A A A

V Suhtlemisoskus 

1. Empaatia

 • Märkab ja mõistab teiste inimeste tundeid, tundepuhanguid ja vajadusi.
 • Tunneb kaasa inimestele, keda koheldakse ebaõiglaselt, kellel on probleemid või raskused ehk keda ignoreeritakse.
 • Püüab mõista, kuidas teised maailma näevad ja tunnetavad.
 • Arvestab teiste inimeste tunnetega.
 • Märkab, kui kaaslane vajab tema abi.
 • Mõistab, kui ta ärritab teisi oma käitumisega.
 • Rõõmustab teiste õnnestumiste üle.

2. Koostööoskused

 • Teeb teisi austades ja tulemuslikult koostööd ka juhul, kui kaaslastel on temast erinev kultuuritaust.
 • Tegutseb rühma eesmärkide saavutamise nimel, jagab teavet ja avaldab oma arvamust.
 • On rühmaliikmena tulemuslik meeskonnamängija, jagab ja võtab vastutust, toetab ning innustab teisi ka juhul, kui seisukohad erinevad.
 • Oskab seada rühma eesmärke, kaasab teisi planeerimisse ja arendamisse.
 • Teeb järjepidevat koostööd ja innustab teisi eesmärkide saavutamisel ning ülesannete täitmisel, teeb vajadusel järeleandmisi.

3. Konflikti lahendamine

 • Väljendab tahet lahendada tülisid osapooli austades, kuulab ära osapoolte seisukohad.
 • Analüüsib tülide põhjuseid ja teisi asjaolusid, kasutab läbirääkimisoskust.
 • Püüab leida tülipooltele vastastikku vastuvõetavaid võimalikke lahendusi ja kompromisse.
 • Suudab panna tüli osapooli üksteist ära kuulama ja jagama oma probleeme.
 • Saab tulemuslikult hakkama teiste inimeste emotsioonide, stressi ja ebakindlusega konfliktiolukordades.