A A A

Eesti rahvatantsud ja teiste rahvaste tantsud

2010
Tiiu Pärnits, Pärnu Raeküla Kool
Ülle Feršel, Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus
Sille Kapper, Tallinna Ülikool
Angela Arraste, konsultant, Tallinna Ülikool

 

Eesti rahvatantsud on nii põlvest põlve edasi antud pärimustantsud kui ka rahvuslikus laadis loodud tantsud. Pärimustants on folklooriliik, mis eksisteerib variantidena ja millel puudub üks ning kindel fikseeritud kuju. Pärimustantsu kirjeldust, videot vms kasutades tuleb meeles pidada, et tegemist on vaid osakesega tõest selle tantsu kohta, aga mitte kunagi lõpliku tõe ega normiga. Rahvatantsudega tegelemisel on oluline silmas pidada, et individuaalse loovuse arendamise kõrval õpime siin tundma traditsiooni, mille piires saab vabalt toimetada, nagu emakeeles kõneldes oma mõtteid väljendades. Repertuaari valides võib julgelt kasutada oma kodukoha pärimusi. Artiklis on esitatud tantsude ja mängude näited, kokkuvõttev sisu ning märksõna osavõtjate arvu (paarisarv, paaritu arv jne) kohta.

Pärimustants on oma loomulikus keskkonnas enamasti seotud elava muusikaga, nii soovitame tundides võimalusel kaasata muusikaõpetaja või pillimees, laulumänge võiksid lapsed ise laulda. Salvestatud saatemuusikat ei soovita kasutada liiga tihti ega kergekäeliselt.

Pärimustantsu algne mõte on tantsimises endas, hinnata saab vaid tegevusest osavõttu.

Alates teisest kooliastmest on repertuaarinäidete hulgas ka teiste rahvaste tantse, et osutada eri kultuuride ja tantsutraditsioonide sarnasusele, erinevusele ning seostele.

Igas kooliastmes kasutab õpetaja mängude ja tantsude õpetamisel eesti rahvatantsu oskussõnavara. Terminite seletused leiab Kristjan Toropi „Eesti rahvatantsu oskussõnastikust).

Tantsutundides on soovitatav kanda mugavaid, pehmeid, kinnisi jalanõusid, mis püsivad jalas, võimaldavad päkale tõusta, pöörelda jne. Kõiki liigeseid peab saama painutada ja sirutada. Liiga libedad või väga nakkuvad jalanõud võivad liikumist takistada. Riietus peab võimaldama käte ja keha tööd.

Soovituslik tantsurepertuaar

Eesti laulumängude ja rahvatantsude õppimine ja tantsimine kannab edasi meie rahvuslikku kultuuritraditsiooni. Tantsurepertuaari aluseks on võetud meie varasemast rahvatraditsioonist üles kirjutatud tantsud. Rahvatantsude esituskultuuriks muutumise ajaloolise protsessi käigus kujunesid välja meie rahvatantsu suurpeod, mis koos laulupidudega on kantud unikaalse kultuurinähtusena UNESCO inimkonna vaimse pärandi nimekirja. Rahvatantsu harrastamise toetamine aitab hoida ning edasi kanda meie tänaseni kestnud üld- ja noorte tantsupidusid ning on õpilastele üheks võimalikuks väljundiks tantsupidude edasikestmise protsessis.

I KOOLIASTE

Eesti laulumängud

Kindlasti tuleks tundides mängida ka varem õpitud laulumänge nagu „Kes aias“, „Me lähme rukist lõikama“, „Kaks sammu sissepoole“ jne.

Tantsud paarilise valimise ja vahetantsuga
Üks ühte 1(vaba arv osavõtjaid) Sõõr, osa lapsi ringi sees. A-osas kõnd sõõris päripäeva, seesolijadvalivad paarilise. B-osas rütmi plaksutamine ning pöörlemine paigal päri- ja vastupäeva kõnni-, jooksu- või hüpaksammudega kas üksi või paarilisega käed kätes või käevangus.
Saame kuulda, saame näha 2
(vaba arv osavõtjaid)
Vastavalt sõnadele on algul poisid ringi sees ja valivad tüdrukuid. B- osas tants paarilisega.
Las käia see tants 3(vaba arv osavõtjaid) Sõõr, paarilise valimine, kõnnisammud ja galopp; suuna muutmine galopi lõppedes maandumisega ummisseisu.

