaks mikroskoobikaameraga ühendatav õpetaja binokulaar);
 • luup (1 ühe klassi iga õpilase kohta)
 • kaanega Petri tassid (3 ühe klassi iga õpilase kohta);
 • katseklaasid (3 ühe klassi iga õpilase kohta);
 • keeduklaasid (1 ühe klassi iga õpilase kohta; mahuga 200 ml);
 • õhukindla kaanega klaaspurgid (3 ühe klassi iga õpilase kohta);
 • veetopsid (1 ühe klassi iga õpilase kohta);
 • elektrooniline kaal (2 ühe klassi kohta; vähemalt täpsusega 0,1 g);
 • veekeetja (1 ühe klassi kohta, mahuga vähemalt 2 liitrit);
 • mikropreparaatide komplektid (1 komplekt ühe klassi kahe õpilase kohta; sisaldab vähemalt 20 valitud preparaati);
 • prepareerimiskomplektid (1 komplekt ühe klassi vähemalt kahe õpilase kohta ning lisaks õpetaja komplekt; sisaldab prepareerimisnõela, pintsette, kääre ja skalpelli);
 • Pasteuri pipetid (2 tükki ühe klassi iga õpilase kohta);
 • mõõtepipetid (1 mahuga 5 ml ühe klassi kahe õpilase kohta);
 • märgpreparaatide valmistamiseks vajalikud alus- ja katteklaasid (4 alusklaasi ja aastas 10 katteklaasi iga klassi iga õpilase kohta);
 • mobiilne andmete kogumise komplekt (ühe klassi kohta vähemalt 4 põhiseadet andmete kogumiseks ning 4 komplekti sensoreid – igas komplektis vähemalt kolm sensorit, lähtudes kooli ainekavast);
 • mobiilsete vahendite sensoritele vastavad purgid, millesse saab õhukindlalt sisse viia sensoreid (8 purki ühe klassi kohta);
 • binoklid (4 ühe klassi kohta);
 • termomeetrid (1 ühe klassi kahe õpilase kohta; mõõtevahemikuga –20 … +100 °C);
 • elektripliit (1 ühe klassi kohta);
 • piirituslambid (1 ühe klassi kahe õpilase kohta);
 • tehniline piiritus (1 liiter aastas ühe klassi kohta);
 • karbid biomaterjali kogumiseks ja lühiajaliseks säilitamiseks (1 karp mahuga vähemalt 200 ml ühe klassi 4 õpilase kohta).

 

Bioloogias õpitava näitlikustamiseks on vajalikud järgmised vahendid:

 • mudelid ning kuivpreparaadid;
 • taimede kogud (herbaarium, seemnete kogu, viljade kogu);
 • õppeotstarbelised DVDd, CDd, videokassetid;
 • arvutimudelid ja simulatsioonid;
 • mobiilsed andmekogujad, nt Vernieri või Sparki komplektid (minimaalselt 5 komplekti rühmatööde läbiviimiseks).