A A A

Eesti keele õpetamise põhimõtted I kooliastmes

2010
Ene Hiiepuu,
Tallinna Ülikool
Mare Müürsepp,
Pirita Majandusgümnaasium
Anne Uusen,
Tallinna Ülikool

 

Esimestel kooliaastatel on emakeelel kui õppeainel eriline koht. Selles aines õpitakse nii ennast väljendama, erinevates olukordades adekvaatselt suhtlema kui ka õppeülesandeid täitma, omandatakse õpioskusi kõigi teiste õppeainete tarbeks. Suulise ja kirjaliku kõne arendamise teemad tulenevad ümbritsevast elust, õppeainest, õppekava läbivatest teemadest ja kultuurikeskkonnast laiemas mõttes, nagu raamatud, kultuurisündmused ja virtuaalmaailm.

Keskse tähendusega on sõnavara täpsustamine ja rikastamine ning psüühiliste protsesside arendamine. Selleks vajab laps pidevalt nii uusi kogemusi kui ka eelmiste kogemuste korrastamist. Õpe ja kasvatus peavad toetama enesetunnetuse arengut ja õppima õppimist, juhtima last teistega ühes ja üksinda tegutsemises.

Esimese kooliastme keeleõpetuse ülesanne on kõneoskuse sihipärane arendamine ning suulises kõnes omandatu ülekandmine kirjalikku kõnesse. Eesti keele õppevaldkondi – suulist keelekasutust, lugemist ja kirjutamist – käsitletakse lõimitult, pöörates võrdselt tähelepanu kõigile keelelise suhtluse osaoskustele ning lähtudes keelekasutuse funktsioonist ja tekstist. Seejuures nähakse tekstina nii suulist kui ka kirjalikku teksti, nii ilukirjandus- kui ka teabeteksti, nii trükitud kui ka elektroonilist teksti. Eesti keele tundides omandatakse arengueeldustele vastavaid kuulamis-, kõnelemis-, lugemis- ja kirjutamisstrateegiate elemente (ennustamine, mõistekaardi koostamine, kokkuvõtte tegemine jt), et areneks oskus õppida, oskus oma mõtteid nii suuliselt kui ka kirjalikult väljendada. Emakeeletunnis õpitut rakendatakse teisteski ainetes.

Emakeeleõpetuses tuleb kujundada oskusi enesekontrolliks, oma tegevuse analüüsiks, mõistmiseks ja tulemuste hindamiseks, arendada arutlevat mõtlemist, pakkudes õpilastele elulisi, loomingulisi ning mõtlemisainet ja -võimalusi pakkuvaid ülesandeid. Oluline on õpetada mõistma kõneleja-kuulaja-, kirjutaja-lugeja-suhet ning mõtlema selle üle, kuidas öeldu ja kirjutatu võib mõjuda, olgu siis nähtava reaalse partneri, telefonikõne, kirjaliku teksti või virtuaalsuhtluse puhul.

Igapäevane õppetöö ühildatakse igal võimalusel laste vabalugemisega.

Õppe- ja kasvatuseesmärgid
I kooliastme eesti keele õpetus taotleb, et õpilane:
1) õpib mõtestatult lugema ja kirjutama oma loomevõime ja eluliste vajaduste kohaseid eri liiki tekste;
2) õpib koolis ja koolivälises suulises suhtluses selgelt väljenduma;
3) arendab oma suulist ja kirjalikku väljendusoskust, omandab (esmase) õigekirjaoskuse;
4) huvitub raamatutest ning loeb eakohast ilu- ja aimekirjandust;
5) analüüsib tekste ja oma tegevust õpetaja juhiste kohaselt;
6) austab eesti keelt kui rahvuskultuuri kandjat ja tahab õigesti kõnelda ja kirjutada;
7) õpib hankima teavet lastele määratud teatmeteostest, lasteportaalidest ja lasteajakirjadest ning lihtsamatest sõnaraamatutest.
Algklassilapse tahteline tähelepanu on vähepüsiv ning vajab tahtmatule tähelepanule ümberlülitumiseks huvi toetust. Seepärast tuleb õppetöös vaheldada töövõtteid, valida selliseid, kus laps saab õppimise käigus olla aktiivne osaline. Hea on kasutada õppemängu ja mängulisi võtteid. Mängus omandab laps teadmisi ja oskusi suhteliselt kergemini ja kiiremini kui muus tegevuses.

Tabel. Eesti keele õpetamise üldpõhimõtted

Terviklikkus Teadlikkus Kommunikatiivsus
 • Kuulamine, kõnelemine,

lugemine ja kirjutamine on
omavahel seotud, kas:

 • tunniteema,
 • lugemispala või
 • situatsiooni kaudu.
 • Grammatikateema/

õigekirjaküsimus tuleneb kas

 • tekstist,
 • lapse enda kirjutisest või
 • situatsioonist.
 • Suunatakse lapsi oma keele-

kasutust jälgima, analüüsima,
parandama:

 • Kuidas ma kuulan, räägin.

loen, kirjutan?

 • Mis mul tuleb hästi välja, mis

halvemini?

 • Mida ma peaksin veel

õppima?

 • Kes mind õpetada saab/

oskab?

 • Kuidas ma ise ennast aidata

saan?

 • Suunatakse last oma/sõbra

kirjalikku tööd kontrollima
(üksi ja koos kaaslastega) ning
parandama, et tekiks keele-
tunnetus ja harjumus mõelda
oma töö õigsuse üle.

 • Harjutatakse õpilasi ise leidma

(üksi või kaaslasega) õigeid
lahendusi.

 • Analüüsitakse üheskoos

konstruktiivselt oma ja teiste
keelekasutust.

 • Püütakse igale keelelisele

tegevusele leida mingi
konkreetne otstarve ja
auditoorium.

 • Kasutatakse võimalikult palju

suhtlemisel põhinevaid
tegevusi:

 • kuulatakse kedagi mingil

konkreetsel põhjusel;

 • räägitakse kellelegi (erinev

kuulajaskond) millestki
mingil põhjusel;

 • kirjutatakse erinevaid tekste

erinevale lugejaskonnale.

 • Lastakse õpilastel õppetöö

käigus omavahel suhelda –
arutleda, analüüsida, otsida/
leida õigeid vastuseid, mingit
infot jne.

 

 

 

Õppimine on protsess, mille käigus laps õpib tundma oma võimeid, seepärast tuleks tund ette valmistada nii, et õpilane saaks ise tegutseda, mõtelda, katsetada, eksida, arutada, loovust rakendada. See kõik aitab õpitavat paremini mõista ja kinnistada. Tähtis on õpetada last ise oma tegevust/tööd teadvustama, jälgima, kontrollima ja parandama.
Soovituslik kirjandus
Klassiõpetajale õpetamisest. Abimaterjale pedagoogiliseks praktikaks. Koostanud Uusen, A., Timoštsuk, I. Tallinna Ülikooli kirjastus, 2007.
Hiiepuu, E. Aabitsa metoodiline juhend. AS Bit, 2009.
Hiiepuu, E. Eesti keele metoodiline juhend. 1. klass, 2. osa. AS Bit, 2010.
Õppimine ja õpetamine esimeses ja teises kooliastmes. Toimetanud E. Kikas. Tartu: Haridus- ja Teadusministeerium, 2010.
Matthews, S. R., Löfstrom, E., Poom-Valickis, K. Psühholoogia klassiruumis. Reflekteerivaks õpetajaks juhtumeid analüüsides. Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2008.
Uusen, A. Emakeele õpetamisest klassiõpetajale. Tallinna Pedagoogikaülikool, 2002.