1 Rüütel, I. E. uuemad lm. II lk. 330-337, CD LETS II.
2 Rüütel, I. E. uuemad lm. II lk. 328-329, CD LETS I.
3 Raudkats, A. Mängud V lk. 78-79”Vaat siin ma käin”; CD LETS III

Tantsud imiteerimise ja muusika iseloomu vaheldumisega
Til-lil-lipu linnassi 4(paaritu arv osavõtjaid) Viirgudesvõi ringjoonelpaarilise valimise ja/või liikumise matkimisega.
Talurahvamäng 5(vaba arv osavõtjaid) Erinevate talutööde jäljendamine.
Vares vaga linnukene 6(vaba arv osavõtjaid) Sõõris kõnd, B-osas matkitakse seesolija liikumisi (hüppeid).
Kiis, kiis, aeda! 7(vaba arv osavõtjaid) Sõõr (aed), linnuke ja kass.
Vargamäng 8(paaritu arv osavõtjaid) Istumine kahes vastamisi viirus paarilisega kõrvuti; paarilise
valimine, meeleolu näitamine ja tants (galopp või hüpaksammud vastavalt sõnadele).

4 Rüütel, I. E. uuemad lm. I lk. 208-211; CD LETS I, CD Kooli folkl. kog.
5 Rüütel, I. E. uuemad lm. I lk. 354-365; CD Kooli folkl. kog.
6 Rüütel, I. E. uuemad lm. I lk .230-241, CD LETS II
7 Rüütel, I. E. uuemad lm. I lk. 182-186, Pärnits, T. LETS II „Aiamäng“; CD LETS II, nr.11
8 Rüütel, I. E. uuemad lm. I lk. 246-254, CD LETS I, CD Kooli folk. kog.

Tantsud erinevates joonistes
Prigadi-pragadi 9(vaba arv osavõtjaid) Tüdrukud ja poisid eraldi vastamisi viirgudes, dialoogis vastu kõndimisega.
Rikka- ja vaese mäng 10(vaba arv osavõtjaid) Kasvavate-kahanevate rühmade printsiip vastasviirgudes, alustades ühest ning lõpetades ühega. Kõnnisammud.
Väravamäng 11(paaris arv osavõtjaid) Mängijad paarikaupa vastamisi viirgudes; voorid, väravad, dialoogis tegevus, kõnnisammud.
Siili jäljed 12(vaba arv osavõtjaid) 4-6-kaupa rongis; rõhk-, kõnni- ja jooksusammud.
Roti pulmad 13(vaba arv osavõtjaid) Päkksammudega liikumine vooris ning matkimine.
Toa teeks ma endal tamme alla 14(vaba arv osavõtjaid) Sõõr, osa lapsi ringi sees, paarilise valimine, B-osas 2 erinevat tegevust. Kõnnisammud.
Kevadel 15(vaba arv osavõtjaid) Ringjoonel rongi võtmisega, käärhüpped, plaksud ja kõnd.

9 Pärnits, T. LETS III; CD LETS III, CD Sõit Sõõrule
10 Rüütel, I. E. uuemad lm. I lk. 120-122, CD LETS II, CD Kooli folkl. kog.
11 Pärnits, T. LETS III, CD LETS III
12 Rüütel, I. Ühte käivad m.h.-V-M „Sirgu jäljed“ lk. 172, CD LETS III nr.11; CD MTP 1
13 Pärnits, T. LETS II; CD LETS II, CD Sõit Sõõrule
14 Raudkats, A. Mängud V lk. 74-75; CD LETS II
15 Lilienthal, L. 1921: Laulum. lastele lk. 37-38; Pärnits, T. 2003: CD LETS I.

Eesti rahvatantsud
Tants ringis16(vaba arv osavõtjaid) Kassariik Kõnnisammud sõõris vastu- ja päripäeva, ühe tantsija põimumine ümber kõigi tantsijate, kuni jõuab oma kohale.

