A A A

Demokraatliku kultuuri pädevused

Sissejuhatus

Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusel toimus aineliitude esindajatele 2017. aasta augustis ja oktoobris kaks arendusseminari, et leida sobivaid näiteid üldpädevuste toetamiseks aineõpetuse kaudu. Esimesel seminaril keskenduti riiklike õppekavade üldosas kirjeldatud pädevuste kontseptsioonile (Eve Kikas) õpipädevusele (Anna-Liisa Jõgi), sotsiaalsele pädevusele (Elina Malleus), enesemääratluspädevusele (Grete Arro) ja Euroopa Nõukogu poolt välja töötatud demokraatliku kultuuri pädevusele (Hanna-Liis Kaarlõp-Nani, Grete Rohi, Mare Oja). Seminaril avati pädevuse sisu ja tähendus, toodi näiteid pädevusi toetavatest ülesannetest ja meetoditest, mis kohapeal läbi katsetati. Kodutööna koostasid seminaril osalenud pädevuste toetamise võimaluste näiteid oma ainevaldkonna vaatevinklist. Teisel arendusseminaril tutvuti väljatöötatud näidetega ja analüüsiti neid ühiselt. Käesolev kogumik sisaldabki kokkuvõtlikke ülevaateid arendusseminaridel tutvustatud pädevustest ning seminaril osalenud aineliitude esindajate poolt väljapakutud ülesandeid, mis võiksid olla eeskujuks või näiteks üldpädevuste toetamisel kõikides koolides.

Üldpädevused, nende hindamine ja arendamine 

Õpipädevus 

Sotsiaalne pädevus 

Enesemääratluspädevus 

Demokraatliku kultuuri pädevused 

Demokraatliku kultuuri pädevuse temaatilised kirjeldused

Näidisülesanded