A A A

Autorid

Maria Tilk PhD, kasvatusajaloolane
Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudi dotsent, kasvatusteaduse osakonna juhataja. Peamiseks uurimisvaldkonnaks kasvatusajalugu ja pedagoogiline eetika. Balti Pedagoogikaajaloolaste Assotsiatsiooni juhatuse liige. Monograafia „History of Educational and Pedagogical Thought in the Baltic Countries up to 1940“ kaasautor; kolmeköitelise monograafia „Kasvatus eri kultuurides“ autor. Balti Pedagoogikaajaloolaste Assotsiatsiooni juhatuse liige.

 

Milvi Martina Piir MA, ajaloolane
Lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloo osakonna magistriõppe. Alates 2009. aastast Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudi doktorant, uurimisteemaks ajaloodidaktika ja metodoloogia ning pedagoogika ajalugu. Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse ajaloo peaspetsialist. Ajalooõpikute jm õppematerjalide autor. Pedagoogika ajaloo lektor Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudis. Rahvusvahelise ajalooõpikute uurimisprojekti Divided memories kaastöötaja Viini Ülikoolis. Balti Pedagoogikaajaloolaste Assotsiatsiooni liige.

 

Ülle Luisk MSc, ajaloolane, õpetaja-metoodik
Viljandi Gümnaasiumi direktor, Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskuse assistent, Tartu Ülikooli ajaloo- ja arheoloogia instituudi lektor. Koordineeris Tartu Ülikooli õppekavaarenduse keskuses läbivate teemade töörühma tööd. Ajaloo ainekava arendamise töörühma juht aastatel 2006–2010.

 

Mare Oja MA, ajaloolane
Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi ajaloodidaktika lektor. Ajaloo Instituudi doktorant. Uurimisteema on „Muutused üldhariduskooli ajalooõpetuses alates 1980. aastast – nõukogulikust ajalooõpetusest tänapäevaseks“. Koordineeris 2010. aastal kinnitatud riiklikes õppekavades sotsiaalainete valdkonna ainekavade väljatöötamist. Tegev ajaloo ainekava arendustöös alates 1993. aastast; ajaloo riigieksami ja ajaloo põhikooli lõpueksamitööde ja hindamisjuhendite väljatöötamises alates 1997. aastast. Õppematerjalide koostaja ja kaasautor. Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi juhatuse liige.

 

Edith Seegel, ajaloolane
Bakalaureusekraad Tartu Ülikoolis ajaloo erialal. Magistrikraad TÜ-s (ajalooõpetaja erialal) on hetkel lõpetamata. Töötab Ajalooarhiivis arhivaarina alates 2000. aastast. 2003. aastast alates korraldab õpetajatele teabepäevi ja õpilastele ekskursioone ning viib läbi loengukursusi. 2004. aastal täiendas oma arhiivipedagoogilisi teadmisi Londoni Linnaarhiivis. 2005. aasta jaanuarist on põhitööks arhiivipedagoogika: arhiivikooli veebilehe pidamine, ajalooallikate ja arhiivi tegevuse tutvustamine, ürituste korraldamine.

 

Virve Tuubel MA, ajaloolane
Töötanud 30 aastat Eesti Rahva Muuseumis (ERM). Muuseumiõppega tegelenud viimased 15 aastat. Magistritöö teema „ Muuseumi ja kooli koostöömudelid“ ( 2002). Peamiselt on koostanud õppmaterjale ERMi püsi- ja ajutistele näitustele. Koolitanud üliõpilasi ja õpetajaid. Juhendanud magistri ja bakalaureusetöid muuseumiõppe, aga ka rahvakultuuri erinevatel teemadel. Loeb Tartu Ülikoolis ainekursust Muuseumipedagoogika ja kommunikatsioon muuseumis. Kuulub Eesti Rahvakunsti ja Käsitööliidu, Eesti Muuseumiühingu ja Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Seltsi juhatusse.

 

Anu Raudsepp PhD, ajaloolane
Tartu Ülikooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse didaktika keskuse juhataja, ajaloo ja arheoloogia instituudi ajaloodidaktika lektor. Annab välja ja koostab ajalooõpetamise alaseid metoodilisi materjale sarjas “Ajalugu koolitunnis”. On olnud alates 1999. aastast EUSTORY raames toimuva õpilaste ajalooalaste uurimuste võistluse žürii liige.

 

Madis Somelar MA, õpetaja-metoodik
Lõpetanud Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja erialal. Pärnu Koidula Gümnaasiumi, Pärnu vanalinna Põhikooli ja Pärnu Hansagümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja. Pärnu linna ajaloo ainesektsiooni juhataja. Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õppematerjalide („Mina ja ühiskond“, GTR jt) kaasautor. Alates 2005 seotud ajaloo ja ühiskonna riigieksamite koostamise ja hindamisega. Alates 2007. aastast Jaan Tõnissoni Instituudi õpetajate täiendkoolituse lektor.

 

Sulev Valdmaa, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, õpetaja-metoodik
Jaan Tõnissoni Instituudi kodanikuhariduse keskuse juhataja, Kolga Keskkooli õpetaja. Mitmete sotsiaalainete põhi- ja valikaineõpikute autor ja kaasautor (kirjastused Avita, Koolibri, Argo) ning õppe-metoodiliste materjalide autor. Osalenud Eesti riikliku õppekava arenduses ning ühiskonnaõpetuse riigieksameid ettevalmistava komisjoni ja hindamiskomisjoni töös. Koolitanud õpetajaid ainealaselt ning aktiivõppemeetodite kasutamises ajaloo ja ühiskonnaõpetuse aines, sh rahvusvaheliselt. Tegutsenud Euroopa Nõukogu ja UNESCO ühiskonnaõpetuse ning õppekavaeksperdina. European Civic Forum’i direktorite nõukogu liige.