16 Torop, K. Kontrat. lk. 40; CD Kontrat., nr. 3 (Ingliska)

Tantsud paarilisega
Kupparimoori  17 Paarilisega kodarjoonel kõrvuti. A-osas kõnd ringjoonel vastupäeva, B- osas paarilisega rinnati pöördudes külgsammudja käevangus kõnnisammudega pöörlemine.
Vingerpolka (Näpupolka)18 A-osas galopp, B-osas külgsamm, rõhksammud, ärgitamine, plaks, kõnnisammud.
Kivikasukas 19 Erineva iseloomuga liikumine: A-(veniv ja longus), B-osa (kärme ja erk), matkiv.
Kaera-Jaan (Kaaratsimm)20(4, 8,12 jne osavõtjat) Käärhüpped, plaksud, kõnd, sõõr, rist, kohavahetus.
Neljapuari 21(4, 8, 12 jne osavõtjat) Kahe paari vanker, kand-varvasastakud, vahetussamm, vankrijuhtide vahetus.
Siisik 22(8, 16, 24 jne osavõtjat) Kadrill. Peapaaride ja külgpaaride vahelduvad kõnnisammud, käärhüpped

17 Torop, K. Kontrat. lk.88-89;CD Kontrat., nr. 13
18 Torop, K. Viron Vakka lk. 99, kuid polka pöörlemisega võib asendada galopiga; CD Eesti rahvat., CD I Soome-Eesti TP 2000, CD LETS II.
19 Põldmäe, R., Tampere, H. Valimik e. rt. lk. 152-153; CD Eesti tantsud, CD LETS III
20 Torop, K. Kontrat. lk.162-180; Põldmäe, R.,Tampere, H. Valimik e. rt. lk. 112; CD Kontrat. lood nr. 31, 32, 33, 36, 37 vm.Kaera-Jaani lindistused
21 Torop, K. Viron Vakka lk.121-122; CD Viron Vakka, CD Eesti tantsud, CD Kooli folkl.kog.
22 Torop, K. Kontrat. lk. 115; CD Kontrat.

II KOOLIASTE

II kooliastmes käsitletakse rohkem paaristantse ning õpitakse teiste rahvaste tantse, võrreldakse neid eesti rahvatantsudega.

Eesti laulumängud
Mu isamaa armas 23(vaba arv osavõtjaid Laulumäng paarilise valimise ja vahetantsuga.
Isamaa hiilgava pinnalla24(paarisarv osavõtjaid, kuni 16) Kõnnisammud viirgudes vastukäimisega, põimumine.
Kungla rahvas 25(paarisarv osavõtjaid) Polkasamm rinnati ja seljati, sisekäevõte, süldvõte; külg-, jooksu- või hüpaksammud, võimalus vahetada paarilist.

23 Rüütel, I. E. uuemad lm. II, lk. 405; CD LETS II
24 Raudkats, A. Mängud V lk. 14-16; CD XVI Üldtp. Talismani t. 2
25 Raudkats, A. Mängud V lk. 56-58; CD LETS III, CD XVI Üldtp. Talismani t. 2

 Eesti rahvatantsud
Oige ja vasemba 26(paarisarv osavõtjaid) Kõnnisamm, sise- ja välissõõr, ahelsõõr, kätlemine või käevangus pöörlemine.
Kalamees (Kihnu) 27(paarisarv osavõtjaid) Vahetus-, polka– ja kõnnisammud, plaksud.
Varas 28(paaritu arv osavõtjaid) 3osaline (ABC). 1. osa: sõõr, üksik sees, kõnnisamm, 2. osa: põimumine valsiga ootamatu muusikapikkusega, 3.osa: erinev tantsuosa (polka, galopp, valss).
Kägara 29(Vaba arv osavõtjaid) Sõõr, juhttantsija veab jooksusammudega voori ümber enda või ümber viimiktantsija kägarasse (spiraalselt). Lahti võivad vedada nii juht- kui ka viimiktantsija.
Neljatants 30(4, 8, 12 jne. osavõtjat) Polkasammud otse ja käevangus pöörlemisega, B-osasüksipolka ringjoonel pööreldes.
Kolmõpaari tands (Urvaste) 31(6, 12, 18 jne osavõtjat) Kõnnisamm, vastukäimine; põimumine väravatega.
Krakovjakk 32(paarisarv osavõtjaid) Sisekäevõte, valsivõte, külgsammu- või hüppekombinatsioonid,polka pööreldes.
Pärliine 33(paarisarv osavõtjaid) Rahvapärimuslik valsivõte, polka pööreldes
Terve vald 34(paarisarv osavõtjaid) Polkasamm otse (tüdrukutel selg ees) ja pööreldes, sang- ja pool-sangvõte, tüdruku pöörlemine paariliste väliskäte all.

