A A A

Autorid

Riin Alatalu, MA, ajaloolane-etnoloog

Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti miljööalade osakonna juhataja, muinsuskaitse ja miljööalade spetsialist. Magistrikraad Tartu Ülikoolist. Eesti Kunstiakadeemia doktorant muinsuskaitse ja restaureerimise alal. Eesti maju ja muinsuskaitset tutvustava – (m)ajaloo (Eesti ajalugu läbi majade) raamatu „Kõnelevad majad“ (2009) autor.

 

Tiina Kilumets, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, vanemõpetaja

Kiviõli Keskkooli õpetaja. Osalenud ajaloo riigieksameid ettevalmistava komisjoni ja hindamiskomisjoni töös. Eesti ajaloo töövihiku autor (TEA kirjastus), koostanud tööülesandeid tööraamatusse Lähiajalugu I osa ning keelekümbluse töölehti 7.–10. klassile. Koolitanud õpetajaid aktiivõppemeetodite kasutamiseks ajaloo ja ühiskonnaõpetuse tundides.

 

Ülle Luisk, MSc, ajaloo-ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, õpetaja-metoodik

Viljandi C. R. Jakobsoni Gümnaasiumi õpetaja; Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskuse teadur, Tartu Ülikooli ajaloo- ja arheoloogia instituudi lektor. Koordineeris Tartu Ülikooli õppekavaarenduse keskuses läbivate teemade töörühma tööd. Ajaloo ainekava arendamise töörühma juht aastatel 2006–2010.

 

Mare Oja, MA, ajaloolane

Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse ajaloo peaspetsialist, Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi ajaloodidaktika lektor. Koordineeris 2010. aastal kinnitatud riiklikes õppekavades sotsiaalainete valdkonna ainekavade väljatöötamist. Tegev ajaloo ainekava arendustöös alates 1993. aastast; ajaloo riigieksami ja ajaloo põhikooli lõpueksamitööde ja hindamisjuhendite väljatöötamises alates 1997. aastast. Õppematerjalide koostaja ja kaasautor. Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi juhatuse liige.

 

Tiiu Ojala, ajaloo, ühiskonnaõpetuse ja filosoofia õpetaja, õpetaja-metoodik

Töötab Võru Kesklinna Gümnaasiumis alates 2002. aastast. Juhendanud õpilaste ajalooalaseid uurimistöid alates 1979. aastast. Koostanud õpilaste ajalooalaste uurimistööde kogumikud „80. aastat Vastseliina mail“ ja „Mineviku radadel“. Mitmekülgsed projektitöö kogemused ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse valdkonnas. Koordineerib alates 1999. aastast toimivat rahvusvahelist õpilaste ajalooalaste uurimistööde projekti EUSTORY. Koostanud auhindadele tulnud õpilastöödest 4 kogumikku.

 

Edith Seegel, ajaloolane

Bakalaureusekraad Tartu Ülikoolis ajaloo erialal. Magistrikraad TÜ-s (ajalooõpetaja erialal) on hetkel lõpetamata. Töötab Ajalooarhiivis arhivaarina alates 2000. aastast. 2003. aastast alates korraldab õpetajatele teabepäevi ja õpilastele ekskursioone ning viib läbi loengukursusi. 2004. aastal täiendas oma arhiivipedagoogilisi teadmisi Londoni Linnaarhiivis. 2005. aasta jaanuarist on põhitööks arhiivipedagoogika: arhiivikooli veebilehe pidamine, ajalooallikate ja arhiivi tegevuse tutvustamine, ürituste korraldamine.

 

Virve Tuubel, M.A, ajaloolane

Töötanud 30 aastat Eesti Rahva Muuseumis (ERM). Muuseumiõppega tegelenud viimased 15 aastat. Magistritöö teema „ Muuseumi ja kooli koostöömudelid“ ( 2002). Peamiselt on koostanud õppmaterjale ERMi püsi- ja ajutistele näitustele. Koolitanud üliõpilasi ja õpetajaid. Juhendanud magistri ja bakalaureusetöid muuseumiõppe, aga ka rahvakultuuri erinevatel teemadel. Loeb Tartu Ülikoolis ainekursust Muuseumipedagoogika ja kommunikatsioon muuseumis. Kuulub Eesti Rahvakunsti ja Käsitööliidu, Eesti Muuseumiühingu ja Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Seltsi juhatusse.

 

Lauri Vahtre, ajalookandidaat (praegu Ph. D.)

Töötanud teadurina Ajaloo Instituudis 1988–1992, Riigikogu liige 1992–2003 ja 2007 kuni tänaseni. Avaldanud raamatuid ajaloo ja ühiskonna teemadel, lisaks kümmekond tõlkeraamatut populaarteaduse, filosoofia ja ilukirjanduse vallast, samuti õpikuid, nt Eesti ajalugu gümnaasiumile, 2004; Lähiajaloo õpik gümnaasiumile, koos M. Laariga, 2006–2007, kirjutanud filmistsenaariume ja näidendeid.