A A A

IV Enesekohased oskused

1. Vastutustunne

 • Vabandab, kui on kaaslase tundeid solvanud/haavanud.
 • Esitab töö õigeaegselt.
 • Vastutab oma käitumise ja eksimuste eest.
 • Osaleb tööprotsessis ja täidab oma kohustusi vastavalt oma võimetele.
 • Peab kinni tähtaegadest.

2. Enesetõhusus

 • Julgeb iseseisvalt otsustada.
 • Võtab vastu uusi väljakutseid ja usub endasse.
 • Saab hakkama takistustega.
 • Väljendab veendumust, et saab hakkama muutuvates ja ootamatutes oludes.
 • Julgeb muutuda ja teha muutusi.
 • Usub oma võimetesse, kui teised kahtlevad; on enesekindel.
 • Suudab saavutada oma eesmärke.
 • Suudab teha koostööd ja on hea suhtleja.
 • On veendunud, et ta suudab teha tulemuslikku tööd ja olla hea juht.

3. Paindlikkus ja kohanemisvõime

 • Kohaneb tulemuslikult eri olukordades, isegi stressiseisundis või pinge all olles.
 • Kohaneb uute kultuurikeskkondadega.
 • Kohaneb erinevate nõudmiste ja oludega.
 • Vajadusel hindab ümber oma seisukohti ja kohandab oma käitumist vastavalt oludele.
 • Kohaneb uute olukordadega ja muudab vajadusel oma õpistrateegiaid.
 • Kohaneb uute inimestega ja olukordadega.
 • Suudab vajadusel vahetada suhtluskeelt.
 • Suudab jääda viisakaks ja rahulikuks, kui on ärritunud, arvestab varasemaid kogemusi.
 • Suudab kohaneda erinevate kultuuritavade ja käitumistega.
 • Kui midagi ei lähe plaanipäraselt, siis muudab oma tegutsemist, et saavutada eesmärki.

4. Enesemääratlus

 • Sõnastab endale seatud eesmärke.
 • Mõtleb kriitiliselt oma tegevuse ajendite, vajaduste,eesmärkide, tõekspidamiste ja veendumuste üle.
 • Määratleb ennast kultuuriliselt ja mõistab selle mõju oma hinnangutele.
 • Hindab adekvaatselt oma omadusi ja võimeid ning selgitab nende mõju oma käitumisele.
 • Mõistab, kuidas teised inimesed teda tajuvad ja kuidas see tema käitumist mõjutab.
 • Mõistab oma eelarvamuste ja stereotüüpide kujunemise põhjuseid.
 • Analüüsib oma mõtete ja tunnete mõju oma käitumisele.
 • Mõistab, mis on mõjutanud tema maailmapilti.