26 Toomi, U. Eesti rt. lk. 41-43; CD IX Noorte tp. Vikerkaar 2, CD X Noorte tp. Lävel, CD XI Noorte laulu- ja tp. Maa ja ilm; CD Viron Vakka
27 Torop, K. Kontrat. lk.74; CD Kontrat., nr.11, CD Viron vakka
28 Torop, K. Kontrat. lk. 45; CD Kontrat., nr. 5, CD Eesti rahvat.
29 Toomi, U.Eesti rt. lk. 30-31, Põldmäe, R.,Tampere, H. Valimik e. rt. lk 77; CD Eesti tantsud 4, Eesti tantsud 12
30 Torop, K. Kontrat. lk. 140; CD Kontrat.

31 Torop, K. Kontrat. lk. 102-103;CD Kontrat. , nr. 17
32 Aassalu, H., Luht, P., Torop, K. Vanad seltsk.t. lk 41-50, Vanad seltsk.t.
33 Torop, K. Viron Vakka lk 109, Põldmäe, R., Tampere, H. Valimik e. rt. lk 120; CD Viron vakka
34 Torop, K.Viron Vakka lk 104; CD Viron vakka nr. 25.

Teiste rahvaste tantsud
Saarapumbal (Liivi)35(paarisarv osavõtjaid) Kandsamm, süldvõte, käevangus polka, paarilise vahetus.
The Flying Scotsman (Šoti) 35(8, 16, 24 osavõtjat) 2 vastamisi viirgu, voor, hüpaksammud ja galopp, viirgude vahelduvtegevus, solistipaaride vahetus.
Sternpolka (Saksa)37(vaba arv osavõtjaid) Ringjoon, kõnd, plaksud, üksipolka, polka paarilisega.
Stadilpolka (Taani) 38(12, 16, 18 jne. osavõtjat) Kõnnisammud, pöörlemissamm
Sitienini (Tants plaksudega) 39(Läti) (paarisarv osavõtjaid) Plaksud, rõhksammud, hüpaksamm. Ringjoonel päri- ja  vastupäeva.
ACD e. Another Country Dance(line-tants) 40
Varbatants e. Toedance(line-tants) 41

 

35 Martini tantsuraamat: Paaristantsud I-IV vihik); CD Liivi tantsud
36 Thurston, H. Kuusteist Šoti seltskonnatantsu; CD Keili tantsud
37 Bobkov, P. Elu mõnusam t…2; CD Elu mõnusam t. on…1 ja 2, CD Kooli folkl.kog. lugu nr. 36 (Tähepolka), CD LETS II
38 Pärnits, T. LETS III, CD LETS III
39 Šteina, Suvekursus; CD Suvekursus 2010.
40 http://www.estonianlinedance.com
41 http://www.estonianlinedance.com

III kooliaste

III kooliastmes on oluline lisaks tantsutundidele osavõtt ka erinevatest tantsusündmustest.

Eesti rahvatantsud
(paarisarv osavõtjaid)

Kolonntants Labajalavalss otse erinevates joonistes juhttantsija (paari) järel.

Vurr-sahkadi Labajalavalss ringjoonel, rõhksammud ning „saagimine“.

Padespann Kõnni-, vahetus- ja valsisamm.

Perekonnavalss Ring, plaksud, valsisamm, paariliste vahetus.

Savikoja venelane Nõtkuv kõnnisamm, humoorikus, polka plaksudega, polka pööreldes, kummardused.

