A A A

VI Kognitiivsed oskused

1. Õpioskused

 • Kavandab oma õppimist: seab ise õpieesmärke, planeerib aega, jälgib oma arengut, küsib teistelt tagasisidet.
 • Näeb lünki oma teadmistes.
 • Õpib iseseisvalt, suudab leida informatsiooni teabeallikatest, hinnata teabeallikate ja nõuannete usaldusväärsust, valida iseseisvalt õppematerjale.
 • Küsib vajadusel õpiabi.
 • Kavandab aega õpieesmärkide saavutamiseks.
 • Otsib uusi õppimisvõimalusi.
 • Kasutab infotehnoloogiat, et hinnata, uurida, korrastada ja omandada teavet.
 • Seostab õpitud valdkondi, teeb uuest teabest kokkuvõtteid.
 • Kontrollib ja reflekteerib oma teadmisi, et olla kindel, kas ta on uuest teabest aru saanud.

2. Kriitilise mõtlemise oskus

 • Eristab fakti arvamusest, näeb seoseid väidete ja informatsiooni vahel, teeb järeldusi.
 • Analüüsib mõnda olukorda ja valiku riski enne valiku tegemist, otsuse tegemisel tugineb analüüsile, analüüs on süstemaatiline.
 • Analüüsib allika usaldusväärsust, toob välja põhjus-tagajärg seoseid.
 • Analüüsib erinevaid vaatenurki, näeb sarnasusi ja erinevusi.
 • Põhjendab oma arvamust tõendusmaterjalide ja faktide toel.
 • Tunneb ära ja analüüsib meedias ilmunud propagandat, stereotüüpe, sallimatust ja vihakõne, selle põhjuseid ja taotlusi.
 • Allika hindamisel võtab arvesse allika loomise asjaolud.
 • Oskab probleeme lahendada loogika abil.
 • Hoiab allikaid analüüsides meeles lühiajalisi ja pikaajalisi eesmärke.
 • Oskab hinnata väiteid, taotlusi ja veendumusi ajaloolises kontekstis.

3. Teadmised ja kriitiline arusaamine maailmast: teadmised ja kriitiline arusaam ajaloost, massimeediast, majandusest, keskkonnast ja jätkusuutlikkusest

 • Oskab kriitiliselt järele mõelda ajaloo ajas kulgeva olemuse üle ja selle üle, kuidas mineviku tõlgendused ajas muutuvad ja erinevad kultuuriti.
 • Oskab kriitiliselt järele mõelda rahvuskeskse vaate üle ajaloos.
 • Mõistab, kuidas kaasaegset maailma kujundanud mõjurid on esitatud narratiivides erinevatest vaatenurkadest lähtudes.
 • Oskab kriitiliselt järele mõelda selle üle, kuidas kodakondsust on eri ajal eri kultuurides mõistetud.
 • Mõistab, kuidas ajaloofaktidest on saanud tõendusmaterjal erinevates narratiivides.
 • Mõtestab kriitiliselt ajaloouurimist.
 • Selgitab, mis on propaganda ja milles seisneb selle ohtlikkus.
 • Analüüsib, kuidas eri riigid on kujutatud õppematerjalides.
 • Mõistab massimeedia olemust ja selle mõju üksikisikule.
 • Teab keskkonna probleeme, saab aru nendega seotud ohtudest ja mõistab nende mõju kogu maailmale.
 • Teab, milline elustiil tagab jätkusuutliku arengu ja mõistab vajadust olla vastutustundlik tarbija.
 • Mõistab, mida saavad kodanikud ja valitsused teha, et tagada jätkusuutlik tulevik.
 • Analüüsib ülemaailmastumisega seotud eetilisi küsimusi.
 • Mõistab kogu maailma vastastikust sõltuvust, sh majanduslikku, keskkondlikku jne.
 • Analüüsib seoseid majanduslikes, ühiskondlikes, poliitilistes ja keskkonnaga seotud.
 • protsessides, nt tööhõive, laenud, kasuteenimine, kasum, maksustamine ja valitsuse kulud.