A A A

Digipädevus õppekavades ja ülesanded digipädevuse kujundamiseks

Digipädevuse juhendmaterjal
Digipädevus õppekavades on juhendmaterjal õpilaste digipädevuse kui üldpädevuse mõistmiseks, vajalike osaoskuste arendamiseks ning tervikuna pädevuse kujundamiseks.

Digipädevus on suutlikkus lahendada oma (õppe)töös digirikastatud keskkonnas ettetulevaid probleeme digitehnoloogia abil. Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikes õppekavades on see kirjas ühe üldpädevusena, mida peab ainetundidesse lõimituna õppijas arendama. Eestis on ajakohase digipädevuse määratlemiseks kirjeldatud õppijate (digikodaniku) digipädevusmudel, kus on toodud digipädevusvaldkonnad ja pädevused. Õpetajale on abimaterjalina kirjeldatud iga digipädevuse hindamiskriteeriumid, mis toovad iga kooliastme kohta välja, mida õppija igas konkreetses valdkonnas peab oskama. See võimaldab koolidel sõlmida kergemalt kokkuleppeid, milliseid digipädevusi millise õppeaine raames arendada. Nii õpetamisel kui ka laiemalt, kõigile teemast huvitatutele on abiks digitehnoloogia mõistete sõnastik. Mudel ja selle juurde kuuluvad abimaterjalid valmisid Harno juhtimisel 2020. aastal, selle koostamisel on aluseks võetud Euroopa Komisjoni digikodaniku raamistik DigComp 2.1. (2017).

Digiõpilood digipädevuse kujundamiseks aineõppes
Harno koolituskeskuse DigiVõti koolitusprogrammi raames on aastatel 2019–2020 välja töötatud digiõpilood, mis on õpistsenaariumid õpetajale õppijate ainealaste teadmiste toetamiseks digitehnoloogia abil.