Kikapuu Nõtkuv kõnnisamm, kandastakud, tüdruku pöörlemine poisi käe all, võimalus paarilist vahetada.

Tõmba-Jüri Madal kõnnisamm, külgsammud, jalalt jalale pööre, kallistamine, „saagimine“

Ingliska Kõnni- ja vahetussammud, kätlemine, kohtade vahetus viirgudes.

Meestetantsud
Pulgatants Kõnnisamm, erinevad hüpete ja hüpakute kombinatsioonid,
(vaba arv osavõtjaid) vahendiks 2 pulka, koordinatsioon.

Konnatants Toenglamangus hüpped, paigalhüpakud, konnahüpped kätel.
(vaba arv osavõtjaid)

Naistetants
Ristpulkade tants Varvasastakhüpakud kahe risti asetatud pulga ruutudes
(vaba arv osavõtjaid) päripäeva ja vastupäeva.

Teiste rahvaste tantsud
Õpetaja valib erinevate rahvaste tantse. Lõiming muusikaõpetusega, kus käsitletakse rahvaste muusikat.

Sirtaki (Kreeka) Külg-, vikkel- ja jooksusammud. Sõõr ja voor.
(vaba arv osavõtjaid)

The Circassian Circle (Šoti) Kõnni- ja pöörlemissammud. Paarilise vahetusega.
(paarisarv osavõtjaid)

Rits, rats (Saksa) Plaksud, käevang, valsivõte, hüpaksammud, polka pööreldes
(paarisarv osavõtjaid) jalalt jalale pööre, ühekäevõte paarilise paremalt õlalt parem-küljeti

Double XL (line-tants)
Country Walkin´ (line-tants)

Kasutatud kirjandus*

(* Boldis esitatud lühendid on kasutusel repertuaariloetelus lehekülgede all viidetes)

Aassalu, H., Luht, P., Torop, K.(1997, 2010). Vanad seltskonnatantsud. (Vanad seltsk.t.) Tallinn: Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus.

Bobkov, P. Elu mõnusam tants on… 2. osa (Elu mõnusam t….2.o.). Viljandi.

Põldmäe, R.,Tampere, H. (1938). Valimik Eesti rahvatantse (Valimik e.rt.). Tartu: Eesti Rahvaluule Arhiiv.

Pärnits, T. (2004). Lapse esimesed tantsusammud II (LETS II). Pärnu: Pärnumaa Rahvakultuuri Keskselts.

Pärnits, T. (2005). Lapse esimesed tantsusammud III (LETS III). Pärnu: Pärnumaa Rahvakultuuri Keskselts.

Raudkats, A., (1927). Mängud V. Tallinn: A.-S. „Ühiselu“; kordustrükk (2006) Tallinn: Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts, Talmar & Põhi OÜ.

Rüütel, I. (1980). Eesti uuemad laulumängud I (E. uuemad lm I). Tallinn: Eesti Raamat.

Rüütel, I. (1983). Eesti uuemad laulumängud II (E. uuemad lm II). Tallinn: Eesti Raamat.

Rüütel, I. (1997). Ühte käivad meie hääled – Väike-Maarja (Ühte käivad m.h.-V-M). Tallinn: Eesti Keele Instituut.

Tampere, H. (1975). Eesti rahvapillid ja rahvatantsud (Eesti rhv.pillid ja rt.). Tallinn: Eesti Raamat.

Toomi, U. (1953). Eesti rahvatantsud (Eesti rt.). Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus.

Torop, K. (1995). Kontratantsud (Kontrat.). Tallinn: Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus.

Torop, K. (2008). Viron Vakka. Tallinn: Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts.

Torop, K. (2008). Eesti rahvatantsu oskussõnastik. Tallinn: Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus.


Kasutatud saatemuusika*

(* Boldis esitatud lühendid on kasutusel repertuaariloetelus lehekülgede all viidetes)

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus. (1999). CD XVI Üldtantsupeo Talismani tantsud 2. (CD XVI Üldtp. Talismani t. 2.) Tallinn: Eesti Raadio.

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus. (2002). CD IX Noorte Tantsupidu Vikerkaar. (CD IX Noorte tp. Vikerkaar 2.) Tallinn: Eesti Raadio.

