A A A

Eesti keel teise keelena teemavaldkonnad näidetega

Põhikooli valdkonnaraamat VÕÕRKEELED 2010
//

MINA JA TEISED
I kooliaste: enese, pereliikmete ja kaaslaste tutvustamine ja kirjeldamine (nt nimi, rahvus, sugu, vanus, iseloom, välimus, riietus).
II kooliaste: suhtlemine pereliikmete ja kaaslastega (nt teiste käekäigu vastu huvi tundmine); viisakusväljendid (viisakas kõnetamine: tervitamine, vabandused, tänamine, vastamine, pöördumine, palve).
III kooliaste: võimed (inimeste tugevad ja nõrgad küljed, anded, võimete arendamine, õpioskused ja -harjumused); inimestevahelised suhted (sõprus, armastus, positiivsete ja negatiivsete tunnete väljendamine, koostöö, heategevus, sallivus); virtuaalne suhtlemine (eelised ja puudused; suhtluskeskkonnad- ja suhtlusportaalid, foorumid, MSN ja e-post jmt).

KODU JA LÄHIÜMBRUS
I kooliaste: kodukoht (nt linn, küla, asula, tänav, telefoninumber); kodukoha loodus (nt lilled, puud, põõsad, linnud ja loomad); kodused toimingud (nt koristamine, söömine, pesemine, riietumine); perekondlikud sündmused (nt sünnipäevade kirjeldamine).
II kooliaste: elu linnas ja maal (nt linnakodu ja maakodu); kodu kirjeldamine (nt ruumid, sisustus);
avalikud kohad (nt park, väljak, haigla, kauplus, kino); lemmikloomad (nt looma välimus, värv, suurus, nende eest hoolitsemine); töövahendid ja kohustused kodus (nt tööjaotus, kodutehnika ja tööriistad, nende kasutamine); rõõmsad ja kurvad sündmused peres (nt sünnipäevad, lapse sünd, pulmad, matused).
III kooliaste: kodu ja lähiümbruse korrashoid (nt trepikoja, aia, suvekodu, pargi, kooliümbruse korrashoid); käitumine koduümbruses ja looduses (nt käitumistavade järgimine koduümbruses, naabritega suheldes; looduses viibimise kombed, loodushoid); turvalisus (nt kodu, koduümbruse turvalisus, turvasüsteemid, naabrivalve); peretraditsioonid (nt ühised ettevõtmised, sündmuste tähistamine).

EESTI
I kooliaste: suuremad linnad (nt pealinn Tallinn, Tartu, Pärnu, Kuressaare, Narva, Viljandi); aastaring (kalender, aastaajad, nädalapäevad, kuude nimetused, kuupäevad); rahvakalendri tähtpäevad (nt mardipäev, kadripäev, jõulud, vastlapäev).
II kooliaste: Eesti geograafiline asukoht (asukoht Euroopas, naaberriigid, Läänemeri); ilm (ilmakaared, ilmastikunähtused, ilmateade); riigi- ja rahvussümboolika (lipp, vapp, hümn, suitsupääsuke, rukkilill, paekivi jne); riigipühad ja riiklikud tähtpäevad (vabariigi aastapäev, võidupüha; emadepäev, isadepäev, jaanipäev jne); üldrahvalikud sündmused (nt laulupidu, vabariigi aastapäeva ja võidupüha paraad).

RIIGID JA NENDE KULTUUR
I kooliaste: naaberriigid (pealinnad, põhirahvused, keel).
II kooliaste: Euroopa riigid (nt mõned Euroopa riigid, nende pealinnad, põhirahvused, keel, looduslik eripära, kultuuritavad, huvipakkuvad paigad, vaatamisväärsused, muuseumid), mõned eakohased aktuaalsed ühiskondlikud teemad, mis kajastavad selle kooliastme õpilaste huvide ringi ja käsitletavaid teemasid.
III kooliaste: maailmajaod (nt Euroopa, Aasia); maailma riigid (nt mõned maailma riigid, pealinnad, põhirahvused, keeled, looduslik ja kultuuriline eripära ja looduskaunid kohad (nt kõrbed, vihmametsad, joad); loodusnähtused (nt äike, virmalised, üleujutused).

IGAPÄEVAELU. ÕPPIMINE JA TÖÖ
I kooliaste: tervis (nt enesetunne, arsti juures käimine); koolipäev (kool ja klass, õppeained ja tunniplaan, koolitarbed, õppetegevused, kell ja kellaaeg); koolitee (nt tee pikkus).
II kooliaste: avalikud asutused (nt toidu- ja raamatukauplused, teenindusasutused, raamatukogu); turvaline liiklemine (nt koolitee, liiklusvahendid); tee küsimine ja juhatamine (nt suunad, teejuhatusväljendid); koolielu (nt spordiüritused, kontserdid, konkursid, koolipeod, klassiõhtud);
päeva planeerimine (nt päevakava); ametid ja töökohad (nt pereliikmete ja sugulaste ametid, tuntumad ametid, töökohad).
III kooliaste: tervislik eluviis (nt toitumine, ravimid ja ravimine, haigused, esmaabi); raha (nt isiklikud kulutused, taskuraha); hädaolukorrad (nt suhtlemine päästeteenistusega: politsei, tuletõrje, kiirabi); arstiabi (nt meditsiiniasutuses, apteegis); edasiõppimine (kutsevalik, haridusasutused, kutsesobivus); õpilasvahetus (nt koolide või riikide vahel); meedia ja reklaam (ajakirjandus, raadio, televisioon, Internet, nendest saadav kasu ja võimalikud ohud).

VABA AEG
I kooliaste: lemmiktegevused (nt lugemine, tantsimine, sport, mängud, ühistegevused sõpradega); mängude käsklused ja juhendid (tuntumate mängude, sh laulumängude käsklused ja läbiviimine, nt keks, „Tagumine paar välja”, „Me lähme rukist lõikama”).
II kooliaste: kooliväline tegevus (nt huviringid, ekskursioonid); huvid (nt sport, kino, kollektsioneerimine); laagrid (nt suvised laagrid, töölaagrid, laagrid koolivaheajal, keelelaagrid, õpilane peres); lugemiseelistused (nt lemmikraamatud, raamat Internetis); perepuhkus (nt puhkus koos vanematega, nädalalõpupuhkus); aastaajad ja puhkus (nt vaba aja veetmine ja puhkamine suvel, sügisel, talvel ja kevadel); spordialad ja sportlikud tegevused (nt erinevad spordialad, spordiga tegelemine, sport teleris).
III kooliaste: ettevalmistus reisiks ja reisimise viisid (nt reisiks vajalik raha, vajalikud esemed, lennuki-, bussi- või suusareisid, erinevad matkad, nt jalgsimatk, jalgrattamatk); reisid teistesse maadesse (nt kultuuriline mitmekesisus, loodusturism); vaba aja veetmise viisid (nt teater, muusika, televisioon, raadio, muuseumid, arvuti ja Internet, ekstreemsport).