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus. (2004). CD XVII Üldtantsupidu Las jääda ükski mets (CD XVII Üldtp. Las jääda ükski mets) Tallinn: Eesti Raadio.

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus. (2007). CD X Noorte Tantsupidu Lävel. (CD X Noorte tp. Lävel) Tallinn: Eesti Raadio.

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus. (2010). CD XI Noorte Laulu- ja Tantsupidu Maa ja ilm. (CD XI Noorte laulu- ja tp. Maa ja ilm) Tallinn: Eesti Raadio.
Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus. (1999). CD Soome-Eesti Tantsupidu 2000 (I). (CD I Soome-Eesti TP 2000). Tallinn: Eesti Raadio.

ELT SA (2005) CD Soome-Eesti tantsupidu 2005 (II) (CD Soome-Eesti TP 2005). Tallinn: Eesti Raadio.
Eesti Raadio (1999) CD Seltskonnatantsud

Eesti rahvatantsu- ja rahvamuusikaselts. (2008). CD Viron Vakka. Tallinn

Bobkov, P. CD Elu mõnusam tants on… 1 (CD Elu mõnusam t…1.). Viljandi Kultuurikolledž.

Liivak, M. (2000). CD Kaks sammu sissepoole (CD Kaks sammu sissep.) Tallinn: Talmar & Põhi.

MTÜ Tarvanpää Selts. (2006). CD I Meeste Tantsupidu 2006 (CD MTP 1).

Pärnits, T. (2003). CD Lapse esimesed tantsusammud I (CD LETS I). Pärnu: Pärnumaa Rahvakultuuri Keskselts.

Pärnits, T. (2004). CD Lapse esimesed tantsusammud II (CD LETS II). Pärnu: Pärnumaa Rahvakultuuri Keskselts.

Pärnits, T. (2005). CD Lapse esimesed tantsusammud III. (CD LETS III). Pärnu: Pärnumaa Rahvakultuuri Keskselts.

Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus. (2004). CD Eesti tantsud. Tallinn: Eesti Raadio.

Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus. (1997, 2010). CD Vanad seltskonnatantsud. (CD Vanad seltsk.t.) Tallinn.

Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus. (2009). Kontratantsud. (CD Kontrat.) Tallinn

Roose, C. (2003). CD Kooli folkloorikogumik. (CD Kooli folkl.kog.) Tallinn

Viljandi Pärimusmuusika keskus. (2009). Sõit Sõõrule (Karjalapse laulud). (CD Sõit Sõõrule).

Soovituslikud lisamaterjalid

(*Boldis esitatud lühendid on kasutusel repertuaariloetelus lehekülgede all viidetes)

Arraste, L.-A., Adamson, I., Ammas, A., Feršel, Ü.,Tiis, K., Žigurs, J., Valner, K. (2009). 75 aastat Eesti tantsupidusid. Tallinn: Kirjastus Varrak.

Kaarma, M., Voolmaa, A. (1981). Eesti rahvarõivad. Tallinn: Eesti Raamat.

Manninen, I. (1927), kordustrükk (2009). Eesti rahvariiete ajalugu. Tartu: Eesti Rahva Muuseum.
MTÜ Tarvanpää Selts (2003) CD Maie Orava tantsud II tantsude saatemuusika. Rakvere: MTÜ Tarvanpää Selts.

Orav, M. (2003). Maie Orava tantsud II. Rakvere: MTÜ Tarvanpää Selts.

Pärnits, T. (2003). Lapse esimesed tantsusammud I (LETS I). Pärnu: Pärnumaa. Rahvakultuuri Keskselts

Tõnurist, I. (2003). Rahvarõivakandja abiline. Tallinn: OÜ Vali Press

http://www.erm.ee
http://www.errs.ee
http://www.estonianlinedance.com
http://www.folkloorinoukogu.ee
http://www.rahvakultuur.ee
http://www.rscds.org – Šoti (Keili) tantsud
http://www.tantsupidu.ee

 

Artikkel avaldatud esmakordselt õppekava veebis põhikooli kehalise kasvatuse valdkonnaraamatus 2010, ISBN: 978-9949-9118-0-6